לוגו אלכס שפירא ושות׳

חקיקת המשנה שבדרך – תקנות הפקת סרטים וסדר דין במיסים | דע זכויותיך וחובותיך 2020 | שידור דוחות יחידים | שומות במיסוי מקרקעין תוך יום עבודה אחד | חשבונית מס מרכזת בגין שירותים ונכסים המיובאים מתושב-חוץ | השבה בעקבות תביעה ייצוגית נגד רשות המסים

29/03/2021

תיקון מוצע לתקנות סדר הדין במיסים

במבזק מס' 1746 מיום 15.10.2018 דיווחנו, בין היתר, על פרסומן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 ("התקנות החדשות") (קישור לתקנות החדשות), המחליפות את תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 ("התקנות הישנות").
במקביל, פורסם תיקון לתקנות הישנות (קישור לתיקון) בגדרו שוּנה שמן של התקנות הישנות לתקנות סדר הדין האזרחי (תובענות בענייני משפחה ואכיפת פסקי-חוץ), התשמ"ד-1984 ונמחקה מרבית הוראותיהן.

באותו מבזק ציינו, כי טרם בוצעו שינויים בתקנות סדר הדין החלות על ערעורי מסים (ובכללן תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט-1978), הגם שתקנות אלו מַפנות לחלק מהתקנות הישנות.

בהמשך לכך נבקש לעדכנכם בדבר פרסום טיוטה לתיקון תקנות סדר הדין במס הכנסה,* מיסוי מקרקעין,** מע"מ ומס קנייה,*** מס רכוש וקרן פיצויים**** וקבילוּת פנקסים.*****

* טיוטת תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).
** טיוטת תקנות מיסוי מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).
*** טיוטת תקנות מס ערך מוסף ומס קנייה (סדרי הדין בערעור) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).
**** טיוטת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (ערעורים) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).
***** טיוטת תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות פנקסים) (תיקון), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה).

טיוטת תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (קישור לטיוטה)

בגדרהּ של הטיוטה, מוצע להאריך את תוקפן של תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל) (הוראת שעה), התש"ע-2009 – המעניקות הטבות מס שונות להפקת סרטים – רטרואקטיבית מהמועד בו הן פקעו (16.6.2020) ועד ליום 31.12.2021.


דע זכויותיך וחובותיך 2020

רשויות המס פרסמו את המדריך המלא להגשת הדו"ח השנתי בידי יחידים (דע זכויותיך וחובותיך) לשנת-המס 2020 (קישור למדריך).

על-פי המצוין במבוא למדריך, דברי-ההסבר המפורטים בו מעודכנים עד וכולל תיקון 256 לפקודת מס הכנסה מיום 24.11.2020 (קישור לתיקון) וחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורנה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס׳ 4), התשפ"א-2021 מיום 12.1.2021 (קישור לחוק).


פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של יחידים לשנת-המס 2020

פורסמה הודעתה (קישור להודעה) של רו"ח פזית קלימן, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המסים, לפיה המערכת למיַיצגים המחוברים לשע"מ והמערכת באינטרנט לשידור דוחות של יחידים לשנת-המס 2020, נפתחו לשידור.

יצוין, כי במענה לפנייתה בנושא של לשכת רואי חשבון, נוספו בטופס 1301 (לשנת 2020) שדות ייעודיים לרישום מענקי הקורונה, וזאת על-מנת לשַקף את המענקים ששולמו על-ידי או באמצעות רשות המסים ואינם חייבים במע"מ (ראו לעניין זה סעיף 7 בטופס 1301).

עוד יצוין, כי ביישום קיימת הדרכה מפורטת לגבי אופן מילוי הדו"ח, לרבות כל אחד מהשדות; כי הגישה להדרכה נמצאת ביישום עצמו, בסרגל התפריט העליון, תחת לשונית "עזרה"; וכי תמיכה טלפונית לנישומים ומיַיצגים הנתקלים בבעיות טכניות בעת שידור הדוחות, תינתן על-ידי מרכז המידע והשירותים המקוּונים של רשות המסים בטלפונים 02-5656400 או 4954*.


חשבונית מס מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי-מוחשיים המיובאים מתושב-חוץ

במבזק מס' 1715 מיום 24.5.2018 דיווחנו, בין היתר, על החלטת מיסוי מס' 6369/18 (קישור להחלטה) שעניינה בהוצאת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בגין התמורה המשולמת לספקים תושבי-חוץ בגין רכישת שירותים ונכסים בלתי-מוחשיים שונים (כגון: רישיונות לשימוש בתוכנות, שירותי מחקר ופיתוח, שירותי מטה ועוד).

בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי היות שחובת הדיווח בהתאם לתקנה 6ג ו-6ד לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 חלה בְּשל מספר רב של תשלומים המשולמים מידי חודש בחודשו לספקים זרים רבים, אישרה רשות המסים הוצאת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בְּשל התמורה המשולמת לספקים הזרים במהלך אותו חודש בהתקיים התנאים המנויים בהחלטת המיסוי.

תוקף ההחלטה הוגבל לשלוש שנים עד ליום 6.5.2021 או עד לביטולה, לפי המוקדם.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשות המסים הודיעה (קישור להודעה) על הארכת תוקף החלטת המיסוי, על כל תנאיה וסייגיה,* עד ליום 16.5.2024. 

* לרבות אלה המנויים בסעיפים 3(ד)–(ה) להחלטה לפיהם אין באמור בהחלטה כדי להוות אישור לניכוי מס תשומות בהסתמך על חשבונית המס העצמית המרכזת ואין באישור האמור כדי לקבוע את מעמדם של הספקים הזרים לעניין מע"מ ולעניין מס הכנסה.

שומות במיסוי מקרקעין תוך יום עבודה אחד

פורסמה הודעת רשות המסים (קישור להודעה) לפיה הושקה מערכת המאפשרת קיצור של תהליך קליטת הצהרת לעסקת מקרקעין ועריכת שומות מס שבח ורכישה לפרקי זמן קצרים ביותר של כְּיום עבודה אחד בלבד.
המערכת פותחה כחלק מתהליכי הדיגיטציה שעוברת רשות המסים ויישום המדיניות של העברת פעולות ושירותים למרחב המקוּון לטובת שיפור וייעול השירות וקיצור זמני הטיפול בתיקים.

המערכת תפעל בשלב הראשון בעסקות של מכירת דירת מגורים בבית משותף על-ידי קבלנים בפטוֹר ממס (לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין).
בהמשך יווספו סוגי עסקות נוספים למהלך.

על-מנת להיכלל בתיקים הפוטנציאלים למהלך קיצור תהליך הבדיקה, על המגישים לעמוד במלוא התנאים הבאים: (א) ההצהרה הוגשה באופן מקוּון, באמצעות מערכת המייצגים בטופס 7000ב, בהתאם לתקנות הדיווח המקוּון; (ב) הוגשה הצהרה משותפת למוֹכר ולרוכש (מדובר בדיווח משותף בלבד ולא בייצוג משותף); ו-(ג) צורפו כל המסמכים הנדרשים בהצהרה – "טופס חתימות מקוצר", שכולל הצהרת מוכר / רוכש בפני עורך-הדין על נכונוּת נתוני ההצהרה, וכן מסמכים נוספים התומכים בשומה העצמית וכאלה שנדרשים בטופס ההצהרה, כגון, נסח טאבו, הסכם המכר וכו' (יש להקפיד להתאים את תוכן הקובץ הנשלח לשם הקובץ אותו יש לבחור מרשימה קבועה במערכת)

במסגרת ההודעה צוין, כי מומלץ להגיש הצהרה מקוּונת משותפת למוֹכר ולרוכש על-גבי טופס ההצהרה המתאים תוך הקפדה על צירוף כל המסמכים הנדרשים. שכּן, הגשת הצהרה משותפת חוסכת זמן רב בשלב הגשת ההצהרה, מוֹנעת כפילויות דיווח ומאפשרת טיפול יעיל ומידי בתיקים. 
עוד צוין, כי קיצור זמן הטיפול יתאפשר רק בחלק מהתיקים מתוך הפוטנציאל, תיקים בהם ניתן לקבל את הצהרת הנישום על-סמך מאגר הנתונים הממוכנים שברשות ושלא הועברו לבדיקה מדגמית נוספת. 


השבה בעקבות תביעה ייצוגית נגד רשות

במבזק מס' 1882 מיום 12.11.2020 דיווחנו, בין היתר, על פסק-הדין של בית-המשפט העליון בדיון הנוסף בעניין רו"ח עופר מנירב נ' רשות המסים.*

* למַעבר למבזק, לחצו כאן.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי פורסמה הודעתה של רשות המסים לחברי הקבוצה המיוצגת, וזאת בהתאם להוראות סעיף 25(א)(5) לחוק תובענות ייצוגיות.

למַעבר להודעה, לחצו כאן.