לוגו אלכס שפירא ושות׳

פחת במכירת דירה שהושכרה למגורים במסלול הפטוֹר ממס – פסק-הדין בתובענה הייצוגית שהוגשה נגד רשות המיסים | תיקון שומת מס שבח במהלך ניהול ערר | עדכון לנוהל מתן אורכות להגשת דו"חות 2022 | שומות מס הכנסה ומע"מ

27/05/2024

עדכון לנוהל מתן אורכות להגשת דו"חות 2022

בְּשל המצב הביטחוני השורר במדינה ובמסגרת הפעולות בהן נוקטת רשות המסים למתן הקלוֹת לציבור המיַיצגים והנישומים, אישר מנהל רשות המסים, עו"ד שי אהרונוביץ, לעדכן בפעם החמישית את הֶסדר האורכות למיַיצגים להגשת הדו"חות לשנת-המס 2022.

למַעבר להודעתו בעניין זה של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות המיסים, לחצו כאן.


פחת במכירת דירה שהושכרה למגורים במסלול הפטוֹר ממס – פסק-הדין בתובענה הייצוגית שהוגשה נגד רשות המיסים

כידוע, רשות המיסים מחזיקה בגישה לפיה במכירת דירה שהושכרה למגורים במסלול הפטוֹר,* עלותה לצורך חישוב השבח (בהנחה שזה אינו פטוּר ממס) תהיה בניכוי הפְּחָת שהיה ניתן לנַכּותו אילולא נבחר מסלול זה לתקופה שבה היחיד בחר במסלול זה.​

* דהיינו, המסלול המתבסס על ההוראות הקבועות בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990.

ביום 23.5.2024 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות המסים שהגיש עו"ד רשף חן בשאלת החוקיות של ניכויי הפְּחָת שעָרכה המשיבה בבואה לחשב את השבח במכירת דירות מגורים שהושכרו במסלול הפטוֹר.

למַעבר למבזק בנושא, לחצו כאן.


תיקון שומת מס שבח במהלך ניהול ערר

ביום 19.5.2024 ניתנה החלטתה של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין א. כפיר אחזקות ובנין (1991) בע"מ.

עניינה של ההחלטה בשאלה האם מוסמך המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חיפה) להודיע לעוררת – תוך כדי ובמהלך ניהולו של הערר שהגישה העוררת על שומת מס הרכישה שהמשיב הוציא לה,* וללא נטילת רשות מוועדת-הערר – על תיקון** השומה שיצאה תחת ידיו לאחַר ההחלטה בהשגה ולדרוש בשל כך את מחיקת הערר שהוגש על-ידי העוררת, והכל ללא צו להוצאות.

* העוררת זכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל ("עמ"י") לרכישת זכויות חכירה מהוּונת במקרקעין מושא המכרז במסגרת פרויקט של "מחיר למשתכן" בקרית אתא. בשומתה העצמית למס רכישה, דיווחה העוררת על שווי מכירה של כ-31 מיליון ₪. המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חיפה), לעומת זאת, הוציא למערערת שומה לפי שווי של 41,212,952 ₪. העוררת הגישה השגה על שומת מס הרכישה וזו נדחתה על-ידי המשיב, כאשר בשלב ההשגה הגדיל המשיב את השומה והעמידה על סך של כ-42,325,000 ₪. הפער של כ-11 מיליון ₪ בין השומה העצמית לבין החלטת המשיב בהשגה נעוץ בעמדת המשיב לפיה יש לצרף לשווי הרכישה את כלל הוצאות הפיתוח במקרקעין ובסביבתם וכן הוצאות פיתוח בגין השתתפות בהקמת מוסדות ציבור והוצאות פיתוח "ישן מול חדש" – שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות  אשר העוררת התחייבה לשלם כחלק מתנאי המכרז.
** תיקון לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופטת א' וינשטיין, קבעה כי המשיב אינו מוסמך להודיע על תיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק תוך כדי ניהול הערר וכי הודעת המשיב אודות תיקון וביטול השומה בטלה​ (קישור להחלטה).


שומות מס הכנסה ומע"מ

ביום 21.5.2024 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין אבו-קיעאן.

עניינו של פסק-הדין בשני ערעורים שהגיש המערער אשר הורשע בעבירה אחת של ניהול וארגון שירותי הסעת שב"ח, בשלוש עבירות של הסעה שלא כדין ובעשר עבירות של שימוש במרמה, עורמה או תחבולה, בכוונה להתחמק ממס לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה.

בעקבות החקירה הפלילית נערכה ביקורתו של מנהל מע"מ באר-שבע (המשיב 1) ("המנהל") ובסופה ניתנו על ידיו מספר החלטות: (א) החלטה לרשום את המערער כעוסק; (ב) החלטה לחיֵיב את המערער במע"מ על הכנסותיו בשנים 2013 עד 2017 ממכירת כבשים, הסעת שוהים בלתי-חוקיים וסחר ברכבים (המערער הגיש השגה על ההחלטה האמורה, אשר התקבלה לעניין מכירת הרכבים בלבד, והחיוב בתחום זה בוטל); (ג) החלטה לפסול את ספריו של המערער מהטעם שלא ניהל ספרים; ו-(ד) החלטה לחיֵיב את המערער בקנס בגין אי-ניהול ספרים כדין.

פקיד-שומה באר-שבע (המשיב 2) ("פקיד-השומה") קבע את הכנסותיו של המערער בצו על פי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה, על-פי גידול ההון הבלתי-מוסבר שהיה לו, בין השנים 2013 עד 2016, תוך שאת סכום גידול ההון ייִחס פקיד-השומה לשנות המס 'הפתוחות'.
מאחַר שלא הוכח להנחת דעתו של פקיד-השומה כי המערער לא התרשל בהגשת הדוחות שהגיש לשנות-המס, נקבע קנס גירעון, על פי סעיף 191(ב) לפקודה, בשיעור 15%.

בעקבות זאת, המערער הגיש שני ערעורים שהדיון בהם אוחד: האחד, ערעור לפי חוק מע"מ על החלטה בהשגה של המנהל ועל החלטתו להשית על המערער קנס בגין אי-ניהול ספרים; השני, ערעור לפי פקודת מס הכנסה על ההחלטה בהשגה של פקיד-השומה.

בית-המשפט, מפי השופטת י' ייטב, דחה את הערעורים ברובם וחִייב את המערער בהוצאות המשיבים, לרבות שכר טרחת עו"ד, בסכום כולל של 70,000 ₪ (קישור לפסק-הדין).