לוגו אלכס שפירא ושות׳

חישוב החבות במס במכירת מניות נסחרות שנרכשו לפני 1.1.2003

25/07/2011

כידוע, במכירת נכס, החבות במס (רווחי הון) נגזרת מרווח ההון שנוצר, ככל שנוצר, במכירה.

רווח הון הינו ההפרש שבין התמורה לבין עלות הנכס ("המחיר המקורי").
כלומר, רווח הון הוא הרווח הנומינלי במכירה, בעוד שהאינפלציה מובאת בחשבון בעת חישוב המס המוטל על רווח ההון, כאשר זה מבותר למרכיב ריאלי (רווח הון ריאלי) ולמרכיב אינפלציוני (סכום אינפלציוני).
ייתכן כמובן מצב שרווח ההון הנומינלי הוא שלילי, שאז מדובר בהפסד הון שניתן לקזזו כנגד רווחים אחרים, בהתאם לכללי קיזוז הפסדים.

ככלל, אופן חישוב רווח/הפסד ההון במכירת מניות נסחרות זהה לאופן החישוב במכירת נכסים אחרים. עם זאת, במקרים מסוימים, קיימות הוראות מיוחדות שיש להחילן. כך, למשל, נקבעו הוראות מיוחדות לגבי מכירת מניות נסחרות שנרכשו לפני 1.1.2003. בהוראות אלו נעסוק במבזק זה, וזאת בהתייחס ליחידים.

עד לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה, רווח הון במכירת מניות נסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב ובמקרים מסוימים אף בבורסה מחוץ לישראל, היה פטוּר ממס, וזאת בכפוף להוראות שנקבעו בצו צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווח הון ממכירת מניות), התשמ"ב-1981 ("צו הפטור").  

במסגרת תיקון 132, נוסף לפקודת מס הכנסה חלק חדש (חלק ה3), הכולל הוראות לגבי מיסוי רווחי הון במכירת ניירות-ערך נסחרים (בנוסף, נקבעו הוראות גם בתקנות).

במקביל, בוטלו הוראות סעיף 97(ג) לפקודה, מכוחן הותקן צו הפטוֹר, ובנוסף, בוטל גם צו הפטוֹר.

תחילת ההוראות המיסוי החדשות כמו גם תחילת ביטולן של הוראות סעיף 97(ג) לפקודה והוראות צו הפטוֹר נקבעה, ככלל, ליום 1.1.2003. 

לאור שינוי כללי המיסוי המוטלים על רווח הון במכירת מניות נסחרות, ועל-מנת למְנוע מיסוי רטרואקטיבי של רווח ההון שנצבר עד ליום 1.1.2003 (קרי: בתקופת תחולתו של צו הפטוֹר) נקבע חריג, לפיו העלות לצורכי מס ("המחיר המקורי") של מניות הרשומות למסחר בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שיום רכישתן אירע לפני 1.1.2003 ייקָבע לפי ממוצע ערכָּן בתום כל אחד משלושת ימי המסחר בבורסה שקָדמו ליום 1.1.2003 ("ממוצע השוֹוי"). ואילו יום הרכישה לצורכי מס ייקָבע ליום 1.1.2003.

החלת החריג האמור מותנית בשני תנאים מצטברים: האחד – אילו המניות היו נמכרות ביום 1.1.2003, היה רווח ההון במכירתן פטוּר ממס לפי סעיף 97(ג) לפקודה, קרי: לפי צו הפטוֹר; השני – אין מדובר במניות שנרכשו לפני מועד רישומן למסחר בבורסה (קרי: שנרכשו כפרטיות ולאחַר מכן נרשמו למסחר).

מהו הדין אם עלותן המתואמת של המניות ביום 1.1.2003 ("העלות המתואמת ליום 1.1.2003") גבוהה מממוצע השוֹוי (כמשמעותו לעיל), כלומר הייתה ירידה ריאלית בערכָּן של המניות מיום רכישתן ועד ליום 1.1.2003. במקרה זה, רואים את העלות המתואמת ליום 1.1.2003 כעלות המניות. ואילו יום הרכישה ייוותר 1.1.2003. כמו-כן, חלות ההוראות הבאות:

  1. אם נוצר הפסד הון במכירת המניות (קרי: כאשר התמורה נמוכה מהעלות המתואמת ליום 1.1.2003) והתמורה נמוכה גם מממוצע השוֹוי (כמשמעותו לעיל), אזי יוּתר בקיזוז רק חֵלֶק מהפסד ההון השָווה להפרש שבין ממוצע השוֹוי לבין התמורה.

  2. אם נוצר הפסד הון במכירת המניות (קרי: כאשר התמורה נמוכה מהעלות המתואמת ליום 1.1.2003) והתמורה גבוהה מממוצע השוֹוי (כמשמעותו לעיל), אזי המוֹכר לא יחויב במס על רווח ההון שנוצר לו החֵל מיום 1.1.2003, אך מנגד לא יוּתר לו בקיזוז הפסד ההון שנצבר מיום הרכישה ועד ליום 1.1.2003.

להלן ארבעה תרחישים הממחישים את אופן חישוב הרווח/הפסד לצורכי מס במכירת מניות נסחרות שנרכשו לפני 1.1.2003 ואשר חל לגביהן החריג שצוין לעיל: 

נתונים

מכירה א'

מכירה ב'

מכירה ג'

מכירה ד'

התמורה
 

100,000

70,000

50,000

80,000

ממוצע השוֹוי
 

60,000

50,000

70,000

70,000

העלות המתואמת

ליום 1.1.2003
 

80,000

90,000

90,000

60,000

רווח (הפסד) כלכלי
 

20,000

(20,000)

(40,000)

20,000

רווח (הפסד) לצורכי מס

20,000

-

(20,000)

10,000

יושם אל לב, כי החריג שצוין לעיל (לפיו עלות מניות נסחרות בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב שנרכשו לפני 1.1.2003 נקבעת לפי ממוצע השוֹוי ולא לפי עלותן המקורית) חל, בכפוף למספר תנאים, גם על מניות נסחרות בבורסה מחוץ לישראל. ואולם, חריג זה אינו חל על מניות נסחרות בבורסה מחוץ לישראל של חברות זרות (למשל: IBM) ("חברות זרות").

כלומר, בחישוב הרווח/הפסד במכירת מניות נסחרות של חברות זרות עלות המניות היא הסכום ששולם בעת הרכישה (ולא ממוצע השוֹוי).

למרות זאת, במקרים רבים, הבנקים/ברוקרים שמנכים מס במקור מחילים את החריג שצוין לעיל גם במכירת חברות זרות, וכנגזר מכך, האישורים הניתנים על-ידם (טופס 867) במקרים אלה אינם נכונים, על כל המשתמע.

* מבזק זה פורסם במסגרת טור המיסוי של עו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא במגזין החודשי של אתר FUNDER, שהינו האתר הגדול ביותר בישראל למידע על קרנות נאמנות ותעודות סל.