לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה הנחיית בכירי רשות המיסים לגבי מתן פטור מניכוי מס במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד

26/12/2011

כידוע, הגדלת שיעור המס, הָחֵל ביום 1.1.2012, על דיבידנד בידי יחידים במסגרת החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 ("החוק לשינוי נטל המס")* הביאה שורה ארוכה של בעלי שליטה למשוֹך בימים אלה דיבידנד מהחברות שבשליטתן.

* להורדת החוק לשינוי נטל המס, לחצו כאן.

במבזקים הקודמים עסקנו בסוגיה זו (ובכלל זאת בשתי ההבהרות שניתנו על-ידי רשות המיסים), וכאמור אנו נוטים לדעה, כי אין כדאיות במשיכת דיבידנדים (בהנחה, כמובן, שלא הייתה מלכתחילה כוונה לבצע משיכה כאמור בעתיד הקרוב), אלא בנסיבות מיוחדות, כגון: קיומם של הפסדים בני-קיזוז, יתרות חו"ז של בעל השליטה ועוד.

בהקשר זה נבקש לעדכנכם, כי לפני זמן קצר פורסמה הנחייתם של בכירי רשות המיסים, ד"ר חיים גבאי (סמנכ"ל בכיר לשומה וביקורת) ורו"ח אהרון אליהו (סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים) לפקידי השומה וציבור המייַצגים, שעניינה במתן פטוֹר מניכוי במקור בגין תשלומי דיבידנד מחברה ליחיד (קישור להנחייה).

וכך צוין בהנחייה (המקבילה להנחייה קודמת בנושא זה שניתנה בדצמבר 2008) (קישור להנחייה הקודמת): 

"... לאחרונה נתקבלו פניות רבות, לפיהן מבקשים בעלי המניות לקבל אישור פקיד השומה לפטור מניכוי מס במקור מדיבידנד המשתלם להם. הרקע לבקשה הוא שלמקבל ההכנסה מדיבידנד קיימים הפסדים ממימוש ניירות ערך אשר על פי סעיף 92(א)(4) לפקודת מ"ה, ניתן לקזז כנגדם מלוא ההכנסה מדיבידנד...
 לאחר ששקלנו את הנושא ועל רקע היקף הפסדי ההון, הוחלט באופן חריג לאפשר הקיזוז עוד במהלך שנת 2011. משכך, רשאים פקידי השומה להפעיל סמכותם... ולהנפיק אישורים להקטנת שיעור הניכוי במקור מדיבידנד ששולם לבעל שליטה. השיעור
[צריך להיות – האישור] יינתן במקרים בהם שוכנע פקיד השומה, וזאת בנוסף על הצהרת הנישום, כי קיימים הפסדים מניירות ערך בשוק ההון (הפסדים ממומשים) אשר לא ניתן לקזז אותם מרווחי הון בבורסה ומשכך לא נותר אלא לקזזם כנגד הדיבידנד, לגביו מבוקש הפטור מניכוי מס במקור."

ניתן אפוא לראות, כי רשויות המס מכּירות, ככלל, בזכאות לקזז הפסדי הון שוטפים ממכירת ניירות-ערך נסחרים כנגד הכנסה מדיבידנד.

ברם, הפטוֹר מניכוי מס במקור (בגין הדיבידנד) מותנה בכך שהנישום (מקבל הדיבידנד) לא היה זכאי לקזז את הפסדי ההון השוטפים שנוצרו לו במכירת ניירות-ערך נסחרים כנגד רווחי הון שנצמחו (ככל שנצמחו) לו בשנה זו (בבורסה).

יש להניח, כי מדובר במגבלה המתייחסת לפטוֹר מניכוי המס במקור בלבד,* ולא בעמדת הרשויות לגבי הדין המהותי (שאז, קיומם של רווחי הון אחרים (לרבות במסגרת המכירה הרעיונית) יביא לכך שהפסד ההון יוּתר בקיזוז כנגדם (מס בשיעור 20% ככל שמדובר בניירות-ערך הנסחרים בבורסה) ולא כנגד ההכנסה מדיבידנד (מס בשיעור 25%), על כל המשתמע).

* ונועדה, בין היתר, למְנוע כפל-קיזוז של ההפסדים בשלב בניכוי במקור: פעם אחת, במסגרת הניכוי במקור מרווחי הון אחרים בבורסה; ופעם שנייה, במסגרת הניכוי במקור מהדיבידנד.

מכל מקום, לדעתנו, וכפי שציינו בספרנו מיסוי שוק ההון,* כוונת המחוקק** הייתה לאפשר לנישום לבחוֹר את סדר הקיזוז של הפסד הון שוטף ממכירת ניירות-ערך כנגד ההכנסות בנות-הקיזוז.

* מהדורתו השנייה של הספר, שתכלול גם את חקיקת המס האחרונה (ובכלל זאת החוק לשינוי נטל המס), עתידה לצאת בתחילת שנת-המס 2012.
** במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה.

כלומר, נישום שנוצר לו הפסד הון שוטף ממכירת ניירות-ערך נסחרים ובמקביל נצמחו לו רווח הון, הכנסה מריבית/דיבידנד ששולמו בְּשל אותו ניייר-ערך והכנסה מריבית/דיבידנד בְּשל ניירות-ערך אחרים אינו חייב, לשיטתנו, לקזז את ההפסד קודם כנגד רווח ההון, אלא הוא זכאי לבחוֹר לקזז את ההפסד גם/רק כנגד איזה משני סוגי ההכנסות האחרות.