לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט - תקבול ששולם בתמורה לביטול הסכם למתן שירותים - האם חייב במע"מ?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין י.א.נ.י יועצים בע"מ (קישור לפסק-הדין).
 
עניינו של פסק-הדין בשאלת חבותה במע"מ של המערערת בגין תקבול ששולם לה במסגרת הסכם פשרה עם חברה אחרת בגדרו בוטל הסכם אחר בֵּינה לבין אותה חברה למתן שירותים.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הערעור.
נקבע, כי התשלום שקיבלה המערערת מכוח הסכם הפשרה הינו בתמורה לביטול ההסכם המקורי ולמכירת הזכות שהייתה למערערת לקבל תמורה במסגרת ההסכם האמור, כאשר אלה לא היו קשורים ואף לא תלויים בשירותים שהמערערת התחייבה להעניק.
השופט אלטוביה הוסיף וציין, כי בהסכם הפשרה צוין במפורש, שהסכום אותה התחייבה החברה האחרת לשלם למערערת כולל מע"מ, וכי הגם שאין בכך כדי להכריע בשאלה שבמחלוקת יש טעם לפגם בטענת המערערת כאילו אינה חייבת בתשלום מע"מ.