לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלוֹת נוספות | הרחבת הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי | דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי בארה"ב | המשך הסיווג כתושב-חוץ של מי שהגיע לישראל על-פי צו 8 | תזכיר חוק דחיית מועדים

17/10/2023

הקלות נוספוֹת

אתמול (16.10.2023) פרסמה דוברוּת רשות המיסים הודעה בדבר הקלוֹת נוספות בְּשל המלחמה (קישור להודעה).
הקלוֹת אלו הינן בנוסף להקלות שפורטו בהודעתו מיום 10.10.2023 של עו"ד שי אהרונוביץ, מנהל רשות המיסים (קישור להודעה), עליה דיווחנו במבזק הקודם (מבזק מס' 2043 מיום 11.10.2023).

ואלו ההקלות הנוספות:

הקלה לעניין מועד הגשה ותשלום של הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 למע"מ 

במסגרת ההקלות שפורטו בהודעתו מיום 10.10.2023 עו"ד שי אהרונוביץ, נכללה דחייה של מועדי הגשת הדיווחים התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה ליום 26.10.2023.

לאור המצב הביטחוני השורר במדינת ישראל, הוחלט על מתן הקלה נוספת לעוסקים אשר מחזוֹר עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון ₪, להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום 27.11.2023, וזאת ללא חיוב בהפרשי הצמדה, ריבית או קנסות.*

* יצוין, כי בעקבות הודעת הדוברוּת, פנתה לשכת רואי חשבון לגב' נטע סבח (סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגביה ברשות המיסים) ולמר שלמה אוחיון (סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות ברשות) בשתי שאלות: האחת – "שהמעמ נדחה – זה מתעדכן אוטמטית בשעמ לכל ההרשאות כך גם מי ששידר כבר עכשיו החיוב יהיה במועד שנקבע (החדש)?"; והשנייה – "מי שרוצה להקדים ולשלם לפני המועד - כיצד ואיך יוכל לשלם את המעמ?".
להלן תשובתה של גב' סבח:
"1. לא מדובר בדחיית מועד אלא רק בהקלה. לכן ההרשאות ירדו ב 26.10
2. ניתן לשלם בכל מועד עד ה 27.11 ללא חיובים נוספים.
מי שמעוניין לנצל את ההקלה של דחיית התשלום במעמד הדיווח שלא יעבור למסך התשלומים. במועד שיבחר לשלם שיכנס לתשלום. ככל שישולם עד ה 27.11 יהנה מההקלות. 
מי שמדווח ורוצה להנות מההקלה שלא יכנס לאפשרות התשלום.
לגבי מי שכבר דיווח וללקוח יש הרשאה לחיוב חשבון ומעוניין לנצל את ההקלה, צריך להכנס למערכת המייצגים ולבטל את התשלום הספציפי הזה. בהמשך במועד שיבחר לשלם עד ה 27.11 יכנס לתשלום חובות וישלם בהרשאה.
המועד החוקי נשאר ב 26.10 וההקלה לגבי עוסקים מתחת למחזור שנתי של 50 מיליון שדווח בשנת 2022, שידווחו וישלמו עד ה 27.11."

הארכת תוקף הקפאת הליכי גביה ואכיפה בכלל מערכי המס עד ליום 1.12.2023

בכלל מערכי המס, מס הכנסה, ניכויים, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 1.12.2023 (מועד זה יעודכן בהתאם למצב הביטחוני).
זאת, למעט מקרים חריגים באישור של סמנכ"לית בכירה לאכיפת הגבייה בלבד.

יודגש, כי הפרשי הצמדה וריבית יחולו על-פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.

מענה מיוחד למיַיצגים המגויסים לשירות המילואים 

מענה לפניות יינתן במסגרת השירותים המקוונים: במערכת פניות מיַיצגים ובמערכת מפ"ל.
בנוסף, למיַיצגים המגויסים לשירות המילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפניה הרגילים, גם בדוא"ל.


הרחבת הזכאות לזיכוי במס בגין תרומות למאמץ המלחמתי

רשות המיסים הודיעה, כי תעניק זיכוי במס בגין תרומות לשם סיוע במאמץ המלחמתי, גם אם תרומות אלו נתרמו לעמותות וחברות לתועלת הציבור שמטרתן הציבורית המוצהרת היא אחרת.

כך, למשל, עמותה/חברה לתועלת הציבור המחזיקה באישור סעיף 46 ושבין מטרותיה הציבוריות חינוך, ספורט או סיוע לנזקקים תוכל להרחיב פעילותה ולגייס תרומות לצורך רכישת ציוד ומזון או כל פעילות אחרת לטובת חיילים, משפחות שנפגעו במלחמה וכיו"ב.

כל עוד לא יצוין אחרת מעת לעת, הנחיה זו תהיה בתוקף רק לגבי תרומות שיגויסו בתקופה בה מוכרז מצב חירום במשק.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.


דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי בארה"ב

רשות המסים בארה"ב (IRS) נוהגת להעניק אורכות לתושבי חוץ בהגשת דו"ח שנתי במקרים שבהם מדובר בתושבי מדינה שחוותה אסון טבע או אסון כתוצאה ממלחמה או פעולת טרור.
על-פי הנהלים, נהוג לתת אורכה של עד שנה באישור שר האוצר של ארה"ב והאורכה ניתנת ביחס לכל פעולה הנדרשת מכוח חוקי המס, כולל דיווח על הכנסה, נכס, מתנה, כספי ירושה או תשלום של מסים.

בעניין זה, נבקש לעדכנכם, כי בהודעת דוברוּת רשות המיסים מיום 15.10.2023 (קישור להודעה) צוין, כי תושבי ישראל המדַווחים לרשויות המס בארה"ב יִזכו לאורכה של כמעט שנה (עד ליום 7.10.2024) במועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת 2022 (המועד האחרון לדיווח על שנת 2022 בארה"ב חל אתמול (16.10.2023)).
האורכה ניתנה על-ידי שרת האוצר של ארה"ב ג'נט ילן (Janet Yellen) בעקבות פנייה של מנהל רשות המסים בישראל, עו"ד שי אהרונוביץ', למקבילו האמריקני דניאל ורפל (Daniel Werfel), במקביל לפנייה של הציר הכלכלי בוושינגטון, נח הקר, למשרד האוצר של ארה"ב.

למַעבר להחלטת רשות המיסים בארה"ב, לחצו כאן.


תזכיר חוק דחיית מועדים

שלשום (15.10.2023) פורסם תזכיר חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 (להלן: "התזכיר") (קישור לתזכיר).*

* בְּשל הדחיפות בחקיקת החוק מושא התזכיר, התזכיר הופץ להערות הציבור לפרק זמן קצר מאוד שכבר חלף.

במסגרת התזכיר, מוצע פתרון משפטי מוסדר לדחיית מועדים בחוזה, בפסק-דין או לתשלום לרשות* לקבוצות אוכלוסייה מסוימות אשר בעקבות המצב אינן מנהלות שגרת חיים רגילה ואינן יכולות לקיים את התחייבויותיהן המשפטיות במועד.

* המונח "תשלום לרשות" מוגדר בסעיף 1 לתזכיר כ"תשלום לרשות לפי חיקוק, לרבות תשלום חובה או קנס"; ואילו המונח "רשות" מוגדר באותו סעיף כהגדרתה בסעיף 2 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, דהיינו "רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".

נציין, כי טרם פורסם תזכיר חוק שעניינו בדחיית מועדים הקבועים בחוקי המס השונים, דוגמת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020 ("הוראת השעה") (קישור להוראת-השעה).*

* נזכיר, כי במסגרת סעיף 2 להוראת-השעה נקבע, כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות החוק המנויות באותו סעיף, לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה") ובלבד שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (1) מועדי תחילתן של התקופות חלים לפני תום התקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה; (2) מועדי סיומן של התקופות חלים בתקופה הקובעת לעניין הוראת-השעה או בחודשיים שאחריה.
ראו בעניין זה גם את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020 ("תקנות החירום") (קישור לתקנות החירום), לפיהן בחישוב התקופות שנקבעו במספר הוראות חוק לא תבוא במניין התקופה שמיום 22.3.2020 ועד ליום 31.5.2020 ("התקופה הקובעת לעניין תקנות החירום"), וזאת אם מועדי סיומן של תקופות אלו חלים בתקופה הקובעת לעניין תקנות החירום או בחודשיים שאחריה.

המשך הסיווג כתושב-חוץ של מי שהגיע לישראל לשירות צבאי על-פי צו 8 

כידוע, תקנה 3(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), תשס"ו-2006 קובעת, כי יראו כתושב-חוץ יחיד שהגיע לישראל לשם שירות בצבא הגנה לישראל, וזאת עד לסיום שירותו הצבאי, ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים: (א) הוא אינו עולה חדש; (ב) בחמש השנים הקודמות לשנת-המס היה תושב-חוץ; (ג) הוא ביקש שלא להיחשב תושב ישראל.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר הודעתו של רו"ח (משפטן) רולנד עם-שלם, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים ברשות המיסים (קישור להודעה), לפיה תקנה 3(3) האמורה חלה גם במקרה של יחיד אשר הגיע לישראל בעקבות קריאתו למילואים בצו חירום מכח סעיף 8 לחוק שירות המילואים, תשס"ח-2008 ("צו 8").
כלומר, תושב-חוץ אשר הגיע לישראל לשירות מילואים על-פי צו 8 ימשיך להיחשב לתושב-חוץ עד לתום שירות המילואים.

עוד צוין בהודעה, כי יחיד אשר מעוניין להמשיך ולהיחשב כתושב-חוץ מכוח הוראות התקנה, יוכל להגיש את הודעתו לרשות המסים על רצונו בכך, גם במועד מאוחר יותר.

בנוסף, צוין בהודעה, כי לגבי תושבי-חוץ אשר הגיעו לארץ לטובת שירות סדיר או לטובת שירות מילואים על-פי צו 8 ואשר אינם עומדים בכל התנאים הקבועים באותה תקנה 3(3), הנסיבות המיוחדות של המצב המלחמתי תובאנה בחשבון בעת מניין ימי השהִייה בארץ לעניין קביעת מקום התושבוּת.