לוגו אלכס שפירא ושות׳

העלאת שיעור המס על דיבידנדים: הבהרת רשות המיסים

15/12/2011

נבקש לעדכנכם, כי רשות המיסים פרסמה לפני זמן קצר את ההבהרה הבאה:

"הבהרה לעניין העלאת שיעור המס שיחול על הכנסה מדיבידנד (החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011)

לאור פניות שהגיעו לרשות המסים, בהן התבקשה הרשות להבהיר את עמדתה בנושא העלאת שיעור המס שיחול על הכנסה מדיבידנד ועל מנת לאפשר לציבור לכלכל מעשיו תוך ידיעת מלוא המידע הנדרש, מצאנו לנכון להודיע, כדלקמן: שעורי המס החדשים (25% או 30%, לפי העניין) שנקבעו בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב–2011 אשר פורסם ביום 6 לדצמבר 2011, יחולו על דיבידנד שיתקבל ביום 1.1.2012 ואילך, לרבות על דיבידנד כאמור, שמקורו ברווחים שנצברו עד ליום 31.12.2011. דיבידנד שיחולק ויתקבל בפועל בידי המקבל עד תום שנה זו, היינו עד ליום 31.12.2011, יחויב לפי שעורי המס החלים על דיבידנד בשנת 2011 (20% או 25%, לפי העניין)."

עם כל הכבוד להבהרה זו – המהווה, למותר לציין, פרשנות (בלבד) של רשויות המס בנושא – אנו, כאמור, בדעה, כי קיים בהחלט בסיס משפטי לפרשנות שונה, לפיה שיעורי המס החדשים (המוגדלים) יחולו רק על דיבידנד שמקורו ברווחים שנצברו מיום 1.1.2012 ואילך.
כמו-כן, וללא קשר לסוגיית תחולתם של שיעורי המס החדשים (הגם שְקל וחומר לאור סוגיה זו), משיכת דיבידנד לפני תום שנת-המס 2011 בְּשל העלאת שיעורי המס (וכנגזר מכך, הקדמת חבות המס), אינה מומלצת (בהנחה, כמובן, שלא הייתה מלכתחילה כוונה לבצע משיכה כאמור בעתיד הקרוב), אלא בנסיבות מיוחדות, כגון: קיומם של הפסדים בני-קיזוז, יתרות חו"ז של בעל השליטה ועוד.