לוגו אלכס שפירא ושות׳

העלאת שיעור המס על דיבידנדים: הבהרה נוספת של רשות המיסים

25/12/2011

נבקש לעדכנכם, כי רשות המיסים פרסמה לפני זמן קצר את ההבהרה הבאה:

"בהמשך להודעתנו מיום 15 בדצמבר 2011 בעניין העלאת שיעור המס שיחול על הכנסה מדיבידנד בעקבות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011, מצאנו לנכון להוסיף ולהבהיר כי לעמדתנו, ייראו דיבידנד כמחולק וכמתקבל בפועל בשנת 2011 (אשר שיעורי המס שיחולו על דיבידנד זה יהיו 20% או 25%, לפי העניין) בהתקיים כל התנאים הבאים:
1. ההכרזה על חלוקת הדיבידנד וקביעת יום הזכאות לו ('יום ה-X') בשנת 2011.
2. קבלת שובר ותשלום המס המתחייב לפקיד השומה הרלוונטי ע"י החברה המחלקת יבוצעו עד ליום 15.1.2012. "

מהבהרה זו עולה אפוא (הגם שהדבר לא צוין במפורש), כי די בפעולה רישומית לגבי חלוקת הדיבידנד ואין צורך בתשלום הדיבידנד בפועל (ובלבד שיתקיימו שני התנאים המנויים בהבהרה האמורה).

נזכיר, כי ההבהרה האמורה הינה בנוסף להבהרת רשויות המס מיום 15.12.2011, לפיה:

"הבהרה לעניין העלאת שיעור המס שיחול על הכנסה מדיבידנד (החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011)

לאור פניות שהגיעו לרשות המסים, בהן התבקשה הרשות להבהיר את עמדתה בנושא העלאת שיעור המס שיחול על הכנסה מדיבידנד ועל מנת לאפשר לציבור לכלכל מעשיו תוך ידיעת מלוא המידע הנדרש, מצאנו לנכון להודיע, כדלקמן: שעורי המס החדשים (25% או 30%, לפי העניין) שנקבעו בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011 אשר פורסם ביום 6 לדצמבר 2011, יחולו על דיבידנד שיתקבל ביום 1.1.2012 ואילך, לרבות על דיבידנד כאמור, שמקורו ברווחים שנצברו עד ליום 31.12.2011. דיבידנד שיחולק ויתקבל בפועל בידי המקבל עד תום שנה זו, היינו עד ליום 31.12.2011, יחויב לפי שעורי המס החלים על דיבידנד בשנת 2011 (20% או 25%, לפי העניין)."

נשוב ונציין, כי עם כל הכבוד להבהרה זו – המהווה, למותר לציין, פרשנות (בלבד) של רשויות המס בנושא – אנו, בדעה, כי קיים בהחלט בסיס משפטי לפרשנות שונה, לפיה שיעורי המס החדשים (המוגדלים) יחולו רק על דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו מיום 1.1.2012 ואילך.

כמו-כן, וללא קשר לסוגיית תחולתם של שיעורי המס החדשים (הגם שְקל וחומר לאור סוגיה זו), משיכת דיבידנד לפני תום שנת-המס 2011 בְּשל העלאת שיעורי המס (וכנגזר מכך, הקדמת חבות המס), אינה מומלצת (בהנחה, כמובן, שלא הייתה מלכתחילה כוונה לבצע משיכה כאמור בעתיד הקרוב), אלא בנסיבות מיוחדות, כגון: קיומם של הפסדים בני-קיזוז, יתרות חו"ז של בעל השליטה ועוד.