לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיה מקצועית שעניינה במיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה

19/04/2012

פורסמה הנחיה מקצועית על-ידי רו"ח אהרון אליהו, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים, שעניינה במיסוי מענקים לרופאים בפריפריה ומקצועות במצוקה (קישור להנחיה).

על-פי ההנחיה, המענקים המיוחדים המשתלמים במטרה לעודד מַעבר וגיוס מתמחים ורופאים לעבודה בפריפריה ו/או במקצועות שהוגדרו כמצויים במצוקה, יחויבו במס בעת קבלתם כהכנסת עבודה, ויחולו עליהם שיעורי המס הרגילים.
עוד נקבע בהנחיה, כי לא ניתן יהיה לבצע פריסה של המענק (לפי סעיף 8 לפקודה), וכי במקרה בו יופעל מנגנון ההשבה (בְּשל הפרת ההתחייבות לעבודה לתקופה המינימלית) ויוחזר המענק, כולו או חלקוֹ, יקטין סכום ההשבה את הכנסתו (ממשכורת) החייבת במס של העובד בשנת ההשבה, וזאת במקביל לחיובו במס לפי סעיף 3(ט) לפקודה בגין הסכום שהושב (דהיינו, כאילו מדובר ב"הלוואה ללא ריבית").