לוגו אלכס שפירא ושות׳

טיוטת תיקון לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) | תיקון לאמנת המס עם רומניה | פטוֹר ממס שבח מכוח הוראת השעה משנת 2011 | הסתלקות מתובענה ייצוגית נגד רשות המיסים | פיצוי בגין נזקי אש ועוד

29/09/2023

פודקסט בנושא תיאום מס והחזר מס

במבזק מס' 1993 מיום 4.10.2022 דיווחנו, כי רשות המסים השיקה ערוץ תקשורת חדש עם הציבור בשם "פודמס", שהינו פודקסט בענייני מיסוי בהגשתם והשתתפותם של עובדים ומנהלים ברשות.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי הועלתה לערוץ שיחה עם גב' רחלה אקוקה, מנהלת תחום בכירה שומה פרט ברשות המסים, בנושא איך עושים תיאום מס והחזר מס​.
להאזנה, לחצו כאן.

לנוחותכם, להלן פירוט הפודקסטים שפורסמו עד כה:

 • הטבות מס לאנשים עם מוגבלויות (להאזנה, לחצו כאן);
 • תהליך ההזדהות באזור האישי באתר הרשות ושירותים טלפוניים ומקוּונים נוספים (להאזנה, לחצו כאן);
 • הטבות מס ליחידים (להאזנה, לחצו כאן);
 • המעטפות הירוקות באות (להאזנה, לחצו כאן);
 • כשאהיה בן 67 – יציאה לפנסיה (להאזנה, לחצו כאן);
 • קביעת מדיניות המס (להאזנה, לחצו כאן); 
 • מיסוי מטבעות דיגיטליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • מע"מ: מס יעיל או מקור לפערים חברתיים? (להאזנה, לחצו כאן);
 • הכירו את החוק לצמצום השימוש במזומן (להאזנה, לחצו כאן);
 • מיסוי דירת מגורים: רכישה, השכרה ומכירה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה בשחור: חקירות והמאבק בהון השחור (להאזנה, לחצו כאן);
 • מסים בכפר הגלובלי: על מיסוי בינלאומי (להאזנה, לחצו כאן);
 • משחק החבילה: על יבוא אישי וקניות באינטרנט (להאזנה, לחצו כאן);
 • בין עבודות: על מענק הפרישה (להאזנה, לחצו כאן);
 • אנחנו מפעל ענק שמייצר 90% מתקציב המדינה (להאזנה, לחצו כאן);
 • כלכלה דיגיטלית (להאזנה, לחצו כאן);
 • רכבים חשמליים (להאזנה, לחצו כאן);
 • ייבוא אישי (להאזנה, לחצו כאן);
 • החוק לעידוד השקעות הון (להאזנה, לחצו כאן);
 • רשות המיסים ואומת הסטארט אפ (להאזנה, לחצו כאן).

מערכת מקוּונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה (פרישה ממקום עבודה)

רשות המסים פיתחה בשע"מ בשיתוף עם מערך הדיגיטל הלאומי ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון פלטפורמה דיגיטלית לדיווח על עזיבת מקום עבודה.
המערכת, שתעלה לאוויר בגרסתה הראשונה לקראת סוף שנת 2023, מותאמת לטופס 161 החדש והיא תאפשר קליטה מקוּונת, מהירה ומדויקת של דיווח המעסיק ותקל על העובד בתהליך קבלת החלטותיו לגבי הסכומים העומדים לרשותו בעקבות פרישתו.

למַעבר להודעתה בנושא (המופנית למעסיקים וללשכות השירות) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים, לחצו כאן.


טיוטת תיקון לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003

כידוע, סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, שעניינו בהקצאת מניות (לרבות אופציות) ("מניות") לעובדים, הוחלף במסגרת תיקון 132 לפקודה מחודש אוגוסט 2002, והוא קובע שלושה מסלולי מיסוי אפשריים: האחד – הקצאת מניות בחברה מעבידה באמצעות נאמן במסלול הכנסת עבודה; השני – הקצאת מניות בחברה מעבידה באמצעות נאמן במסלול רווח הון; והשלישי – הקצאת מניות שאינה הקצאה באמצעות נאמן, המהווה את המסלול "הרגיל" לפי סעיפים 2(2) ו-3(ט) לפקודה.

