לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכונים בנושא המלחמה | אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים | מיסוי עסקים זעירים | אכיפת הסכם פשרה להסדרת חובות מס ותביעה נגד בעלי תפקידים בשירות המדינה | פטוֹר מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות – תזכורת | פתיחת תיק שותפוּת ועוד

09/01/2024

הנפקת אישור תושבוּת ביישוב מוטב לשנת 2024 – הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

הבוקר (9.1.2024) פורסמה הנחייתה בנושא (קישור להנחיה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים וסגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין, לראשי הרשויות המקומיות של הישובים המפונים.

במסגרת ההנחייה צוין כדלקמן:
"סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מקנה הטבות מס לתושבים שמרכז חייהם ביישובים מוטבים כמפורט בסעיף. ככלל, לצורך מימוש ההטבה על התושב למלא טופס 1312, לצרף מסמכים מאמתים ולהגישם לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור החתום מהרשות המקומית, על התושב לחתום על הצהרה בדבר תושבות בטופס 1312א' ולהגיש למעסיק למימוש ההטבה. כמו כן, קיימת בפניכם האפשרות להנפיק אישור תושבות מרוכז בהתאם להנחיותינו מיום 18.10.2017 (להלן : 'ההנחיה').

בעקבות מלחמת "'חרבות ברזל' ולנוכח המצב הביטחוני פונו יישובים בהתאם להחלטות הממשלה בדבר פינוי הישובים עקב המלחמה, ותושביהם נאלצו להעתיק את מקום מגוריהם לאזור אחר עד אשר יוכלו לשוב למקום מגוריהם הקבוע. הנספח המצורף מפרט את היישובים שפונו על פי החלטות הממשלה, שתושביהם זכאים להטבת מס.
במטרה לאפשר לאותם תושבים את המשך הטבת המס לה הם זכאים, הוחלט כי באפשרותכם להנפיק אישור תושבות לשנת המס 2024 על סמך אישור התושבות שניתן לתושבים לשנת המס 2023 ובהתאם לרישום במרשם התושבים בישוב המוטב נכון ליום 7.10.2023. כל זאת, למרות שלא כל התנאים המופיעים בהנחיה מתקיימים.
בטופס 1312א' יסומן 'אחר' ויפורט: 'אושר כתושב הישוב בשנת 2023 וממשיך להיחשב כך לאור הנחיית רשות המסים מיום 9.1.2024 לראשי הרשויות המקומיות של הישובים שפונו'.

אישור התושבות יכול להינתן במהלך מרוכז בהתאם לאמור לעיל או בדרך של הגשת בקשה על ידי התושב (טופס 1312), במקרה זה אין צורך במילוי הצהרת המבקש שבטופס.

הנחיה זו תקפה להנפקת אישורי תושבות לשנת המס 2024 (אלא אם פורסמה הנחיה אחרת)."


מהלכים למיצוי זכויות מס של שארים עד גיל 21

אתמול (8.1.2024) פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


הארכת תקופות ודחיית מועדים

במבזק מס' 2045 מיום 25.10.2023 דיווחנו על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 ("החוק") (קישור לחוק).
נזכיר, כי החוק מהווה תיקון חקיקה זמני לדחיית מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בחלטות שיפוטיות ולדחיית מועדי "תשלום לרשות"* שנקבעו לפי חיקוק, אם מועדים אלה חלים בתקופה שהָחל מפרוץ המלחמה (7.10.2023) ועד יום 7.11.2023 ("התקופה הקובעת").

* המונח "תשלום לרשות" מוגדר בסעיף 1 לחוק כ"תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס"; ואילו המונח "רשות" מוגדר באותו סעיף כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, דהיינו "רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".

זאת, ביחס לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

עוד נזכיר, כי ביום 2.11.2023 פורסמה הנחייתה (קישור להנחייה) של גב' נטע סבח, סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים, המפרטת את הוראות החוק ואת אופן יישומו במערכי רשות המסים; כי במקביל להנחייתה של גב' סבח, פורסמה גם הודעה בנושא של רשות המיסים, וזאת באתר האינטרנט של הרשות (קישור להודעה); וכי ביום 8.11.2023 פורסם נוסח מעודכן של הודעת רשות המיסים (קישור להודעה המעודכנת).

