לוגו אלכס שפירא ושות׳

הקלוֹת בנושא הגשת דוחות, ארכות ועוד | מקדמות למשפחות בעוטף עזה שבתיהן נפגעו | אי-ביצוע עיקולים וביטול קנסות והצמדות בביטוח לאומי | נוהל מע"מ לגבי שחרור תרומות לחיילי צה"ל | דחיית המועד האחרון לדיווח על נזק עקיף ממבצע "מגן וחץ" ועוד

11/10/2023

הקלוֹת בנושא הגשת דוחות, ארכות ועוד

פורסמה הודעתו (קישור להודעה) של מר שי אהרונוביץ, מנהל רשות המיסים הנכנס, בדבר שורה של הקלוֹת עליהן החליטה הרשות לאחַר היוועצות בשר האוצר:

 • מועדי הגשת הדיווחים התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו ליום 26.10.2023.
 • לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד ליום 23.11.2023, אך יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל.
  במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית בצירוף מסמכים תומכים לוויתור על הפרשי ריבית והצמדה. 
  משרתי מילואים שגויסו וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו במועד את הדוחות האמורים לחודש ספטמבר 2023 יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות הפרשי הצמדה וריבית. הטיפול יבוצע באמצעות פניה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוּונים.
 • מועד ההגשה הראשון שנקבע להגשת דוחות שנתיים לחברות לשנת 2022 יידחה מיום 31.10.2023 ליום 30.11.2023.
 • מועד ההגשה השני שנקבע להגשת דוחות שנתיים ליחידים לשנת 2022 יידחה מיום 30.11.2023 ליום 31.12.2023.
 • הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע ליום 1.9.2023 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.2023 או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר הארכּות למיַיצגים, לפי המאוחר.
 • אישורי ניכוי מס במקור שפגו ביום 30.9.2023 יוארך עד ליום 30.11.2023. 
  נישומים שאין ברשותם את האישורים יכולים לפְנות למשרד השומה באמצעות מערכת פניות הציבור (מפ"ל) או באמצעות מערכת פניות למשרדים למייַצגים המקושרים לשע"מ.
 • לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.2023. ככל שיהיו שינויים, מועד זה יעודכן.
  הפרשי הצמדה וריבית יחולו על-פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות, אלא רק בעצירת ההליכים האמורים.
  מענה לפניות בנושא יינתן במסגרת מערכת פניות מיַיצגים ומערכת מפ"ל.
  למיַיצגים המגויסים לשירות המילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפניה הרגילים, גם בתיבת פניות ייעודית במטה אכיפת הגביה ברשות המיסים בדוא"ל.
 • הגשת אורכות להשגה וערעורים, הגשת מסמכים וניהול הליכי שומה בכלל מערכי המס – במהלך השבועיים הקרובים רשות המיסים תגלה רגישות וגמישות ביחס לניהול הליכים קיימים ופתיחת הליכים חדשים. הנחיה מסודרת בנושא למשרדים יצאה על-ידי סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות (קישור להנחייה).
 • נפתחו ערוצי פניות ייעודיים במפ"ל, ולמיַיצגים שגויסו במערכת פניות מיַיצגים, בנושא מס הכנסה, מע"מ ומיסוי מקרקעין.
 • תיעדוף פניות של תושבי הדרום ועוטף עזה.
 • החובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש תידחה ליום 1.1.2024.
 • המועד להגשת תביעות לנזק עקיף למבצע "מגן וחץ" יוארך עד ליום 31.10.2023 (ראו בהמשך המבזק).
 • תוקפן של תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שפג ביום 30.9.2023 או לאחריו יוארך עד ליום 30.11.2023.

הגם שיש לברך על ההקלות, קריסתם הנוכחית והעתידית של עסקים רבים בְּשל המלחמה מחייבת יישום מיידי של מנגנון פיצויים לאותם עסקים.


מקדמות למשפחות בעוטף עזה שבתיהן נפגעו ב"חרבות ברזל"

פורסמה הודעת דוברוּת רשות המיסים ודוברוּת משרד האוצר (קישור להודעה) לפיה שר האוצר הנחה את מנהל רשות המסים לאתֵר את התושבים שבתיהם ניזוקו במלחמת "חרבות ברזל' כדי להעניק להן סיוע ראשוני לשלם להם מקדמות מקרן מס רכוש.