בחודש ינואר 2003, דהיינו בסמוך לאחַר חקיקת תיקון 132, פורסמו ברשומות כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 ("הכללים") (קישור לכללים),* המסדירים נושאים שונים הכרוכים בהוצאתה לפועל של תכנית הקצאה לעובדים שחלות לגבּיה הוראות סעיף 102 לפקודה וקובעים תנאים שונים לעניין ההקצאה, ובכלל זאת כללים לניכוי מס במקור, למינוי נאמן, כללים להגשת דוחות על-ידי החברה המעבידה והנאמן והמועדים להגשתם.

* במסגרת הכּללים בוטלו כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשמ"ט-1989.

בהמשך לאמור, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה טיוטת כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) (תיקון), התשפ"ד-2023, במסגרתה מוצע לבצע מספר תיקונים בכללים.
להורדת טיוטת התיקון, לחצו כאן.


תיקון לאמנת המס עם רומניה

ביום 15.5.1997 חתמו ממשלת ישראל וממשלת רומניה על אמנה למניעת כפל-מס ("האמנה").
האמנה אושררה על-ידי ממשלת ישראל ונכנסה לתוקף ביום 1.1.1999, לאחַר ששר האוצר פרסם צו לפי סעיף 196 לפקודת מס הכנסה.

בעקבות השינויים שחלו בתחום האמנות למניעת כפל-מס ובכלל זאת עדכון אמנת המודל של ה-OECD בשנת 2017, נערך משא ומתן עם ממשלת רומניה ובסופו נוּסח פרוטוקול מתקן לאמנה ("הפרוטוקול") אשר נחתם ביום 3.3.2020 (קישור לפרוטוקול).
הפרוטוקול מעדכן את סעיף חילופי המידע באמנה כך שיהיה דומה להוראות הקיימות באמנת המודל של ה-OECD וכן מעדכן את רשימת סוגי המיסים שעליהם חלה האמנה ואת הגדרת המדינה "רומניה".

שלשום (27.9.2023) פורסם ברשומות צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (רומניה), התשפ"ד-2023 (קישור לצו), בגדרו ניתן תוקף לפרוטוקול, וזאת הָחל משנת-המס המתחילה ביום 1.1.2024.


פטוֹר ממס שבח מכוח הוראת השעה משנת 2011

ביום 18.9.2023 ניתן פסק-הדין של ועדת-ערר מיסוי מקרקעין שליד בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין קופל.

עניינו של פסק-הדין בשאלת פרשנות הוראות סעיף 6(א) לחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011 ("הוראת השעה") (קישור להוראת השעה).

נזכיר, כי סעיף 6(א) להוראת השעה קבע כדלקמן:
"בלי לגרוע מהוראות פרק חמישי1 לחוק מיסוי מקרקעין, מוכר המוכר בתקופה שמיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011) עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012) (בסעיף זה – התקופה הקובעת), את כל הזכויות במקרקעין שיש לו בדירת מגורים מזכה, יהיה זכאי על פי בקשתו, שתוגש במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, לפטור ממס, מלא או חלקי, במכירתה, בהתאם להוראות אלה:
(1) היה שווי המכירה עד לסכום של 2,200,000 שקלים חדשים (בסעיף זה – סכום התקרה) – תהיה המכירה פטורה ממס;
(2) עלה שווי המכירה על סכום התקרה – יחויב המוכר במס בסכום המתקבל מהכפלת סכום המס שהיה עליו לשלם במכירת הדירה, אלמלא חלו לגביו הוראות סעיף זה, בהפרש בין שווי המכירה לבין סכום התקרה, כשהוא מחולק בשווי המכירה;
(3) במכירת דירת מגורים מזכה שלדעת המנהל התמורה המשתלמת בעדה הושפעה בזכויות לבנייה נוספת
[...]
(4) במכירת חלק מדירת מגורים מזכה – יקראו את סכום התקרה באופן יחסי, בהתאם לחלקו של המוכר בדירת המגורים המזכה."