סעיף 6 לחוק מַסמיך את שר הביטחון, בהסכמת שר המשפטים ושר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים ובאישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת, להאריך את התקופה הקובעת ואת תקופת הדחייה
ביום 7.11.2023 פורסם צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה), התשפ"ד-2023 ("הצו") (קישור לצו), בגדרו נקבע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 7.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-60 ימים או עד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

ואילו ביום 7.12.2023 פורסם צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה) (מס' 2), התשפ"ד-2023 ("הצו הנוסף") (קישור לצו הנוסף), במסגרתו נקבע, כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 31.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-85 ימים או עד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם.

בהמשך לכך, דיווחנו במבזק מס' 2058 מיום 31.12.2023 על פרסום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון) (דחיית מועדים בתקופה הקובעת השנייה), התשפ"ד-2023 ("התיקון") (קישור לתיקון), בגדרו נקבע הֶסדר הֶמשך לחוק שיחול לגבי מועדים לביצוע החָלים בתקופה קובעת נוספת (29.2.2024-1.1.2024).

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי אתמול (8.1.2024) פורסמה הנחייה מעודכנת של רשות המיסים לגבי החוק (כנוסחו לאחַר התיקון) ויישומו במערכי הרשות ובכלל זאת המועדים הנדחים לגבי דוחות חודשיים למע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה; המועדים לתשלום שומות מע"מ, ניכויים, מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומס רכוש; הטלת קביעוֹת בגין אי-הגשת דוח תקופתי במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה; הֶסדר תשלומים; קנס מינהלי; ומהלכי אכיפה בכל המערכים.
למַעבר להנחייה המעודכנת, לחצו כאן.


הצעת חוק לתיקון חוק ההתיישנות

אתמול (8.1.2024) פורסמה ברשומות הצעת חוק ההתיישנות (תיקון מס' 9 – הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2024 ("הצעת החוק") (קישור להצעת החוק).

בגדרהּ של הצעת החוק מוצע לתקן את חוק ההתיישנות ולקבוע עילת הַאֲרָכָה לפיה אם נבצר מתובע להגיש תביעה שאינה עוסקת במקרקעין בשנה האחרונה של תקופת ההתיישנות, בְּשל פעולות האיבה שאירעו בתקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף או פעולות המלחמה, לא תתיישן תביעתו לפני שעברה שנה מיום תחילתו של החוק המוצע.
בנוסף, מוצע לקבוע, כי אם התובע נמנה עם אוכלוסייה מיוחדת,* מרוץ ההתיישנות של תביעה שאינה עוסקת במקרקעין, שהֵחל לפני יום 7.10.2023, יעוכב לתקופה שמיום תחילתו של החוק המוצע עד תום 18 חודשים מהמועד האמור.

* הכוללת חטופים ונעדרים ובני משפחותיהם, מפונים ובני משפחותיהם, מי שהוכרו כנכי צבא הגנה לישראל ומשפחותיהם, נפגעי האיבה ומשפחותיהם, בני משפחה של נרצחים בפעולות האיבה ואנשי כוחות הביטחון וכוחות ההצלה ובני משפחותיהם.

עוד מוצע לאפשר "החייאה" של תביעות שהתיישנו בתקופה שמיום 7.10.2023 ועד לתחילתו של החוק המוצע.


אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

כמדי שנה, רשות המסים פרסמה את הוראת הביצוע בנושא אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (קישור להוראה).

