לוגו אלכס שפירא ושות׳

כללי

ככלל, במרכזו של בסיס המס על שוק ההון מצויה ההבחנה בין התשׂואה שמניבים נכסים פיננסיים (הכנסות פיננסיות שוטפות, כגון: ריבית, דיבידנד וכו') לבין רווחים ממכירת הנכסים עצמם (הכנסות ממכירה פיננסית). 

מקובל לעניין זה להיעזר במשל העץ ופירותיו: השימוש בתשׂואה – הפירות, תוך שמירה על הנכס – העץ, מהווה הכנסה פירותית, בעוד שמימוש הנכס הפיננסי עצמו – מכירת העץ שעליו גדלו הפירות – מהווה הכנסה הונית (רווח הון). בהתאם, רווחי הון נובעים ממכירת נכסים פיננסיים, בעוד שהכנסות פירותיות נובעות הן ממכירת נכסים פיננסיים והן מהתשׂואה מהם.

ראשית, יש להבחין בין הכנסה ממכירה פיננסית המהווה הכנסה עסקית החייבת במס הכנסה (הכנסה אקטיבית ממכירה פיננסית) לבין הכנסה ממכירה פיננסית המהווה הכנסה הונית (רווח הון ממכירה פיננסית). להבחנה זו הוקדש דיון נפרד. די שנציין כאן, כי אצל הסוחר בהשקעות פיננסיות וכן אצל מי שיבצע מכירה פיננסית בעסקה בעלת אופי מסחרי, יחויב הרווח במס הכנסה ולא במס רווחי הון.

בדומה להכנסות ממכירה פיננסית, גם הכנסות פיננסיות שוטפות אינן אחידות לעניין סיווּגן המיסויי. על-כן, יש להבחין בין הכנסה פיננסית שוטפת המהווה הכנסה עסקית (הכנסה פיננסית שוטפת-אקטיבית), לבין הכנסה פיננסית שוטפת שאינה מגיעה כדי עסק (הכנסה פיננסית שוטפת-פסיבית). גם להבחנה זו הוקדש דיון נפרד.

לסיכום: קיימים ארבעה סוגי הכנסות בבסיס המיסוי על שוק ההון: הכנסה אקטיבית ממכירה פיננסית, רווח הון ממכירה פיננסית, הכנסה פיננסית שוטפת אקטיבית והכנסה פיננסית שוטפת פסיבית.

בדומה לרווחים, ההפסדים העשויים להיווצר למשקיעים בניירות-ערך ובשוק ההון נחלקים לשני סוגים: הפסד ממכירת נכסים פיננסיים (הפסד ממכירה פיננסית); והפסד שמקורו בעודף הוצאות על הכנסות שוטפות מנכסים פיננסיים (הפסד פיננסי פסיבי).

בנוסף להבחנה בין שני סוגי ההפסדים, קיימת גם הבחנה פנימית ביניהם. כך, הפסד ממכירה פיננסית ייחשב במקרים מסוימים להפסד עסקי (הפסד אקטיבי ממכירה פיננסית). ואילו במקרים אחרים, ייחשב הפסד זה להפסד הון. קביעת טיבו של ההפסד תיעשה בהתאם למבחנים השונים שנקבעו לצורך ההבחנה בין הכנסה אקטיבית לבין רווח הון.

גם הפסד פיננסי פסיבי נחלק לשני סוגים: האחד – הפסד פיננסי פסיבי הנובע מעודף הוצאות על הכנסות פיננסיות שוטפות מעסק (הפסד פיננסי פסיבי-עסקי); השני – הפסד פיננסי פסיבי שמקורו בעודף הוצאות על הכנסות פיננסיות שוטפות המסוּוגות כהכנסה פסיבית (הפסד פיננסי פסיבי-השקָעָתי). ההבחנה בין שני סוגי ההפסדים האמורים נגזרת מההבחנה בין הכנסה שוטפת אקטיבית לבין הכנסה שוטפת פסיבית.

לסיכום: למשקיע בשוק ההון עשויים להתהוות ארבעה סוגי הפסדים: הפסד אקטיבי ממכירה פיננסית, הפסד הון ממכירה פיננסית, הפסד פיננסי פסיבי עסקי והפסד פיננסי פסיבי השקָעָתי.