לוגו אלכס שפירא ושות׳

מגבלות בקיזוז הפסדים מועברים ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות

כידוע, תיקון 147 לפקודת מס הכנסה הביא לשינוי מהותי בכללי הקיזוז החָלים על הפסדים שמקורם בשוק ההון ובכללם הפסדי הון ממכירת ניירות-ערך נסחרים וקרנות נאמנות (ביחד להלן: "הפסדי הון ממכירת ני"ע").*
* לדיון מקיף בכללי קיזוז הפסדים שמקורם בשוק ההון, ראו את המהדורה השנייה (נובמבר 2012) לספרנו "מיסוי שוק ההון" (קישור לספר)

כך, במסגרת תיקון זה, בוטלו, בין היתר, הוראות חלק ה3 לפקודת מס הכנסה (שנוספו במסגרת תיקון 132) והוראות סעיף 6 לחוק התיאומים, כאשר תחילת הביטול נקבעה ליום 1.1.2006, וזאת בכפוף להוראות-המַעבר שנקבעו לעניין זה.

במקביל, בוצעו מספר שינויים בהוראות סעיפים 28 ו-92 לפקודה, שעניינם בכללי קיזוז הפסדים מעסק והפסדי הון.

על-פי הדין החָל (דהיינו, לאחַר תיקון 147), בניגוד להפסד הון שוטף "רגיל" המותר בקיזוז כנגד רווח הון (לרבות שבח מקרקעין) בלבד, הפסד הון שוטף ממכירת ני"ע מותר בקיזוז גם כנגד הכנסה מריבית ומדיבידנד.

כך, על-פי סעיף 92(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה, הפסד הון שוטף ממכירת ני"ע מותר בקיזוז גם כנגד "הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך".

ואילו לפי סעיף 92(א)(4)(ב) לפקודה, הפסד הון כאמור מותר בקיזוז גם כנגד "הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על 25%".

כלומר, הפסד הון שוטף ממכירה פיננסית מותר בקיזוז לא רק כנגד רווח הון מכל סוג שהוא, אלא גם כנגד הכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו בְּשל אותו נייר-ערך (ללא תלות בשיעור המס החָל על הכנסה זו) וגם כנגד הכנסה מריבית/מדיבידנד שמקורם בניירות-ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החָל על המוֹכר בגין ההכנסה מריבית/דיבידנד כאמור אינו עולה על 25%.

ברם, הָחל בשנת-המס 2012, ובעקבות חקיקת החוק לשינוי נטל המס,* התנאי הקבוע בסעיף 92(א)(4)(ב) לפקודת מס הכנסה (לפיו ניתן לקזז הפסד הון שוטף ממכירת ני"ע כנגד הכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו בְּשל ניירות-ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החָל על אותה הכנסה אינו עולה על 25%) הפך להיות לרועץ לגבי קיזוז הפסד כאמור כנגד הכנסה מדיבידנד ("בשל ניירות ערך אחרים") בידי יחיד הנחשב ל"בעל מניות מהותי" בחברה המחלקת. זאת, לאור העלאת שיעור המס על הכנסה כאמור, במסגרת החוק לשינוי נטל המס, מ-25% ל-30%.
* החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011. להורדת החוק, לחצו כאן.

להעלאת שיעורי המס במסגרת החוק לשינוי נטל המס השלכות נוספות שעניינן בכללי קיזוז הפסדי הון מועברים ממכירת ני"ע. במה דברים אמורים?

 
ככלל, הפסד הון מועבר – לרבות הפסד הון מועבר ממכירת ני"ע – כפוף להוראות סעיף 92(ב) לפקודה, לפיהן ניתן לקזזו כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (לרבות שבח מקרקעין). דהיינו, הפסד הון מועבר אינו מותר בקיזוז כנגד הכנסה מריבית/דיבידנד כפי שנקבע לגבי הפסד הון שוטף ממכירת ני"ע.*

* נזכיר, כי בדומה להפסד הון שוטף ממכירת נכס (לרבות ניירות-ערך) מחוץ לישראל, גם לגבי הפסד הון מועבר ממכירה כאמור נקבע, כי יש לקזזו תחילה כנגד "רווח הון מחוץ לישראל" ורק אם תיוותר יתרה ניתן יהיה לקזזה כנגד רווח הון אחר (ראו הסיפא לסעיף 92(ב) לפקודת מס הכנסה).

