לוגו אלכס שפירא ושות׳

דיווח מקוצר – זהירות בחישוב רווחי הון ממכירת ניירות-ערך הנסחרים בחו"ל!!!

25/04/2007

רו"ח נדב הכהן הפנה את תשומת לבנו לטעות בהיסח-הדעת שנפלה בהוראה המקצועית שרשויות המס הוציאו בהקשר לדיווח מקוצר. במה דברים אמורים?

נספח ד' להוראה המקצועית (לעיון בנספח, לחצו כאן) כולל "דף עזר לחישוב רווח הון ממכירת ני"ע הנסחרים בחו"ל". לפי אותו נספח, העלות של ניירות-הערך שנמכרו תחושב בדרך של הכפלת העלות הנומינלית בשער החליפין; ואילו רווח ההון הריאלי במכירה יהיה ההפרש בין התמורה לבין אותה עלות. דהיינו, אם הייתה ירידה בשער המטבע, העלות לצורכי מס של ניירות-הערך תהיה לכאורה קטנה יותר מהעלות ששולמה בפועל.

ברם, תוצאת חישוב זו שגויה!
כל זאת למה? כאשר מדובר במכירת ניירות-ערך שערכם נקוב במטבע-חוץ ואשר נרכשו בשער גבוה יותר מהשער במועד המכירה, יש לחשב האם המכירה הסתיימה ברווח או הפסד במונחים נומינליים. כלומר, יש לחשב את ההפרש בין התמורה בש"ח (לפי השער היציג של המטבע הרלוונטי במועד המכירה) לבין עלות הרכישה בש"ח (לפי השער היציג במועד הרכישה). אם מדובר ברווח נומינלי, אותו רווח ייחשב לרווח הריאלי שחייב במס. כלומר, אין להגדיל את הרווח הנומינלי בגובה הפרשי השער השליליים כדי להגיע לרווח הריאלי, אלא הרווח הנומינלי הוא הרווח הריאלי שחייב במס.

דוגמה
א' רכש ביום 1.1.06 מניות הנסחרות בבורסה בארה"ב תמורת 100,000$. א' מכר את המניות ביום 31.12.06 תמורת 120,000$. לשם הדוגמה נניח, כי שער הדולר ביום הרכישה היה 4.6 ש"ח. ואילו שער הדולר ביום המכירה היה 4.3 ש"ח.

לפי שיטת החישוב המפורטת בנספח להוראת הביצוע, רווח ההון הריאלי יחושב כדלקמן:
תמורה            516,000 ש"ח
מחיר מקורי     (430,000 ש"ח)
רווח הון ריאלי   86,000 ש"ח

לעומת זאת, החישוב הנכון הוא כדלקמן:
תמורה             516,000 ש"ח 
מחיר מקורי     (460,000 ש"ח)
רווח הון נומינלי  56,000 ש"ח
סכום אינפלציוני  0
רווח הון ריאלי    56,000 ש"ח