לוגו אלכס שפירא ושות׳

מענק שניתן לעובדי החברה כמחווה של הכרת תודה אישית על-ידי בעל השליטה בחברה - האם הכנסה החייבת במס או שמא מתת-שמים (Windfall)?

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין גליקמן גילת (קישור לפסק-הדין).
 
המערער כיהן, הָחל משנת 2005 בתפקידים בכירים בחברת פרטנר תקשורת בע"מ ("פרטנר").
עד לחודש אוגוסט 2009 החזיקה חברת Advent Investments PTE Ltd ("החברה הזרה") ב-51.29% ממניות פרטנר. במועד זה, מָכרה החברה הזרה את מניותיה בפרטנר תמורת סך של כ-1.4 מיליארד דולר.
לאחַר עסקת המכירה, פנתה החברה הזרה במכתב למערער ולעובדים נוספים של פרטנר (המהווים 4.4% מכלל העובדים), והודיעה, כי אף שאין לה כל חובה לעשות כן, בכוונתה ליתן להם, לפנים משורת הדין, מענק ייחודי, חריג וחד-פעמי בסך כולל של 6.5 מיליון דולר, כמחווה של הכרת תודה אישית והערכה על סיוע להעלאת עֵרכּה של פרטנר ותרומתם למחיר עסקת המכירה ולרווח שהפיקה החברה הזרה מעסקת המכירה.
המערער הגיש דו"ח שנתי לגבי שנת-המס 2009 ובו, בין היתר, דיווח על המענק כ"מתת שמים" (Windfall).
המשיב, לעומת זאת, קבע שמדובר בהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה, או, לחלופין, כהכנסה לפי סעיף 2(10) לפקודה. מכאן הערעור.
 
בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד, מפי השופט ד"ר א' סטולר, דחה את הערעור.
ראשית, קבע השופט ד"ר סטולר, כי כאשר משולם סכום כסף בזיקה לעבודה, הרי שככלל יש לראוֹת בסכום כנובע מעבודה, כאשר הנטל להראות קיומה של מערכת יחסים אחרת, שאינה קשורה לעבודה ולשכנע כי הסכום שולם שלא במסגרת העבודה מוטל על שכמו של העובד.
לגופו של עניין, קבע השופט ד"ר סטולר, כי המענק שקיבל המערער מהחברה הזרה התקבל כהכנסת עבודה בידיו בגין היותו עובד בחברת פרטנר.
את קביעתו זו, נימק השופט הן בפרשנות המרחיבה שניתנה בפסיקה לתיבה "במישרין או בעקיפין" שבסעיף 2(2) לפקודה, הן בעובדה שאילולא המערער עבד בפרטנר הוא לא היה מקבל כל תשלום, והן מהטעם שסכום המענק הוגדר על-ידי החברה הזרה כסכום ברוטו והועבר אל נאמן שמינתה פרטנר בכפוף לניכוי במקור ולתשלום כל מס המתחייב ממנו (דבר המלמד, אליבא דהשופט ד"ר סטולר, על כך שגם לשיטתה של החברה הזרה מדובר בסכום שהינו שכר עבודה).
השופט ד"ר סטולר הוסיף וקבע, כי אין לקבל את טענת המערער, לפיה מדובר ב"מתת שמים" (Windfall). זאת, מהטעם שבמקרה דנא הבסיס למתן המענק לא היה בְּשל יחסים אישיים, אלא נבע מעבודתו של המערער בפרטנר ותרומתו לחברה בה עבד (ראו בהקשר זה את סעיפים 17-15 לפסק-הדין).
לבסוף, ולמעלה מן הצורך, קבע השופט ד"ר סטולר, כי אף אם היה דוחה את טענת המשיב לפיה המענק הינו הכנסת עבודה מכוח סעיף 2(2) לפקודה, הרי שמדובר בהכנסה לפי סעיף 2(10) לפקודה שנבעה ממקור הכנסה שבפירות.