ואולם, לגבי הפסד הון מועבר ממכירת ני"ע שבוצעה לפני יום 1.1.2006 נקבעו הוראות-מַעבר בסעיף 80 לתיקון 147, החלות, בין היתר, על הפסדי הון ממכירת ני"ע בשנות-המס 2003–2005 ואשר טרם קוזזו עד ליום 1.1.2006, וזאת בידי יחידים וחברות שפרק ב לחוק התיאומים לא חל בקביעת הכנסתם.
לפי הוראות-המַעבר האמורות, הפסד ההון המועבר היה מותר בקיזוז בשנת-המס 2006 כנגד הכנסות ורווחים מסוימים; ואילו הָחֵל בשנת-המס 2007 ואילך, מותר ההפסד האמור בקיזוז "כנגד רווח במכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%".
 
נקדים ונציין, כי המילים "כנגד רווח במכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%" מתייחסות, לדעתנו, ל"ריבית או דיבידנד מניירות ערך" ולא ל"רווח במכירת כל נייר ערך". דהיינו, אין מניעה, לדעתנו, לקזז את הפסד ההון המועבר גם כנגד רווח ממכירת ני"ע החייב במס בשיעור גבוה מ-20%.
למיטב ידיעתנו, זו גם עמדת רשויות המס.
 
עוד נציין, כי התנאי לפיו אַל לשיעור המס שחל על ההכנסה מריבית/דיבידנד לעלוֹת על 20% עשוי להיות לרועץ במספר רב של מקרים.

כך, למשל, הפסד הון בידי יחיד -- כמו גם בידי קרן נאמנות חייבת -- ממכירת ני"ע שנוצר בשנות-המס 2003–2005 ואשר טרם קוזז עד לתום שנת-המס 2006 אינו מותר בקיזוז בשנת-המס 2007 ואילך כנגד הכנסה מריבית/דיבידנד שמקורהּ באיגרות-חוב/מניות אם אלו הונפקו על-ידי חברה שבהּ אותו יחיד נחשב ל"בעל מניות מהותי".

יתרה מזאת, כפי שצוין לעיל, הכנסה מריבית/דיבידנד על ניירות-ערך שהייתה חייבת, במקרים מסוימים, במס בשיעור 20% לפני חקיקת החוק לשינוי נטל המס חייבת בעקבות החוק האמור במס בשיעור 25%, וממילא לא ניתן עוד לקזז כנגדה את הפסד ההון המועבר בו עסקינן. דומנו, כי הדבר נשמט, בהיסח-הדעת, מעינו של המחוקק בעת חקיקת החוק לשינוי נטל המס, ובהחלט יש מקום לתיקון חקיקה מתאים בעניין זה.
 
נוסיף ונציין, כי בשנת-המס 2013 ואילך מוטל "מס נוסף" בשיעור 2% על יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת-המס עלתה על 800,000 ש"ח.
לדעתנו, אין להביא בחשבון את "המס הנוסף" בקביעת שיעור המס החָל על ההכנסה מ"ריבית או דיבידנד מניירות ערך" כאמור בסעיף 80 לתיקון 147, דהיינו לעניין מגבלת ה-20%.

לבסוף, נציין, כי במסגרת חוק ההסדרים* שפורסם לאחרונה ברשומות,** תוקנה הוראת סעיף 92(א)(4)(ב) לפקודת מס הכנסה, שהוזכרה לעיל.
* ראו סעיף 40(19) לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
** להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן.
לפי התיקון, הפסד הון שוטף ממכירת ני"ע יותר בקיזוז, הָחֵל ביום 1.1.2014, גם כנגד "הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד שקיבל אותו אדם לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א)".
זאת, לאור העלאת שיעור מס החברות, במסגרת אותו תיקון, מ-25% ל-26.5%,* מיום 1.1.2014.**
 * ראו סעיף 40(25) לחוק ההסדרים.
** ראו סעיף 24(ב)(5) לחוק ההסדרים.