בגדרהּ של ההוראה נכללת התייחסות למערכת החדשה (שעלתה לאוויר ביום 1.1.2023) להפקת אישורי ניכוי מס במקור ואישורים על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
בהוראה מפורטים, בין היתר, הקריטריונים לזכאות לאישורים, האמצעים המקוּונים להצגת מידע בדבר האישורים (לרבות מידע פרטני), הנחיות לשימוש בשאילתות של מערכת אישורי ניכוי מס במקור, הפקה אוטומטית של אישור כתוצאה מהסרת מחדלים (ליקויים), בדיקת עמידה בקריטריונים לקבלת אישורים על-ידי משרדי השומה במהלך השוטף של השנה, טיפול בבקשות לשינוי שיעור הניכוי במקור, אישור מאולץ, אישורי ניכוי מס במקור עבוּר עסקים חדשים, ניכוי מס במקור לשותפויות ואיחודי עוסקים, פטוֹר מניכוי מס במקור למוסדות ממשלתיים ואחרים, אישורי ניכוי מס במקור לתושבי-חוץ וחברות זרות, אישורים לחברות ישראליות שבהן בעלי מניות תושבי האוטונומיה ואישורי ניכוי מס במקור הכוללים את סעיף "שוק ההון".

בנוסף, קיימת בהוראת הביצוע התייחסות לשלילת אישורי פטוֹר מניכוי מס במקור במהלך השנה השוטפת, לרבות במקרים בהם מדובר בנישומים שקיימת סבירות גבוהה שהם מערבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות וכן היישום למניעת "גניבת זהויות" (ראו סעיף-קטן 18.3 להוראה).

תשומת לבכם, בין היתר, לאמור בסעיף-קטן 4.9 להוראת הביצוע:
"'אישור כולל הכנסות שכירות' – סוג תשלום הכנסות משכירות הופרד מ'שירותים ונכסים' ומוצג בגוף האישור בשורה נפרדת. נישום שיש לו הכנסות משכירות, נדרש להציג אישור כולל הכנסות שכירות למשלם. פקיד השומה רשאי להוסיף לאישור, סוג תשלום זה.
במהלך השנתי מוארך תוקפם של סוגי תשלום שהיו בתוקף באישור בשנת המס הקודמת, כמובן בתנאי שאין ליקויים בתיק.
לכן, מי שבידו אישור הכולל סוג תשלום זה, של דמי שכירות, תוקף האישור יוארך לו אוטומטית והוא לא צריך לגשת לפקיד השומה"
 [ההדגשות אינן במקור – א' ש'.]


הקלוֹת בחובת מילוי טופס 101 או 101ג למשלמי ומקבלי קצבות – עדכון

פורסמה הודעתה בנושא של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים וסגנית המנהל לעניין חוק מיסוי מקרקעין (קישור להודעה), לפיה כחלק ממאמצי הרשות לשיפור השירות לציבור מקבלי הקצבות ובהמשך לסעיף ב' להנחייתה מיום 29.10.2020 של רו"ח ורד בכר (מנהלת מחלקת ניכויים ברשות) (קישור להנחייה), מאושר כי מקבל קצבת שאירים אשר הצהיר בפני משלם הקצבה שזוהי קצבת השאירים היחידה המשולמת לו וסכום הקצבה אינו עולה על תקרת הקצבה המזכה כהגדרתה בסעיף 9(6ו) לפקודה, יהיה פטוּר ממילוי טופס 101 מכאן ואילך, אלא אם הֵחל לקבל קצבת שאירים נוספת.

עוד צוין בהודעה, כי משלם הקצבה ישלח הודעה למקבל קצבת השאירים בתלוש הקצבה, כי עליו להודיע לו מיידית על קבלת קצבת שאירים נוספת ממשלם אחר.

הודגש בהודעה, כי האמור בה יחול משנת-המס 2024 ובכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים בהנחיה.

עוד צוין, כי תוקף ההקלות כאמור בהנחיה הינו עד ליום 31.12.2025 או עד לשינויָן, כמוקדם מביניהם.


בקשה מקוּונת לפתיחת תיק שותפוּת

פורסמה הודעתם של גב' נטע סבח (סמנכ"לית בכירה גביה ואכיפה ברשות המיסים) ומר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות) בנושא "הגשת בקשות מקוונות לפתיחת תיקי שותפויות במערכי המס".

