לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הצעת החוק בנושא הכללים החדשים בדבר זכאות לחישוב נפרד להכנסות בני-זוג

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 198), התשע"ד-2013 (קישור להצעת החוק).
 
בגדרהּ של הצעת החוק, מוצע להחליף את הוראות סעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה הקובע כיום חריג לאפשרות לבקש חישוב מס נפרד ולפיו בן-זוג לא יוכל לבקש חישוב נפרד אלא אם כן "הכנסת בן הזוג האחד באה ממקור הכנסה שהוא בלתי תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני".
על-פי נוסחו המוצע של סעיף 66(ד) לפקודה, החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני-זוג שיש להם מקור הכנסה משותף ובלבד שיתקיימו מלוא התנאים שנקבעו לעניין זה.
 
במקביל, מוצע בהצעת החוק לבטל את הוראות סעיף 66(ה) לפקודה, המאפשר כיום חישוב מס נפרד לבני-זוג גם במצבים שבהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה של בני-הזוג, וזאת לגבי הכנסה שעד לסכום של 48,960 ש"ח לשנה ובכפוף לתנאים המנויים בסעיף האמור.
 
עוד מוצע בהצעת החוק להטיל סנקציה כלפי בני-זוג שתבעו חישוב נפרד לפי סעיף 66(ד) ונמצא כי אינם זכאים לו, כך שבְּשל גירעון המס שיווצר כתוצאה מהדיווח האמור יוטל עליהם קנס בשיעור 30% (לא יוטל בשְּל אותו גירעון קנס נוסף).
 
תחולת התיקון המוצע הינה לגבי הכנסה שהופקה מיום 1.1.12014 ואילך.