לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכון כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ)

06/05/2018

כידוע, כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 ("הכּללים") עוסקים במיסוי עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו"ל על-ידי מעסיקם לתקופות ארוכות. קבוצה משמעותית שהכּללים חלים עליה הינה עובדי הנציגויות הישראליות בחו"ל (שגרירים, שליחים וכו').

עד לתיקונם, העניקו הכּללים הטבת בדרך של ניכוי הוצאות בגין דיור, טיפול רפואי וחינוך. בנוסף, הכּללים קבעו חישוב מס מיוחד (מדרגות מס דולריות), שיָצר במקרים רבים חיוב מס גבוה בהשוואה לחיוב המס בישראל. זאת, הן לאור השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל לאורך השנים והן לאור השינויים במיסוי היחיד שהביאו לירידה בנטל המס על יחידים בישראל.

בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם בדבר פרסום כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשע"ח-2018 ("התיקון") (קישור לתיקון).

להלן עיקרי התיקון, שתחולתו נקבעה, ככלל,* רטרואקטיבית מיום 1.1.2018 ואילך:

* אך ראו סעיף 13(ב) לכללים.
  • השוואת חישוב המס לפי הכּללים לחישוב המס הרגיל בישראל (מדרגות מס ונקודות זיכוי);

  • עדכון סכומי ההוצאות המותרות בניכוי (דיור ושכר לימוד);

  • ביטול ההוראה המקלה הקובעת שווי רכב מופחת ל"עובד הבכיר";

  • הארכת משך התקופה המינימלית הנדשת לשהייה בחו"ל בגינהּ יחולו הכּללים מ-4 חודשים* ל-8 חודשים.
    * ראו לעניין זה ע"מ 31912-12-11 הרמן-זמל פרוייקטים בע"מ נ' פקיד שומה חדרה (30.6.2014) (קישור לפסק-הדין).