לוגו אלכס שפירא ושות׳

ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לתושבי-חוץ בגין השקעה ישירה או עקיפה במק"מים ואג"ח לטווח קצר – הוראת-השעה הפכה להוראת-קבע

במבזק מיום 16.6.2011 התייחסנו לפרסומן ברשומות של שלוש תקנות (להורדת התקנות לחצו כאן), שהותקנו במטרה לנסות ולהקטין את היקף פעילותם של השחקנים הזרים בשוק המט"ח המנצלים את פערי הריבית בין ישראל לבין חו"ל (בעיקר באמצעות רכישת מק"מים) וגורמים לתיסוף של השקל:
 1. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה) (תיקון), התשע"א-2011, הקובעות, כי הפטוֹר ממס לתושב-חוץ על ריבית, דמי ניכיון והפרשי הצמדה בגין "מילווה מדינה"* לא יחול אם המועד לפדיון המילווה אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתו.
  * "מילווה מדינה" מוגדר לעניין זה כאיגרת-חוב או מילווה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה ביום 8.5.2000 ואילך והרשום למסחר בבורסה.
  תחולת התיקון נקבעה ליום 7.1.2011, כאשר ביטול הפטוֹר לגבי מילוות "קצרים" יבוצע באופן ליניארי יחסית לתקופת צמיחת הריבית/דמי הניכיון/הפרשי ההצמדה.
 2. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית) (תיקון), התשע"א-2011, לפיהן הפטוֹר ממס רווח הון לתושב-חוץ בגין עסקה עתידית לא יחול אם נכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, איגרת-חוב או מילווה מדינה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם.
  תחולת התיקון נקבעה ליום 7.7.2011.
 3. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ) (תיקון), התשע"א-2011, הקובעות, כי הפטוֹר ממס רווחי הון לקרן תושבי-חוץ* לא יחול על איגרת-חוב או מילווה מדינה שהוצאו על-ידי המדינה או בערבותה הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם ואף לא על עסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ על איגרת-חוב או מילווה כאמור.
  * קרן תושבי-חוץ הינה קרן נאמנות חייבת שיחידותיה מיועדות, על-פי תשקיפה, לתושבי-חוץ בלבד והעונה על מספר תנאים נוספים.
  תחילת התיקון נקבעה ליום 7.7.2011.  
התקנות הנ"ל פורסמו ברשומות במקביל לפרסומה של הצעת-החוק לתיקון 186 לפקודת מס הכנסה,* בגדרהּ הוצע לתקן את הוראות סעיף 97(ב2) לפקודה, הפוטרות ממס רווחי הון תושב-חוץ על רווח הון במכירת ניירות-ערך הנסחרים בבורסה בישראל, כך שהפטוֹר האמור לא יחול על רווח הון במכירת איגרת-חוב או מילווה של מדינת ישראל (או בערבותה), הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם חל בתוך שנה מיום הוצאתם.
* להורדת הצעת החוק, לחצו כאן.
עוד הוצע, כי תחולת התיקון תהיה בתוך 30 ימים ממועד פרסומו.
 
במבזק מיום 17.11.2011 דיוַוחנו אודות פרסומו של תיקון 186 לפקודה, שנוסחו שוֹנה, במעט, מהצעת החוק האמורה.* 
* להורדת התיקון, לחצו כאן
על-פי התיקון, הפטוֹר ממס רווחי הון על-פי סעיף 97(ב2) לפקודה לא יחול על רווח הון במכירת איגרת-חוב או מילווה של מדינת ישראל או בערבותה, הרשומים למסחר בבורסה בישראל ושהמועד לפדיונם אינו עולה על 13 חודשים מלאים מיום הוצאתם ("מילווה מדינה קצר-מועד") ועל רווח הון בעסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, מילווה מדינה קצר-מועד כאמור ("עסקה עתידית במילווה מדינה קצר-מועד").
תחולת התיקון נקבעה ל-30 ימים ממועד פרסום התיקון ("יום התחולה") וזאת לגבי רווח הון ממכירת מילווה מדינה קצר-מועד (כמשמעותו לעיל) ועל רווח הון מעסקה עתידית שנכס הבסיס שלהּ הוא, במישרין או בעקיפין, מילווה מדינה קצר-מועד כאמור, שיימָכרו הָחֵל מיום התחילה, "ואשר נרכשו לפני יום התחילה או בשנתיים שמיום התחילה".
 
במסגרת חוק ההסדרים* שפורסם לאחרונה ברשומות,** תוקנה הוראת-התחולה שנקבעה בתיקון 186 לפקודה. 
* ראו סעיף 49 לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013.
** להורדת חוק ההסדרים, לחצו כאן
על-פי התיקון, ההוראה השוללת את הפטוֹר ממס על רווח הון במכירת מילווה מדינה קצר-מועד ועל עסקה עתידית במילווה מדינה קצר-מועד (כמשמעותם לעיל) תהפוך להוראת-קבע.
  
כפי שכבר ציינו בעבר, הגם שביטול הפטוֹר ממס רווחי הון אינו הפתרון המשפטי המדויק (שהרי, לא רק שרוב השחקנים הזרים הינם תושבי מדינת אמנה הפטוּרים ממס רווחי הון לפי הוראות האמנה (הגוברת על הוראות הדין הפנימי בישראל), אלא שמלכתחילה לאור טיבה של הפעילות אין מדובר ברווח הון אלא ברווחי עסקים), הרי שלביטול האמור השלכות בלתי-מבוטלות שמקורן בהוראות הניכוי במקור מאותם "רווחי הון". שכּן, ביטול הפטוֹר ממס רווחי הון לאותם מק"מים ואג"ח לטווח קצר גָרר עִמו ביטול של הפטוֹר מניכוי מס במקור הקבוע כיום בתקנות,* וממילא אותם שחקנים - שבחלקם הינם תאגידי Offshore - ייאלצו לבקש אישור פטוֹר פרטני מניכוי מס במקור מרשויות המס, על כל המשתמע.
* ראו תקנה 5 לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.