לוגו אלכס שפירא ושות׳

רשות המיסים פרסמה הנחייה מקצועית בנושא תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

29/10/2012

במבזק מיום 15.5.2012 דיווחנו אודות פרסומו של החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012 (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון, הורחבה מסגרת הטבות המס הפנסיוניות ובכללן אלו הניתנות בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה, וזאת תוך התאמה לתיקון 3 לחוק הפיקוח על קופות גמל (במסגרתו בוטלה האפשרות לחיסכון בקופות הגמל לתגמולים למטרת קבלת סכום הוני ובנוסף נקבע בו, כי משיכת כספים שיועדו לקצבה באמצעות היוּונם לסכום חד-פעמי תותר אך ורק בתנאי שהמושך הותיר בידיו סכום להבטחת קצבה מזערית). 

היום פורסמה הנחייה מקצועית בנושא זה על-ידי מר משה אשר, המִשנה למנהל רשות המיסים.