לוגו אלכס שפירא ושות׳

מחזיק במק"מ? שקול מכירה לפני הפדיון

20/12/2009

ברצוננו להזכירכם, כי איגרות-חוב מסוג מילווה קצר מועד ("מק"מ") עשויות להניב שני סוגי הכנסה: דמי ניכיון, הנחשבים, בדומה להכנסה מריבית על איגרות-חוב, להכנסה פירותית; ורווח ממכירת המק"מ לפני מועד הפדיון (ככל שאכן נוצר רווח), קרי: רווח הון.
לאור זאת, וכפועל יוצא מכללי קיזוז הפסדים, משקיע שצָבר הפסדי הון (מכל סוג שהוא) בשנת-המס 2008 או מוקדם יותר (הפסדים מועברים) יוכל לקזזם בשנת-המס 2009 כנגד הרווח הגלום במק"מ אך ורק אם ימכור את המק"מ לפני הפדיון.
כמו-כן, הפסדי הון ממכירת נכסים שאינם ניירות-ערך ואשר נוצרו בשנת-המס 2009 (הפסדים שוטפים) לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסה מדמי ניכיון ממק"מ שתיצָמח בשנת-המס 2009, אך ניתן יהיה לקזזם כנגד רווח ההון שיווצר ממכירת המק"מ בשנה זו.