לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו טופסי דיווח שונים לגבי שותפויות נפט

30/07/2012

במבזק מיום 10.4.2011 התייחסנו לפרסומו של חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011 ("החוק"),* המחיל, לאחר מספר שינויים, את המלצות ועדת ששינסקי.

* להורדת החוק, לחצו כאן.

ואילו במבזק מיום 2.5.2011 דיווחנו אודות פרסומן של תקנות ("התקנות"),* המשלימות את הוראות החוק והמתקנות את תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט"ז-1956, ובכלל זאת מבטלות את התקנה שעניינה בניכוי אזילה.

* להורדת התקנות, לחצו כאן.

הבוקר פורסמו טופסי דיווח לגבי שותפויות נפט ובכלל זאת טופס הודעה על מכירת נכס, טופס דו"ח שנתי של הכנסות שותפוּת נפט וטפסים נלווים:

  • דין-וחשבון על הכנסות שותפות נפט בארץ ובחו"ל בשנת-המס 2011 (טופס 5520);

  • הודעה על מכירת נכס וחישוב המס נגיע לשנת-המס 2011 (טופס 5521);

  • נספח ג' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט – רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5522);

  • נספח ג'(1) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט – רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5523);

  • נספח ג'(2) לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט – רווח הון מניירות ערך סחירים לשנת המס 2011 (טופס 5524);

  • טופס עזר לנספח ג'(2) לחישוב לרווח או הפסד ריאלי ממניות שליטה – חישוב "רווח פטור" או "הפסד מחושב" (טופס 5525);

  • נספח ד' לטופס הדו"ח השנתי על שותפות נפט – הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהם לשנת המס 2011 (טופס 5526).