לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הוראה מקצועית לגבי מתן זיכוי ממס באמצעות תלוש השכר לעובדים בגין תרומות שתרמו

16/07/2012

ככלל, על-פי תקנה 9(א) לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993, פקיד-השומה רשאי, על-פי בקשת העובד, להורות למעביד להקטין את ניכוי המס במקור או להימנע מניכוי כאמור כאשר לעובד מגיע ניכוי, זיכוי או נקודות זיכוי, או כאשר הכנסתו פטורה ממס כולה או מקצתה, לרבות בְּשל המקרים המפורטים בתקנות ובכללם בְּשל תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

עוד נקבע בתקנה האמורה, כי מנהל רשות המיסים רשאי להודיע לכלל המעבידים או לחֵלק מהם שעליהם להתיר את ההנחות או הפטוֹרים ממס כאמור, כולם או מקצתם, גם בלי אישור פקיד-השומה, ומשהודיע כך, חייב המעביד להתיר את ההנחות או הפטוֹרים האמורים. מכוח סמכות זו אכן פורסמו כלליים לעניין הרשאת מעבידים למתן זיכוי בגין תרומות, אך זאת בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו לעניין זה לרבות קבלת אישור מראש מרשות המסים.

אתמול הודיעה רשות המיסים, על פיתוחה של מערכת ממוחשבת חדשה המאפשרת לאלפי מעבידים במשק לקבל הרשאה לתת לעובדיהם זיכוי ממס בשיעור 35% מהתרומות שנתנו (לפי סעיף 46 לפקודה), וזאת באמצעות תלוש השכר, ללא צורך בפנייה של המעביד לקבלת אישור פרטני וללא צורך של העובדים להגיע למשרד השומה לקבלת החזר המס.

ואילו היום פרסמה רשות המסים הוראה מקצועית (הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2012), המפרטת את התנאים והדרישות אשר יחולו מעתה ואילך לצורך מתן הרשאה למעבידים המעוניינים ליתן לעובדיהם זיכוי ממס בגין תרומות שתרמו, באמצעות תלוש השכר.