לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם טופס ההודעה בדבר תשלום מס חברות על רווחים כלואים

15/11/2012

במבזק מיום 12.11.12 דיווחנו אודות פרסומו של החוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 69 והוראת שעה), התשע"ג-2012, שעניינו בהקלות המס ל"רווחים כלואים".

כפי שציינו במבזק האמור, הזכאות לבחוֹר בתשלום מס חברות מופחת על הרווחים הכלואים (כולם או חלקם) מוגבלת לתקופה של שנה, ולשם כך על החברה להודיע על כך למנהל רשות המסים באופן שייקָבע על-ידו, ולשלם את המס המתחייב בתוך 30 יום ממועד ההודעה.*

* נזכיר, שחברה שבחרה בתשלום מס חברות מופחת כאמור לא תוכל לחזור בה מבחירתה!

היום פורסמה הודעת מנהל רשות המסים (קישור להודעה), לפיה חברה שבוחרת לשלם מס חברות מופחת כאמור תמלא את הטופס שנקבע לעניין זה (טופס 969) בשני העתקים ותגישו לפקיד-השומה בו מתנהל תיקה וכן למחלקת חוקי עידוד ברשות המסים.