לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאות אופציות לעובדים

28/04/2011

פורסמו שלוש החלטות מיסוי בנושא מיסוי הקצאת אופציות לעובדים. להלן תמציתן:

החלטת מיסוי 6587/11
עניינה של החלטה זו בחברה פרטית תושבת ישראל העוסקת במתן שירותים בשוק ההון בישראל ואשר קיבלה כשכר-טרחה אופציות הניתנות להמרה למניות נסחרות. האופציות אכן מומשו למניות, אך מניות ההקצאה חסומות לתקופה של שנתיים.

בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי החיוב במס יהיה ממתן שירותים, קרי: לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה. עוד נקבע, כי אירוע המס בגין מימוש האופציות למניות יחול במועד המימוש כאמור, אך סכום המס יחושב לפי שווי ההטבה במועד מכירת מניות המימוש, וישולם בתוך 30 יום ממועד המכירה (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד המכירה ועד למועד תשלום המס בפועל).

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

החלטת מיסוי 2578/11
על-פי החלטה זו, אופציות שהוענקו לעובד החברה (מנכ"ל) במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון) תיחשבנה לכאלו העונות על תנאי סעיף אותו סעיף 102, למרות שעל-פי תוכנית ההקצאה העובד זכאי, ככל שיממש את האופציות, לחיֵיב את החברה לרכוש ממנו את המניות (PUT), ובמקביל העובד מחויב למכוֹר לחברה את המניות ככל שהחברה תבחר בכך (CALL), כמו גם כפוף לזכות סירוב ראשונה.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.

החלטת מיסוי 1987/11
במסגרת החלטה זו, הסכימה רשות המיסים לבקשת החברה המַקצה להאריך את מועד הפקיעה של אופציות, מבלי שההארכה כאמור תהווה הפרה של הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

עם זאת, נקבע, בין היתר, כי תקופת החסימה (כמשמעותה בסעיף 102 לפקודה) תוארך בשנתיים נוספות.

להורדת ההחלטה, לחצו כאן.