לוגו אלכס שפירא ושות׳

פילוג רווחים – פעילות הוועדה המייעצת; החלטות מיסוי בנושא מע"מ; חוות-דעת מומחה להוכחת שווי מוניטין; מסירת מידע לצורך ביסוס טענת אפלייה

17/09/2017

פילוג רווחים
במבזק מיום 30.12.1016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 (קישור לחוק), בגדרו, בין היתר, תוקנו הוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה (ראו סעיף 94(3) לחוק, ע' 278 ואילך וכן סעיף 95(2) לחוק, ע' 279) המאפשרות למנהל רשות המיסים להורוֹת על חלוקת רווחים של חברת מעטים בכפוף לקיומם של התנאים המנויים בסעיף ("פילוג רווחים"). 
לצד הוראות סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, נקבע בסעיף 81 לפקודה (שנוסחוֹ לא תוקן בחוק ההסדרים), כי ועדה של חמישה ובהם שלושה לפחות שאינם עובדי המדינה, תייעץ למנהל רשות המיסים בעניין השימוש בסמכות שהוענקה לו ("הוועדה המייעצת"), כאשר הוועדה המייעצת תיבחר על-ידי המנהל בשעת הצורך מתוך רשימה שתיערך על-ידי שר האוצר בהודעה שפורסמה ברשומות.
 
בהמשך לכך, דיווחנו במבזק מיום 11.7.2017, כי פורסמה ברשומות הודעת שר האוצר (קישור להודעה) לגבי רשימת המועמדים לכַהן כחברים בוועדה המייעצת: נציגי המגזר הפרטי בוועדה כוללים את פרופ' יצחק הדרי, רו"ח שלומי שוב ופרופ' מומי דהן; ואילו עובדי המדינה כוללים את רו"ח עפרי שלו, עו"ד מיכל טולדנו, רו"ח אבי בכר ורו"ח ציפי יוסף, שהינם בכירים ברשות המיסים.
עוד צוין בהודעה, כי חברי הוועדה המייעצת ייבָּחרו על-ידי מנהל רשות המיסים מתוך הרשימה הנ"ל, בכפוף להוראות סעיף 81 לפקודה.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי לאחרונה הֵחלה הוועדה המייעצת לפְנות לחברות ולהודיע להן על כוונתה להפעיל את סעיף 77 לפקודה תוך שהחברות מתבקשות לתת מענה בכתב ולנמק מדוע אין להורוֹת על פילוג רווחים בעניינן.
 
משרדנו עומד לרשותכם בעניין זה.
 
ההחלטה בעניין קפלאווי
פורסמה החלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין קפלאווי.
עניינה של ההחלטה בבקשת המערערים להגיש חוות-דעת מומחה מטעמם להוכחת שווי המוניטין שהעמיד, לטענתם, מערער מס' 1 (יוסף קפלאווי) לרשות מערערת מס' 2 (חברת מרכז רפואי בן גוריון בע"מ).
לטענת המשיב, דין הבקשה להידחות על הסף, הן בְּשל היעדר תצהיר התומך בה (כדרישת תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי) והן מהטעם שטענת השכרת המוניטין, בשלהּ מבקשים המערערים רשות להגשת חוות דעת מומחה, היא טענה חדשה שהעלאתה בשלב זה של הדיון מהווה הרחבת חזית אסורה.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' סרוסי, קיבל את הבקשה (קישור להחלטה).
השופטת סרוסי קבעה, כי בחינת כלל הנסיבות (וראו לעניין זה פס' 9-3 להחלטה) מביאה לכך שהכף נוטה לטובת מתן רשות למערערים להגיש את חוות-הדעת המבוקשת. עם זאת, המשיב יהיה רשאי לטעון, כי הטענה בדבר השכרת המוניטין מהווה הרחבת חזית אסורה ואינה עולה בקנה אחד עם העוּבדות בפועל.
 