במסגרת ההודעה צוין, כי הושק פיתוח חדש המאפשר למיַיצגים המחוברים לשע"מ להגיש בקשה מקוּונת לפתיחת תיק שותפוּת במערכי המס.
הפעולות שניתן יהיה לבצע כוללות את כל אלו: קליטת הבקשה לפתיחת תיק שותפוּת ובדיקת פרטי השותפים; הקצאת מספר תיק עוסק מורשה במע"מ לשותפוּת ופתיחת תיק השותפוּת ככל שאין סיבה למניעת פתיחת התיק; פתיחת תיקים לשותפים במס הכנסה באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת טפסים נוספים או התייצבות פרונטאלית של הנישום או מיַיצגו; פתיחת תיק ניכויים לשותפוּת באופן אוטומטי, אם הדבר נדרש (העסקת עובדים, שכירות נכסים, תחולת צו לניכוי במקור על פי סעיף 164 לפקודה).
עוד צוין בהודעה, כי מצגת מפורטת והדרכה להפעלת היישום ניתן למצוא בפורטל המיַיצגים בכניסה ליישום.  

למַעבר להודעה, לחצו כאן.
להורדת המצגת, לחצו כאן.


מערכת דיגיטלית להסדרת כספי פיצויים בעת עזיבת מקום עבודה

שלשום (7.1.2024) פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


פודקסט בנושא מינהל המכס

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס", שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הועלה לערוץ ראיון עם מר שי עשהאל, מנהל תחום בכיר תהליך שחרור במינהל המכס, בנושא "למה רכב צריך בלמים?".
בראיון, מסביר מר עשהאל את מהות התפקיד של מינהל המכס – לשמור על הציבור מפני הסכנות שבהפרת חוקיות היבוא, מבלי להאט את היבוא ובכך לתרום ליוקר המחיה; וכן מסביר מדוע הברחת סחורות לא רק פוגעת בקופת המדינה אלא גם מסכֶּנת את בריאות הציבור וביטחונו, ומספק הצצה אל מערכת ניהול הסיכונים של המכס שקובעת איזו מכולה תעבור לבדיקות מדוקדקות וממושכות ואיזו תשוחרר מרגע שהיא נוחתת על אדמת הארץ.

להאזנה, לחצו כאן.

לנוחותכם, להלן פירוט הפודקסטים שפורסמו עד כה:

 • הטבות מס לאנשים עם מוגבלויות (להאזנה, לחצו כאן);
 • תהליך ההזדהות באזור האישי באתר הרשות ושירותים טלפוניים ומקוּונים נוספים (להאזנה, לחצו כאן);
 • הטבות מס ליחידים (להאזנה, לחצו כאן);
 • המעטפות הירוקות באות (להאזנה, לחצו כאן);
 • כשאהיה בן 67 – יציאה לפנסיה (להאזנה, לחצו כאן);
 • קביעת מדיניות המס (להאזנה, לחצו כאן); 
 • מיסוי מטבעות דיגיטליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • מע"מ: מס יעיל או מקור לפערים חברתיים? (להאזנה, לחצו כאן);
 • הכירו את החוק לצמצום השימוש במזומן (להאזנה, לחצו כאן);
 • מיסוי דירת מגורים: רכישה, השכרה ומכירה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה בשחור: חקירות והמאבק בהון השחור (להאזנה, לחצו כאן);
 • מסים בכפר הגלובלי: על מיסוי בינלאומי (להאזנה, לחצו כאן);
 • משחק החבילה: על יבוא אישי וקניות באינטרנט (להאזנה, לחצו כאן);
 • בין עבודות: על מענק הפרישה (להאזנה, לחצו כאן);
 • אנחנו מפעל ענק שמייצר 90% מתקציב המדינה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה דיגיטלית (להאזנה, לחצו כאן);
 • רכבים חשמליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • ייבוא אישי (להאזנה, לחצו כאן);
 • החוק לעידוד השקעות הון (להאזנה, לחצו כאן);
 • רשות המיסים ואומת הסטארט אפ (להאזנה, לחצו כאן);
 • איך עושים תיאום מס והחזר מס (להאזנה, לחצו כאן);
 • קרן הפיצויים של מס רכוש – חלק ראשון (להאזנה, לחצו כאן); קרן הפיצויים – חלק שני (להאזנה, לחצו כאן).