היות שעובדי קרן הפיצויים אינם מורשים בשלב זה להיכנס ליישובי העוטף, סיכמה הנהלת קרן הפיצויים עם ראשי המועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון ושער הנגב על שיתוף פעולה לטובת סיוע לתושבים.
קרן הפיצויים תקבל מהמועצות האזוריות בעוטף רשימת שמות של בעלי דירות שנפגעו וכן דרכי התקשורת איתם; ועם קבלת הרשימות בקרן, עובדיה יִפנו למשפחות, יִפתחו עבורן תביעות, יסבירו להן על הזכויות המגיעות להם ובהתאם לצורך יעבירו למשפחות הללו מקדמה על חשבון הפיצויים.
הקרן הֶעמידה לטובת משימה זו פרוייקטור שילַווה את המשפחות באופן שוטף.


אי-ביצוע עיקולים וביטול קנסות והצמדות בביטוח לאומי

פורסמה הודעת המוסד לביטוח לאומי בנושא.
למַעבר להודעה, לחצו כאן.


נוהל מע"מ לגבי שחרור תרומות לחיילי צה"ל

אגף המכס ומע"מ פרסם את הנוהל שבנדון.
להורדת הנוהל, לחצו כאן.


דחיית דיווחי עמותות

בהתאם לחוק העמותות, התש"ם-1980 עמותה נדרשת להגיש דיווחים שנתיים (דו"ח כספי, מילולי ועוד) עד ליום 30 ביוני בשנה שלאחַר תום תקופת הדו"ח.
עם זאת, בהתאם להסדר הארכּות עם לשכת רואי חשבון בישראל, הארכּה האחרונה להגשת הדיווחים השנתיים הייתה אמורה לחול ביום 30.10.2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר הודעתה (קישור להודעה) של עו"ד שולי אבני שוהם, ראש רשות התאגידים ורשמת העמותות וההקדשות, לפיה ניתנה ארכה להגשת הדיווחים ליום 30.11.2023.
עוד צוין בהודעה, כי הארכּה האמורה תחול גם על עמותות שקיבלו אישור ניהול תקין לשנתיים (לשנים 2023-2024) ואשר מחויבות בהגשת הדיווחים לשנת 2022 כתנאי להמשך תוקפו של אישור ניהול תקין לשנת 2024.


דחיית המועד האחרון לדיווח על נזק עקיף ממבצע "מגן וחץ"

ביום 29.6.2023 פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 ("הוראת-השעה") (קישור להוראת-השעה), במסגרתן תוקנו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג-1973 ("התקנות העיקריות") על-מנת לקבוע מנגנון פיצוי בגין נזקים עקיפים שנגרמו במהלך מבצע "מגן וחץ"* בתקופה שמיום 9.5.2023 עד ליום 13.5.2023, ולעניין נזקים שנגרמו באיזור שבמרחק של 0 עד 7 קילומטרים מגדר המערכת עד ליום 14.5.2023.**

* המבצע הצבאי ברצועת עזה נגד אירגון הטרור הגי'האד האיסלאמי הפלסטיני.
** בדומה לנעשה במבצעים קודמים, הפיצוי ניתן בגין נזקים שנגרמו בטווח שבין 0 ל-40 קילומטרים מגדר המערכת באמצעות 3 מסלולים חלופיים (מסלול מחזורים, מסלול שכר ומסלול חקלאים), כאשר מתווי הפיצוי המוצעים בטיוטת התקנות לא יגרעו מזכותו של ניזוק לקבל את הפיצוי בהתאם למסלול שבתקנות העיקריות.
נזכיר, כי ביום 19.6.2023 פרסמה רשות המסים מסמך הנחיות לגבי הגשת תביעה לפיצויים בעקבות מבצע מגן וחץ (קישור למסמך).

ביום 16.7.2023 הודיעה רשות המיסים (קישור להודעה) על פתיחת המערכת להגשת תביעות מקוּונות ופרסמה את ההנחיות והטופס המקוּון להגשת התביעה, תוך שצוין כי הגשת התביעות תתאפשר עד ליום 15.10.2023.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המיסים הודיעה (קישור להודעה), כי המועד האחרון להגשת תביעות לנזק עקיף בגין מבצע "מגן וחץ" יוארך מיום 15.10.2023 ליום 31.10.2023.