לוגו אלכס שפירא ושות׳

נדחה המועד להגשת דיווחי הנאמנויות עד ליום 31.5.2008

31/12/2007

להלן נוסח הודעת רשות המסים באשר לדחיית* דיווחי הנאמנויות עד ליום 31.5.2008:

* דחייה זו מתווספת לדחיות קודמות של המועד, לסוף חודש ספטמבר ולאחר מכן לסוף חודש דצמבר 2007.

"רשות המסים השלימה את היערכותה להפעלת פרק הנאמנויות כולל הצעה לתיקון חקיקה ראשית, התקנת תקנות ובניית טפסים, שעניינם בקביעת חובת דיווח ואופן הדיווח לגבי נאמנויות. בהצעת החוק הנוכחית (מס' 162) הומרו חלק מחובות הגשת הדוחות לחובת הגשת הודעות בלבד, בעיקר לגבי יוצר ונהנה. לגבי נאמן בנאמנות, חובת הגשת הדוח תחול רק לגבי נאמנות תושבי ישראל (לרבות נאמנות לפי צוואה הנחשבת לתושבת ישראל) או לגבי נאמנות אחרת שהייתה לה הכנסה או נכס בישראל. כמו כן, הוכנו תקנות שעניינן הסדר לנאמנויות תושבי ישראל בגין נהנים זרים, בתחולה מיום 1.1.2006. הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה והועברה לועדת הכספים של הכנסת.
יחד עם זאת, לאור בקשות שהתקבלו ממייצגים ובראשם מנשיא לשכת רו"ח ראובן שיף, החליט מנהל רשות המסים, מר יהודה נסרדישי, על מתן אורכה נוספת להגשת הדיווחים עד ליום 31 במאי 2008. מתן האורכה נועד להשלמת הליכי החקיקה וכן לאפשר לציבור הרחב ולציבור המייצגים להיערך מבעוד מועד להכנת הדיווחים כאמור. יובהר, כי עם השלמת החקיקה יפורסמו הטפסים לציבור באתר האינטרנט של הרשות ומי שיבקש לדווח יוכל לעשות כן.
במסגרת האורכה, יידחה כאמור המועד האחרון לדווח ליום 31 במאי 2008. בכלל זה, יידחה המועד להגשת הודעות, הצהרות, תצהירים ובקשות המתחייבים מהוספת פרק הנאמנויות, המועד לדיווח על הכנסות שנוצרו בנאמנות והמועד לדווח הנובע מפעולות שבוצעו בנאמנות. כמו כן, יידחה המועד להגשת הדוח השנתי לשנת המס 2006 למי שחייב בהגשת הדוח בשל הוספת פרק הנאמנויות ובשל כך בלבד.
מנהל רשות המסים ציין כי אין בדחיית המועד כאמור לעיל, משום דחייה ו/או ויתור על כל חובת דיווח אחרת החלה על פי כל דין, לרבות מי שחייב בהגשת דו"ח שנתי מסיבות שאינן קשורות לנאמנות."