לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט המחוזי - על המבקש לחקור את העדים מטעם מנהל מע"מ להזמינם לדיון ההוכחות ולחוקרם בחקירה נגדית

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין א.ד. עוף והוד בע"מ (קישור להחלטה).
 
עניינה של ההחלטה בבקשת המערערת להורות למשיב, מנהל מע"מ רמלה, לזַמן לדיון ההוכחות את העדים שאת ההודעות שגבה מהם הוא מתכוון להגיש כראיה, וזאת על-מנת שייחקרו בחקירה נגדית.
לטענת המשיב, ככל שהמערערת מעוניינת בחקירתם הנגדית של מוסרי ההודעות, עליה להתכבד ולזמנם לישיבת ההוכחות.
 
השופט ד"ר א' סטולר דחה את הבקשה.
לאחַר שסקר את תקנה 10א לתקנות מס ערך מוסף ומס קניה (סדרי הדין בערעור), התשל"ו-1976* ואת פסקי-הדין שעָסקו בתקנה זו (ובכלל זאת את פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין מ.א.ל.ר.ז), קבע השופט ד"ר סטולר, כי ככל שהמערערת סבורה שביכולתה להפריך את האמור בראיות המשיב על-ידי חקירת מוסרי ההודעות, רשאית היא להזמין את מוסרי ההודעות לבית-המשפט כדי לחוקרם בחקירה נגדית.
* לפי תקנה זו, "בית המשפט יתיר הבאת ראיה עליה ביסס המשיב את שומתו או את החלטתו או המערער את הדו"ח שהגיש או את טענותיו, גם אם ראיה כזו לא היתה קבילה בבית משפט בדיון בהליך אזרחי".
לאור זאת, קבע השופט ד"ר סטולר, כי על המערערת לזַמן את מוסרי ההודעות בעצמה, להביאם ולחקור אותם חקירה נגדית, וממילא על המשיב לסייע למערערת, ככל שזו תִפנה אליו בבקשה מתאימה, באיתור מוסרי ההודעות וכתובתם.