לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון 174 לפקודה – אי תחולת כללי IFRS בקביעת ההכנסה החייבת בשנות-המס 2007, 2008 ו-2009

04/02/2010

פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 174 – הוראת שעה לגבי שנות המס 2007, 2008 ו-2009), התש"ע-2010 ("התיקון").

בגדרו של התיקון נקבע, כי תקן חשבונאות מס' 29 שקבע המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות* לא יחול בקביעת ההכנסה החייבת, וזאת אף אם תקן זה הוחל בדו"חות הכספיים לגבי שנות-המס 2007, 2008 ו-2009.**

* תקן זה קובע, כי חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והמדַווחות על-פי הוראותיו, תערוכנה את דו"חותיהן הכספיים, לגבי שנת הכספים 2008 ואילך, לפי כללי חשבונאות בין-לאומיים (כללי IFRS). התקן אינו קובע חובה לעריכת הדו"חות הכספיים לגבי שנת הכספים 2007 על-פי כללי ה-IFRS, אך הוא מאפשר יישום מוקדם של כללים אלה גם לגבי שנה זו.
** יצוין, כי נוסח התיקון פגום, שכן ניתן לפרשו כאילו תחולתו אינה מוגבלת לשנות-המס 2007, 2008 ו-2009.

למַעבר לתיקון, לחצו כאן.