לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי שוק ההון וחוקי עידוד וכן טפסים חדשים במס הכנסה ובמיסוי מקרקעין

18/01/2012

פורסם טופס 106 (אישור מעביד לגבי תשלום וניכוי מס במקור ממשכורת) לגבי שנת-המס 2011.

להורדת הטופס, לחצו כאן

בנוסף, פורסם נוסח חדש של טופס 2990, המהווה את הנספח (חישוב מס שבח – נתונים לשומה עצמית) להצהרה על מכירת זכות זכות במקרקעין (טופס 7002). זאת, בעקבות העלאת שיעור מס השבח לגבי השבח הריאלי שנצמח, לפי חלוקה ליניארית, מיום 1.1.2012 ואילך.

להורדת הטופס, לחצו כאן.

כמו-כן, פורסמו ארבע החלטות מיסוי חדשות: שלוש החלטות בנושא מיסוי שוק ההון; והחלטה נוספת בנושא חוקי עידוד:

החלטת מיסוי 9587/12
עניינה של החלטה זו בשותפוּת מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים ("קרן גידור").
לגבי שותפויות כאמור הוצאו בעבר החלטות מיסוי, לפיהן במועד אירוע המס או מועד תשלום המס תנכה הקרן מס במקור בהתאם לשיעור המס אשר חל, לפי החלטת המיסוי, על כל אחד מהשותפים המוגבלים בה.
בעקבות העלאת שיעורי המס במסגרת החוק לשינוי נטל המס, נקבע בהחלטת מיסוי זו, כי הָחֵל ביום 1.1.2012 ואילך, בכל החלטות המיסוי שניתנו בנושא, שיעורי המס שינוכו במקור יהיו כדלקמן:
-- משקיע תושב ישראל אשר הינו יחיד שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים אינה הכנסה מעסק בידיו – 30% (במקום 25%);
-- משקיע תושב ישראל אשר הינו חבר-בני-אדם שההכנסה מהשקעה בנכסים פיננסיים אינה הכנסה מעסק בידיו – 25% (במקום מס חברות*);

* זהו שיעור מס החברות בשנת-המס 2012.

-- גופים מוסדיים הפטוּרים מכוח סעיף 9(2) לפקודה – פטוֹר (לא חל שינוי).

 להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

החלטת מיסוי 9899/12
בגדרה של החלטה זו נקבע, כי מיזוג של קופות גמל בניהולה של חברה מנהלת לקופת גמל אחת לא יהווה אירוע מס. זאת, מהטעם שהעברת נכסי קופות הגמל הינה העברה מנאמן אחד למשנהו, וללא תמורה כלשהי.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן

החלטת מיסוי 2552/12
עניינה של החלטה זו בחברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בתחום הפיננסיים והמבצעת עסקות בנגזרים פיננסיים (כגון: עסקות החלף על ריבית ועל שערי מטבע, נגזרים על עסקות אשראי ועוד) מול בנקים זרים תושבי מדינות אמנה, וזאת מכוח הסכמי מסגרת מסוג ISDA.*

* הסכם ה-ISDA נערך על-ידי ארגון בינלאומי לפעילות בנגזרים פיננסיים (International Swaps and Derivatives Association) והמהווה הסכם מסגרת להסדרת התנאים הכליים לעסקות בנגזרים פיננסיים.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי תשלומים שתשלם החברה לבנקים הזרים יהיו פטוּרים, בתנאים מסוימים, מניכוי מס במקור. עוד נקבע, כי מתשלומים שלא יהיו פטוּרים מניכוי כאמור, תנכה החברה מס במקור בהתאם להוראות סעיפים 164 או 170 לפקודה, לפי העניין.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

החלטת מיסוי 6644/11
במסגרת החלטה זו נקבע, כי חברה תושבת ישראל העוסקת בייצור תוכנה לתחום התיירות תיחשב, לגבי חֵלֶק מפעילותה, למפעל תעשיייתי ומפעל מועדף כמשמעותם בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון (כנוסחו לאחַר תיקון 68 לחוק זה).

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.