באותו מקרה, העוררת מכרה את זכויותיה בבית מגורים בסביון אשר מחציתו התקבלה בירושה ובהתאם להסכמות אליהן הגיעה עם המשיב (מנהל מיסוי מקרקעין מרכז), ביחס למחצית שווי הנכס אשר התקבל בירושה יינתן לעוררת פטוֹר ממס שבח מכוח סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין ואילו ביחס למחצית הנותרת יינתן פטוֹר לפי סעיף 6(א) להוראת השעה.
אלא מאי, הצדדים נותרו חלוקים לגבי אופן יישום הוראת השעה: לגבי מחצית הנכס עליה הוחל הפטוֹר הקבוע בהוראת השעה, העניק המשיב פטוֹר בגובה מחצית מתקרת הפטוֹר הקבועה בהוראת השעה, דהיינו 1.1 מיליון ₪ בלבד, ואת היתרה חִייב במס שבח.
לטענת העוררת, לעומת זאת, היה על המשיב להעניק לה את מלוא תקרת הפטוֹר שבהוראת השעה, שכּן לאור לשונה של ההוראה פטוֹר חלקי ויחסי (ולא מלא) יינתן רק כאשר נמכרות חלק מהזכויות בנכס, בעוד שבמקרה בו נמכרות מלוא הזכויות (דוגמת המקרה דנא), אין בסיס להענקת חלק מהפטוֹר בלבד.

ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ד"ר א' גורמן (בהסכמת חברי הוועדה שמאֵי המקרקעין א' לילי ו-ג' נתן), דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).

וכך קבע השופט גורמן (בפס' 19):
"המחוקק קבע באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים כי כאשר נמכרות חלק מהזכויות, יינתן פטור בגובה תקרת פטור יחסית בלבד (בהתאם ליחס החלק שנמכר). העוררת בחרה לערוך את חישוב המס שלה, באופן כזה שהחלק לגביו תחול הוראת השעה הוא מחצית הדירה בלבד. העוררת בחרה בכך, כדי ליהנות ביחס למחצית האחרת של הנכס – החלק שהתקבל בירושה, מהפטור הקבוע בסעיף 49ב(5) לחוק ואשר לגביו קבועה תקרת פטור בסכום גבוה יותר. ייתכן שהיה מקום להרהר בשאלה האם במקרה כזה ראוי להחיל על המחצית האחרת של הנכס את הוראת השעה, אולם המשיב נאות לכך ועניין זה על כן אינו חלק מהערר (ואני נמנע מלהביע כל עמדה בהקשר זה). משבחרה העוררת במתכונת זו, הרי שהיא עצמה משיקוליה – מייחסת להוראת השעה מכירת מחצית מהזכויות בדירה בלבד – ולפיכך אין לדעתי כל ספק כי חל הסייג הקבוע בסעיף 6(א)(4) להוראת השעה – הן לאור לשונו וודאי שלאור תכליתו."


הסתלקות מתובענה ייצוגית נגד רשות המיסים

ביום 18.9.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין שי פור.

עניינו של פסק-הדין בבקשת הסתלקות שהגיש המבקש בקשר עם בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים* בטענה כי זו גובה מס שלא כדין עת שלא מיישמת כראוי את תקנה 1(ג) לתקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) (הוראת שעה), תשע"ו-2015 לפיה יש להפחית משיעור שווי השימוש המלא סך של 500 ₪ בכל חודש, זאת מקום שבו מדובר בעובד שלרשותו הועמד רכב משולב מנוע (hybrid).

* הבקשה הוגשה גם כנגד משרד התחבורה שהוגדר על-ידי המבקש כ"משיב פורמלי".

בית-המשפט, מפי השופט ד"ר ש' בורנשטין, אישר את בקשת ההסתלקות מבלי שהורה על פסיקת גמול למבקש ושכר-טרחה לבא-כוחו ועל פסיקת הוצאות לחובת המבקש (קישור לפסק-הדין).


פיצוי בגין נזקי אש לנגריה

ביום 21.9.2023 ניתן פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בירושלים בעניין גורבצבסקי.

עניינו של פסק-הדין בערעור על החלטת ועדת-ערר לעניין מס רכוש וקרן פיצויים (נזק מלחמה ונזק עקיף) מיום 13.9.20233 בגדרהּ הוחלט לקבל את הערר שהגיש המערער באופן חלקי, כך שגובה הפיצוי על כלל הציוד שהיעה בנגרייה בישוב אלון מורה שהופעלה על-ידי המערער ונשרף (עֵקב פעילות בטחונית של צה"ל) יעמוד על 26,100 ₪.
הווועדה דחתה את ראשי הנזק העקיף שנתבעו על-ידי המערער מהטעם שהישוב בו אירעה השריפה אינו "ישוב ספר". מכאן הערעור.

בית-המשפט, מפי השופט א' דורות, דחה את הערעור (קישור לפסק-הדין).