לוגו אלכס שפירא ושות׳

בית-המשפט העליון: טענה מקדמית לגבי התיישנות צווים תידון במסגרת ההליך העיקרי

29/02/2012

פורסמה החלטתו של בית-המשפט העליון בעניין פרופ' יהודה כהנא (רע"א 1555/12). 

באותו מקרה, המבקש הגיש השגות על שומות מס לשנות-המס 2001-1999. המשיב הוציא למבקש צווים לשנות-המס 1999 ו-2000, אך אלה התקבלו אצל המבקש בחלוף המועד שנקבע לכך בדין. לאור זאת, טען המבקש, כי יש לקבל את ערעורו על הסף ולראוֹת את השגותיו כאילו התקבלו.

המשיב מצידו טען בבקשה שהגיש, כי הודעה על כך שההשגות נדחו ניתנה לבא-כוחו לפני המועד הקובע, כך שהמבקש לא הסתמך על כך שהשגותיו יתקבלו. זאת, בהתבסס על "כלל הידיעה".

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופט מ' אלטוביה, דחה את הבקשה, בקובעו, כי טענה זו של המבקש תתברר במסגרת הערעור גופו. בית-המשפט אף דחה בקשה לעיון חוזר בהחלטתו.

הבוקר פורסמה החלטתו של בית-המשפט העליון בבקשת רשות הערעור שהוגשה על-ידי המבקש בעניין.

בית-המשפט העליון דחה את הבקשה, בקובעו, כי בית-המשפט המחוזי לא דחה את הבקשה לגופו של עניין, אלא קבע, כי היא תידון במסגרת הערעור העיקרי שנקבע לדיון בעוד כחודש. שעה שכך, ונוכח לוח הזמנים הקצר ממילא, לא ראה בית-המשפט העליון מקום להתערב בשיקול דעתו של בית-המשפט המחוזי.