לוגו אלכס שפירא ושות׳

28.8.12: בית-המשפט העליון - רכישת תיקי הוצאה לפועל מהווה עסקה החייבת במע''מ, שכן תיקי הוצאה לפועל אינם מהווים זכויות במסמכים סחירים

פורסם פסק-הדין של בית-המשפט העליון בעניין וינוקור (ע"א 6181/08).
 
באותו מקרה, רכשו המערער ואביו תיקי הוצאה לפועל וציוד משרדי מחברה אחרת.
המשיב (ממונה מע"מ עכו) סירב להתיר בקיזוז את מרבית מס התשומות בגין רכישה זו, ממספר טעמים ובכללם שתיקי הוצאה לפועל מהווים זכויות במסמכים סחירים, כך שמכירתם לא מטילה על המוֹכר חבות במע"מ, וממילא אין לאפשר לרוכש לקזז מס זה כמס תשומות.
המערער ערער על החלטת המשיב לבית-המשפט המחוזי, תוך שהוא מעלה מספר טיעונים ובכללם שמדובר היה ברכישה של פעילות עסקית בתחום גביית החובות בהוצאה לפועל כ"עסק חי" ושעסקה כזו, של מכירת "עסק חי" - אם מסתכלים עליה כמכלול - מהווה עסקה החייבת במע"מ. לחלופין, טען המערער, כי אף אם לא רכש "עסק חי", אלא אך תיקי הוצאה לפועל וציוד משרדי, העומדים כרכיבים נפרדים, עדיין מדובר בעסקה החייבת במע"מ, שכּן תיקי הוצאה לפועל אינם מיַיצגים זכויות במסמכים סחירים.
בית-המשפט המחוזי דחה את הערעור, בקובעו, כי התיקים מיַיצגים זכויות במסמכים סחירים, כך שמכירתם לא חייבת במע"מ, וממילא גם לא מַקנה את הזכות לקזז מס תשומות.
 
בית-המשפט העליון קיבל את הערעור.
אומנם, בית-המשפט העליון דחה את טענת המערער, לפיה היות שמשיב הוציא לחברה המוֹכרת שומת עסקאות בגין העִסקה נשוא הערעור, יש "לכבוֹל" את המשיב בשומה זו ולהחזיקו כמי שהביע דעתו שהעִסקה חייבת במע"מ, בבחינת השתק שיפוטי. כמו-כן, בית-המשפט העליון דחה את טענת המערער, כי מדובר היה במכירה של כלל הפעילות העסקית כ"עסק חי", וקבע, כי מדובר בעסקה למכירת תיקי הוצאה לפועל וציוד משרדי.
עם זאת, בית-המשפט העליון קבע, כי הזכות המגולמת בתיקי הוצאה לפועל היא זכות רכושית בעלת ערך כלכלי אשר נכללת בגֶדר "זכות" שבהגדרת "טובין", וכי מהותו של תיק הוצאה לפועל אינה מאפשרת לראוֹת בו אך זכות לקבלת מזומן או זכות בשטר, ובהתאם אין לראוֹת בתיקי הוצאה לפועל כזכויות במסמכים סחירים.
מן הראוי לציין, כי בית-המשפט העליון התייחס בהרחבה (ראו סעיף 30 לפסק-הדין ואילך) לבעייתיות הגלומה בהטלת מע"מ על ניירות-ערך ומסמכים סחירים, ובכלל זאת נדרש (אם כי באופן שגוי, לטעמנו) להוראות סעיפים 9(ב) ו-19(ב) לחוק מע"מ.
להתייחסות זו השלכות, מטבע הדברים, גם מֵעבר לעניינו של פסק-הדין.