לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת - הגשת בקשה להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2008

27/11/2007

נבקש להזכירכם, כי יש להגיש עד ליום חמישי הקרוב (סוף חודש נובמבר הקרוב*) בקשה (טופס 2585) לפקיד-השומה להכרה בחברה משפחתית בשנת-המס 2007 ואילך.

* למעשה, סעיף 64א(א) לפקודה מחייב להגיש את הבקשה להיחשב לחברה משפחתית "לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של שנת מס פלונית..". ואילו המונח "חודש" מוגדר בסעיף 1 לפקודה כ"לרבות חלק ממנו", כך שניתן לכאורה להגיש את הבקשה גם ביום האחרון של שנת-המס. עם זאת, אנו ממליצים להגיש את הבקשה לא יאוחר מתום חודש נובמבר, על-מנת למנוע מחלוקות מיותרות עם פקיד-השומה.

בטרם הגשת הבקשה, יש לבחון את השלכות המס השונות הגלומות בסיווגה של חברה כחברה משפחתית ובכלל זאת לעניין מיסוי הכנסותיה השונות החייבות במס (הכנסות מעסק, הכנסות פיננסיות שוטפות, רווחי הון בכלל ובשוק ההון והנדל"ן בפרט וכו') ולעניין קיזוז הפסדים.

יצוין, כי חברה משפחתית רשאית להודיע, עד למועד הגשת הדו"ח השנתי, כי היא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברה משפחתית לגבי שנת-המס שאליה מתייחס אותו דו"ח. ברם, במקרה זה, לא תוכל החברה לשוב ולבקש להיות חברה משפחתית לפני תום שלוש שנות-מס מהשנה שבה חדלה להיות חברה כאמור.

עוד יצוין, כי על-פי הוראות המעבר, חברה משפחתית שהייתה כזו ביום פרסומו של תיקון 132 (4.8.2002) תהפוך לחברה שקופה* ביום כניסתן לתוקף של התקנות לגבי חברה שקופה ("היום הקובע"), אלא אם כן ביקשה החברה מפקיד-השומה, בתוך 60 ימים מהיום הקובע, שלא להיות חברה שקופה (במקרה כזה, החברה תהפוך, ביום הקובע, לחברה רגילה, קרי: היא תחדל מלהיות חברה משפחתית באותו מועד).

* שיטת המיסוי שתחול על חברה שקופה דומה, בכפוף להבדלים שונים, לזו שחלה על חברה משפחתית.

מהו הדין לגבי חברה משפחתית שהייתה לחברה כאמור אחרי יום פרסומו של תיקון 132 (4.8.2002)?
חברה כזו תהפוך, ביום הקובע, לחברה שקופה בכפוף למספר תנאים ובכללם התנאי לפיו החברה התאגדה בישראל ביום פרסומו של תיקון 132 (4.8.2002) ואילך. זאת, למעט אם ביקשה שלא להיות חברה שקופה.
לעומת זאת, חברה שהתאגדה לפני פרסום תיקון 132 (4.8.2002) והייתה לחברה משפחתית אחרי יום פרסומו - ובכלל זאת חברות שהתאגדו לפני 4.8.2002 ותבקשנה בימים הקרובים להפוך למשפחתיות - תחדל מלהיות חברה משפחתית ביום הקובע ותהפוך לחברה רגילה.לנוחותכם, מצ"ב שלוש כתבות בנושא החברה המשפחתית שפורסמו על-ידי הח"מ במוסף דה מרקר של עיתון הארץ, במסגרת הטור השבועי.

כתבה ראשונה

כתבה שנייה

כתבה שלישית