לוגו אלכס שפירא ושות׳

מיסוי בעל מניות מהותי בְּשל משיכה מהחברה והעברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי מהחברה אליו; מיסוי קיבוצים; העברת מקרקעין לשותפות מוגבלת רשומה

24/08/2017

מיסוי בעל מניות מהותי בְּשל משיכה מהחברה והעברת דירה שהועמדה לרשות בעל מניות מהותי מהחברה אליו
במבזק מיום 30.12.2016 דיווחנו אודות פרסום חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז–2016 ("חוק ההתייעלות" או "החוק"(קישור לחוק ההתייעלות), בגדרו נכללו, בין היתר בין היתר, הוראות הקובעות חיוב במס של משיכת כספים או נכסים מחברה בידי בעל מניות מהותי אשר אינם מוחזרים במועד שנקבע לעניין זה (ראו סעיף 94(1) לחוק ההתייעלות ע' 274 ואילך וכן סעיף 96 לחוק, ע' 279–281).
"משיכה מחברה" כוללת, בין היתר, העֳמדת נכס של החברה לשימוש בעל המניות המהותי או קרובו, במישרין או בעקיפין והנכסים שעליהם תחול הוראה זו כוללים, בין היתר, דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו, ולרבות תכולתה.
במקביל, ועל-מנת לאפשר לבעל המניות המהותי להיערך להוראות החדשות, נקבעו בהוראות-המעבר שבסעיף 96(ב) לחוק מספר חלופות. כך, למשל ובין היתר, נקבע (ראו הוראת-המַעבר שבסעיף 96(ב)(3)(ב) לחוק ההתייעלות, ע' 280), כי במקרה בו בעל המניות יבחר להעביר את הדירה שבידי החברה לבעלותו עד ליום 31.12.2018 יראו את ההעברה כהכנסה בגובה יתרת שווי הרכישה של הדירה (יתרת העלות לצורכי מס) – וזאת בשונה מהכנסה בגובה עלות הדירה במקרה שבו הדירה לא תעבור לבעל המניות – ובניכוי יתרת משכנתא ויתרת זכות הניתנת להיפרע על-פי דין; ובנוסף, העברת הדירה לא תחויב במס שבח בידי החברה ובמס רכישה בידי בעל המניות.*
* נזכיר, כי במבזק מיום 16.2.2017 דיווחנו אודות פרסום טופס 7020 (קישור לטופס) שכותרתו "הודעה של בעל מניות מהותי על העברת דירה מבעלוּת חברה לבעלותו בהתאם להוראות סעיף 96(ב)(3)(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית – מסלול אי חיוב". הטופס כולל הצהרה של בעל המניות (מקבל הדירה) שבה מצוין, בין היתר, כי הדירה הועמדה לשימושו לפני 1.1.2017 (כמתחייב מהרישא לסעיף 96(ב) לחוק ההסדרים).
ואילו במבזק מיום 1.3.2017 דיווחנו, כי כי טופס 7004, שעניינו בבקשה לקבלת פטור ממס שבח על-פי סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין (העברת זכות במקרקעין אגב פירוק) עודכן (קישור לטופס המעודכן) והוא כולל כעת (במסגרת חלק ה) התייחסות לשאלה האם לאיגוד המתפרק יש זכות במקרקעין מסוג דירה שהועמדה לרשות בעל המניות המהותי בשנת 2015 ואילך. זאת, לאור הוראות סעיף 96(ד) לחוק ההתייעלות.
 
בהמשך לכך, נבקש לעדכנכם, כי רשויות המס פרסמו שני חוזרים מקצועיים בנושאים אלה:
האחד: חוזר מס הכנסה 7/2017 בנושא "סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה" (קישור לחוזר);
השני: חוזר מיסוי מקרקעין 8/2017 בנושא "העברת דירה שהועמדה לשימוש בעל מניות מהותי או קרובו מהחברה לבעל מניותיה – הוראות מעבר לסעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה" (קישור לחוזר).
 
עוד נעדכנכם, כי פורסמה החלטת מיסוי מס' 5423/17 (קישור להחלטה) בגדרה נקבע, כי הוראות-המעבר הקבועות בסעיף 96 לחוק ההתייעלות תחולנה גם על העברת דירה שבנייתה טרם הסתיימה והועברה לבעל המניות המהותי ובלבד שיתקיימו התנאים הקבועים בהוראות-המעבר וכן התנאים המפורטים בהחלטה.
 
העברת מקרקעין לשותפות מוגבלת רשומה
פורסמה החלטת מיסוי מס' 6986/17 (קישור להחלטה).
במסגרת ההחלטה אישרה המחלקה המקצועית ברשות המסים, כי הוראות סעיף 104א לפקודת מס הכנסה תחולנה על העברת קרקע המוחזקת בידי חברה ציבורית ("החברה הציבורית") לשותפוּת רשומה מוגבלת אשר הוקמה לשם כך (ואין לה פעילות/נכסים) והינה בבעלוּת החברה הציבורית (99.99% מהזכויות בשותפוּת, כאשר החברה הציבורית היא השותף המוגבל בשותפוּת) וחברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה הציבורית (0.01% מהזכויות בשותפוּת, כאשר חברה זו היא השותף הכללי בשותפוּת).
זאת, בין היתר, לאור הוראות סעיף 103א(א) לפקודת מס הכנסה המחילות (בעקבות תיקון 221 לפקודה) את הוראות חלק ה2 גם לגבי שינויי מבנה של שותפוּת רשומה לפי פקודת השותפויות שאושרה בידי מנהל רשות המסים לעניין זה.
 
תשומת לבכם, בין היתר, לתנאים שנקבעו בהחלטה.
 
פסק-הדין בעניין נעמה סלומון
בחודש מרץ 2017 הגישה המבקשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי, בגדרה נטען כי המשיבים מֵפרים באופן שיטתי את עיקרון השוויון בפני החוק שכּן הן מפלות לכאורה בין אזרחים החייבים במס המתגוררים בקיבוץ מתחדש (כהגדרתו בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), התשנ"ו–1995) לבין אלה שאינם מתגוררים בקיבוץ מתחדש; והן אינן אוכפות את הדין כנדרש בכל הנוגע לקיבוצים המתחדשים.
בסמוך לאחַר הגשת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הגישה המבקשת בקשה למחיקת הבקשה לאישור ומחיקת התובענה ובית-המשפט התבקש לראות בבקשת המחיקה משום הודעת הסתלקות לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות.
 
בית-המשפט המחוזי בחיפה, מפי השופטת ר' למלשטריך-לטר, אישר את בקשת ההסתלקות (קישור לפסק-הדין).
 
נזכיר, כי במסגרת חוק ההתייעלות בוצעו מספר שינויים בכללי המיסוי החָלים על קיבוצים תוך הבחנה בין קיבוץ שיתופי לבין קיבוץ מתחדש (ראו סעיף 98 לחוק (המהווה את תיקון 236 לפקודת מס הכנסה), ע' 282 ואילך).