מיסוי עסקים זעירים

במבזק מס' 2026 מיום 31.5.2023 דיווחנו, בין היתר, על פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024), התשפ"ג-2023 ("חוק ההסדרים") (קישור לחוק ההסדרים).
נזכיר, כי במסגרת חוק ההסדרים נכלל, בין היתר, תיקון עקיף לפקודת מס הכנסה (תיקון מס' 265) שבגדרו נוסף פרק חדש לחלק ד לפקודה (העוסק בחישוב ההכנסה במקרים מיוחדים) שכותרתו "פרק שמיני – בעל עסק זעיר".
עניינו של פרק זה בבעלי עסקים שמחזוֹר הפעילות שלהם אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק (120 אלף ₪ בשנת 2024) ואשר רשאים הָחל משנת-המס 2024 לנַכּוֹת מהכנסותיהם הוצאה בשיעור של 30% מהמחזוֹר, חֶלף ניכוי הוצאות בפועל.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי ביום 7.1.2024 פורסמה הודעתה של רו"ח מירי סביון (המשנה למנהל רשות המיסים) בנושא "רפורמה במיסוי עסקים זעירים (קישור להודעה).
בהודעה זו, המופנית לציבור המיַיצגים והנישומים, צוין, בין היתר, כי הנחיות מפורטות למילוי הדו"ח השנתי לשנת-המס 2024 תפורסמנה לקראת המועד להגשת הדיווח השנתי, על-מנת שהציבור יוכל להיערך בהתאם; וכי לאחַר אישור התקנות שרשות המיסים מקַדמת להסדרת הפטוֹר מהגשת דו"ח שנתי בידי בעל עסק זעיר ולאחַר סיום פיתוח המערכת בשירות עיבודים ממוחשבים, תעלה הרשות לאוויר את המערכת החדשה ותפרסם הוראת ביצוע והנחיות ייעודיות בנושא.

למַעבר להודעה שפורסמה בעניין זה באתר של רשות המיסים, לחצו כאן.


אכיפת הסכם פשרה להסדרת חובות מס ותביעה אישית נגד בעלי תפקידים בשירות המדינה

ביום 3.1.2024 ניתן פסק-הדין של בית-משפט השלום בירושלים בעניין אלקובי.

עניינו של פסק-הדין בתביעה שהגיש התובע כנגד רשות המיסים ושלושה נתבעים נוספים (מר יאיר הריס, לשעבר רכז במשרדי פקיד-שומה ירושלים 3; מר שלמה חסידים, לשעבר פקיד-שומה ירושלים 3; ועו"ד קמיל עטילה, מנהל המחלקה הפיסקלית בפרקליטות המדינה) לאכוף הסכם פשרה להסדרת חובות מס של התובע אשר נערך, לטענת התובע, בינו לבין רשות המיסים, ולחיֵיב את הנתבעים בתשלום פיצוי כספי בסך של מיליון בגין נזקים שנגרמו לתובע בְּשל סירובה של הרשות להכיר בתוקפו של הסכם הפשרה.

ביום 16.5.2021 ניתן פסק-דין חלקי של בית-משפט השלום בירושלים (השופט ק' אזולאי) במסגרתו נדחתה התביעה נגד נתבעים 4-2 (ה"ה הריס וחסידים ועו"ד עטילה), בעקבות הודעת חסינות עובד ציבור שהוגשה מטעם הנתבעים על יסוד סעיף 7א לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], כך שמאותה עת הִמשיכה תביעת התובע להתנהל נגד רשות המיסים בלבד.

בית-המשפט, מפי השופט א' לנג, דחה את התביעה.

להרחבה בעניין זה, לחצו כאן.


פטוֹר מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות – תזכורת

במבזק מס' 2055 מיום 5.12.2023 הבאנו בפניכם מספר נקודות לתשומת הלב לקראת תום שנת-המס 2023* ובכלל זאת התייחסנו, בין היתר, ליתרונות הגלומים בפירוק חברות פרטיות שאינן פעילוֹת, בפרט אם הפירוק יחל לפני תום שנת-המס 2023, ובכלל זאת לחיסכון בתשלום אגרות שנתיות לרשם החברות.

