לוגו אלכס שפירא ושות׳

חקיקה חדשה: הגדלת שיעור מס הרווח ומס השכר על מוסדות כספיים, תיקון תקנות ניכוי הוצאות מסוימות ותנאים חדשים למתן אישור לתוכנית לפי חוק עידוד השקעות הון

30/08/2012

פורסמו ברשומות שלוש תקנות חדשות:

הגדלת שיעור מס הרווח ומס השכר על מוסדות כספיים
פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ב-2011,* בגדרו הוגדל שיעור מס הרווח ומס השכר המוטל על מוסדות כספים** מ-16% ל-17%.

* להורדת הצו, לחצו כאן
** יצוין, כי שיעור מס השכר המוטל על מלכ"רים לא שונה בשלב זה ונותר 7.5%.

תחולת התיקון כאמור נקבעה ליום 1.9.2012, כאשר בשנת-המס 2012 יחול התיקון לגבי השכר המשתלם בעד עבודה בחודש ספטמבר 2012 ואילך (לעניין החבות במס שכר) ולגבי שליש מהרווח בשנת-מס זו (לעניין החבות במס רווח). 

תיקון תקנות ניכוי הוצאות מסוימות בנוגע לדמי חבר ודמי טיפול
במבזק מיום 18.1.2012 התייחסנו לפרסום תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשע"ב-2011 ("התיקון"),* שעניינו בדמי חבר ודמי טיפול המשולמים על-ידי עובדים לארגוני עובדים.**

* להורדת התיקון, לחצו כאן.
** ככלל, כל מעסיק מחויב לנַכּוֹת, כניכוי חובה, משכרו של כל עובד שהינו חבר בארגון עובדים דמי חבר, בשיעור שייקבע מעת לעת ("דמי החבר"); ודמי טיפול מקצועי-ארגוני ("דמי הטיפול המקצועי") מכל עובד שאינו חבר בארגון כאמור ואף אינו חבר בארגון עובדים אחר. זאת, בהתאם לסעיפים 25(א)(3) ו-25(א)(3ב) לחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958 ("חוק הגנת השכר").  ואילו דמי החבר ודמי הטיפול המקצועי מועברים על-ידי המעסיק לארגון המקצועי.

בגדרו של התיקון נקבע, כי 50% מתשלום דמי הטיפול* ששילם עובד משכרו, ולגבי עובד שילם דמי חבר** – 50% מסכום דמי הטיפול שהיה משלם אותו עובד אילו היה מחויב בדמי טיפול – יותרו בניכוי.

* המונח "דמי טיפול" מוגדר בתיקון כ"תשלום המשולם לארגון עובדים יציג על ידי עובד שאינו חבר בארגון עובדים אשר מותר למעבידו לנכותו מהשכר לפי סעיף 25(א)(3ב) לחוק הגנת השכר". 
** המונח "דמי חבר" מוגדר בתיקון כ"דמי חבר שמשלם עובד שהוא חבר בארגון עובדים, לארגון העובדים אשר מותר למעבידו לנכותם מהשכר לפי סעיף 25(א)(3) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958". 

תחולת התיקון נקבעה לגבי תשלומי דמי חבר ודמי טיפול ששולמו בעד שנת-המס 2011 ואילך.

הבוקר פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון מס' 2), התשע"ב-2012 ("התיקון הנוסף"),* בגדרן נקבע, הוראות תקנה 4(ב) לתקנות – הקובעת, כי לא יוּתר לעובד שכיר ניכויָן של הוצאות המפורטות בתקנות אלו, שהוצאו על-ידו מְעל לסכום ששו לצאו על-ידו מְעל לסכום ששולם לו על-ידי המעביד – לא תחולנה על הוצאות דמי חבר ודמי טיפול ששולמו בעד שנת-המס 2011 ואילך.

* להורדת התיקון הנוסף, לחצו כאן.  

תנאים חדשים למתן אישור לתוכנית לפי חוק עידוד השקעות הון שעניינם שמירה על איכות הסביבה
סעיף 19(ב)(1) לחוק עידוד השקעות הון מַסמיך את שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת הכלכלה של הכּנסת ולאחַר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, לקבוֹע בתקנות תנאים למתן אישור, לרבות תנאים מוקדמים לכניסת האישור לתוקפו, שעניינם שמירה על איכות הסביבה.

הבוקר פורסמו תקנות עידוד השקעות הון (תנאים למתן אישור שעניינם שמירה על איכות הסביבה), התשע"ב-2012 ("התקנות").*

* להורדת התקנות, לחצו כאן.

בגדרן של התקנות נקבע, כי מינהלת מרכז ההשקעות תאשר תכנית רק אם המבקש לא ביצע, ב-4 השנים שקָדמו למועד הגשת הבקשה לאישור התכנית, 8 או יותר "יחידות הפרה" (כמשמעותן בתקנות) של הוראות לפי החקיקה המנויה בתוספת הראשונה לתקנות.

תחולת התקנות נקבעה ליום 30.9.2012, למעט לגבי הפרה של הוראות לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א-2011, לגבּיה תחולת התיקון נקבעה ליום 1.6.2013.