לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא הקצאת אופציות לעובדים

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות בתחום מיסוי הקצאת אופציות לעובדים.
להלן תמציתן:
 
החלטת מיסוי 5286/13 - מנגנון התאמת תוספת המימוש (קישור להחלטה)
עניינה של החלטת המיסוי בחברה שהעניקה אופציות לעובדיה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאשר תוכנית ההקצאה כוללת, בין היתר, מנגנון התאמה שנקבעה מראש בעת ההקצאה ולפיו תוספת המימוש גדלה ב-8% מדי שנה בשנה.
על-פי החלטת המיסוי, מנגנון ההתאמה בתוכנית אינו נוגד את תנאי סעיף 102 לפקודה ובלבד שיתקיימו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה בהחלטה, ובכללם זה הדורש שאחוז השינוי (8%) יהיה קבוע ולא ניתן יהיה לשנותו במהלך תקופת האופציה ושהוא יתפלג באופן אחיד על-פני כל התקופה (ברמה יומית).
 
החלטת מיסוי 2983/13 - אופציות למניות בכורה מסוגים שונים (קישור להחלטה)
עניינה של החלטה זו בחברה שהקצתה אופציות לעובדיה באמצעות נאמן במסלול רווח הון. האופציות שהוקצו כָּללו, בין היתר, אופציות למניות בכורה מסוג A ואופציות למניות בכורה מסוג B, כאשר בגין שני סוגי האופציות כאמור קיבלה החברה החלטות מיסוי בהסכם מרשות המסים.
החברה ביקשה לאחד את תנאי האופציות למניות בכורה משני הסוגים כך שהאופציות למניות בכורה מסוג B תבוטלנה ותחתן תוקצינה לעובדים אופציות למניות בכורה מסוג A.
בגדרה של החלטת המיסוי נקבע, בין היתר, כי החלפת האופציות תהווה אירוע מס, הן במישור החברה (לעניין ניכוי מס במקור) והן במישור העובדים, אך חבות המס תחושב, תנוכה במקור ותשולם רק בגין האופציות החדשות, וזאת במועד מימושן בפועל (כהגדרת המונח "מועד המימוש" בסעיף 102).