* למַעבר למבזק בעניין זה, לחצו כאן.

כפי שציינו שם, חברה פרטית שהתאגדה בישראל, לרבות חברה שאינה פעילה, חייבת כל שנה לא רק בדיווח לרשם החברות אלא גם בתשלום אגרה שנתית בגובה של כ-1,200 ש"ח (עלות מופחתת בכפוף לתשלומה במועד), כאשר אי-תשלום האגרה עלול להביא לסיוּוגה של החברה כ"חברה מפירה", סטטוס הגורר סנקציות על החברה ונושאי המשרה בה. 
בהקשר זה הוספנו והדגשנו, כי תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001 ("תקנות האגרות") קבעו הוראת-שעה* המַקנה, בתנאים מסוימים, פטוֹר מתשלום אגרות (גם רטרואקטיבית!), אך הוראה זו עתידה לפקוע ביום 29.2.2024.**

* ראו תקנה 5א לתקנות האגרות. 
** ראו סעיף 13 לחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (סדרי מינהל, תקופות כהונה ותאגידים), התשפ"ד-2023 (קישור לחוק).
במקור, הוראת השעה נקבעה ל-5 שנים שהיו אמורות לפקוע ביום 14.12.2022, ראו תקנה 8 לתקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשע"ח-2017 (קישור לתקנות). עם זאת, תוקפהּ של הוראת השעה הוארך מכוח הוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת וזו פקעה ביום 14.2.2023 (ראו הודעת רשם התאגידים).
ואילו ביום 14.5.2023 פורסמו תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה), התשפ"ג-2023 ("התיקון") (קישור לתיקון). על-פי התיקון, תקופת הפטוֹר תוארך, וזאת כנגזר מסוג החברה והליך הפירוק שנבחר: ביחס לחברות שתתפרקנה מרצון "בהליך מזורז" (פירוק שמתאפשר רק לחברות שאין להן נכסים, חובות וכיוצ"ב ופירוקן נחשב פשוט ומהיר) – הפטוֹר יינתן אם הפירוק יסתיים עד ליום 31.12.2023; ביחס לחברות שתתפרקנה מרצון בהליך "רגיל" – הפטוֹר יינתן אם הליך הפירוק יחל עד ליום 31.12.2023 ויסתיים עד ליום 31.12.2024; ואילו ביחס לחברות בית משותף (המוּכּרות גם כחברות גוש חלקה או חברות מקרקעין) – הפטוֹר הוארך בחמש שנים נוספות (עד מאי 2028).

נזכיר, כי פירוק מרצון של חברה פרטית (המאוגדת בישראל) כרוך בהליך פשוט יחסית שהפך לפשוט עוד יותר בעקבות תיקון 32 לחוק החברות* שנכנס לתוקף ביום 15.9.2019 ולאחרונה ניתנו הקלוֹת לחברות מֵפרות בעלוֹת שעבודים (מתאפשרת הגשת בקשה לפירוק מרצון מזורז גם לחברות אלו) ולחברות שכבר הֵחלו בעבר במסלול פירוק מרצון רגיל (מתאפשר מַעבר מהיר למסלול הפירוק המזורז).**

* תיקון עקיף שהתקבל במסגרת חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (קישור לחוק).
** למַעבר להנחיות לגבי פירוק מרצון מטעם רשם התאגידים במשרד המשפטים, לחצו כאן.

עוד נציין, כי ביחידת החברות ברשות התאגידים נוסף שירות המאפשר ללקוחות לחתום על מסמכי הבקשה לפירוק חברה מרצון בהליך מזורז בפני בוחֶן תאגידים, ללא עלות כספית, באמצעות חתימה מרחוק בשיחת וידאו בתיאום מראש עם הבוחֶן או בהגעה פיזית ללשכת השירות של התאגידים.
שירות זה הוא בנוסף להגשה המקוּונת של בקשה לפירוק חברות באתר של הרשות, והוא מותאם לחברות ללא חובות, נכסים והליכים משפטיים או מנהליים תלויים ועומדים.
לפרטים נוספים בעניין זה, לחצו כאן.