ההחלטה בעניין טולידאנו
עניינה של החלטה זו, אף היא של השופטת י' סרוסי, בבקשת המערער, ברוך טולידאנו, לקבל מידע הנוגע אליו ובכלל זאת פרוטוקולים ותרשומות הנוגעים להחלטות המשיב במסגרת הליכי השומה בעניינים נשוא הערעור (עניינו העיקרי של הערעור נוגע לסיווג הכנסותיו של המערער בשנות-המס שבמחלוקת כהכנסות הוניות כטענתו, או שמא כהכנסות פירותיות כטענת המשיב). עוד כללה בקשתו של המערער לקבל מידע הנודע ל-8 צדדים שלישיים שפרטיהם נמסרו על-ידי המערער כאשר המידע המבוקש הוא "מידע על אופן הסיווג של ההכנסות בדו"חות המס אשר הוגשו לרשות המיסים" על-ידי אותם צדדים שלישיים, וזאת לצורך ביסוס טענת המערער לאפליה מצד המשיב.
בתגובת המשיב נמסרה הודעתו, כי בכפוף לסייג בדבר אי-גילוי תרשומות פנימיות, המידע המבוקש בחלקהּ הראשון של הבקשה נמסר למערער. בכך התייתר הדיון בבקשה למסירת חלק זה של המידע.
לעומת זאת, בכל הקשור למסירת המידע על הצדדים השלישיים, טען המשיב, כי ביחס ל-7 מהצדדים השלישיים מדובר בשומות עצמיות שהתקבלו בעקבות התיישנותן דהיינו מבלי שהמשיב נדרש לתוכנן (וממילא לא הופעל שיקול דעת על-ידו); ואילו ביחס לצד השלישי הנוסף נערך הסכם פשרה שהתייחס להכנסה שסוּוגה כפירותית ולא כהונית. בהתאם, טען המשיב, כי המידע המבוקש אינו רלבנטי לניהול הערעור דנן.
 
בית-המשפט המחוזי, מפי השופטת י' סרוסי, דחתה את הבקשה (קישור להחלטה).
השופטת סרוסי קבעה, כי בדין טען המשיב שהמידע שביקש המערער אינו רלבנטי לערעור שהגיש; וכי די בהיעדר הרלבנטיות של המידע המבוקש כדי לדחות את הבקשה.
השופטת סרוסי הוסיפה וציינה, כי גם מטעמי סודיות וחיסיון המידע המבוקש מנוּע המשיב למוסרו למערער; וכי ככל שהמערער בדעה, כי המידע המבוקש רלבנטי לעניינו, פתוחה בפניו הדרך לפְנות בעצמו לאותם צדדים שלישיים ולבקש מהם את המידע המבוקש והוא אף רשאי לזַמנם למתן עדוּת ולבקשם להביא עִמם את המסמכים הרלבנטיים הנדרשים.
 
החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ
מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שתי החלטות מיסוי חדשות:
  • החלטת מיסוי 1592/17 (קישור להחלטה) העוסקת בשאלת החבות במע"מ בגין גמול שנפסק לתובע המיַיצג בתובענה ייצוגית. במסגרת ההחלטה (החלטת מיסוי שאינה בהסכם) נקבע, כי לאור מהותה של התובענה הייצוגית כמו גם לאור החלטת בית-המשפט העליון בעניין חיים קרן (ע"א 1834/07) (למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן), יש לראוֹת בגמול עבוּר פועלו של התובע המיַיצג כתמורה עבוּר שירות בעל אופי מסחרי אשר נופל בגֶדר החלופה הראשונה להגדרת המונח "עסקת אקראי" שבסעיף 1 לחוק; ועל-כן על הגמול האמור יחול מע"מ בשיעור מלא.
  • החלטת מיסוי 1983/17 (קישור להחלטה) לפיה דוח ריכוז חודשי המופק על-ידי חברה העוסקת במכירת מוצרי דלק והנחשב ל"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בהתאם לסעיף 38 לחוק מע"מ (בהתאם להודעה שפורסמה בשנת 1986) יוכל לכלוֹל גם את עסקאות מכירת תוסף דלק מסוג "אוראה" שלקוחות החברה מחויבים ברכישתו על-פי תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב-2012.