לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי מקרקעין: הוראת השעה למכירת קרקע לבנייה (תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין) ובתמ"א 38/2 | הפרשי הון

27/05/2017

הפרשי הון

פורסמה החלטתו של בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע בעניין דוד פלדמן.

עניינה של ההחלטה בשומה שהוציא המשיב (פקיד-שומה אשקלון) למערער לשנות-המס 2009–2012 ועל החלטותיו לדחות את השגת המערער ולהטיל עליו קנס גירעון.
זאת, בהמשך לקביעתו של המשיב, כי למערער הייתה הכנסה חייבת בסך כ-600,000 ש"ח בכל אחת משנות-המס האמורות, מהפרשי הון אשר הסברי המערער להיווצרותן (מתנות מאמו המנוחה של המערער) לא התקבלו על-ידי המשיב.

בית-המשפט המחוזי, מפי השופט ג' גדעון, דחה את הערעור (קישור להחלטה).

השופט גדעון קבע, כי הסברו של המערער לגידול ההון היה כללי ולא מפורט ונשען, בחלקו החשוב, על עדותו של המערער בלבד, אשר קשה לבסס עליה בנסיבות המקרה ממצא עובדתי לזְכותו; וכי יש גם לזקוף לחובתו, לצד אי-הפירוט הנדרש, את הימנעותו מהבאת ראיות רלבנטיות.

לאור האמור, קבע השופט גדעון, כי המערער לא הרים את הנטל המוטל עליו וכי אין לקבל את הסברו לגידול ההון.

לאור כל האמור, קבע השופט גדעון, כי לא נפל פגם בעמדת פקיד-השומה ובהחלטותיו העשוי להצדיק את התערבותו של בית-המשפט.


החלטות מיסוי חדשות במיסוי מקרקעין

מחלקת מיסוי מקרקעין שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה שלוש החלטות מיסוי חדשות:

  • החלטת מיסוי 1167/17 (קישור להחלטה) שעניינה בהחלת הוראת-השעה שנקבעה בתיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין ("הוראת-השעה")* על עסקת קומבינציה שלגבּיה ניתנה אופציה ולפיה: (א) התקופה הנדרשת להשלמת בניית הדירות על-פי הוראת השעה תימָנה מיום מימוש האופציה (ולא ממועד הענקתה); (ב) מספר הדירות בקרקע הנמכרת יימָנה ביחס לכלל המקרקעין הנמכרים על-ידי הבעלים במושע (גם אם חֵלקו היחסי של כל אחד מהם משַקף זכויות פחותות מזכויות ל-8 דירות) ובלבד שהמכירה נעשתה על-ידי כלל הבעלים לרוכש אחד ובעסקה אחת; ו-(ג) כאשר המכירה היא במסגרת עסקת קומבינציה הן יחידות היזם והן יחידות הבעלים תיחשבנה יחד במניין הדירות הנדרשות (8) לצורך תחולת הוראת-השעה;
    * תיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין פורסם במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו–2015. במסגרת התיקון האמור נקבעה ​הוראת-שעה ל-3 שנים (2016–2018) לגבי מכירת קרקעות בידי יחידים, לפיה מכירת קרקעות שנרכשו לפני יום 7.11.2011 (דהיינו, שחלק מהשבח הריאלי בגינהּ חייב במס בשיעור שולי, לפי חישוב ליניארי) ושלגביהן קיימת תכנית המתירה בנייה למגורים של 8 דירות לפחות יחול מס שבח מופחת בשיעור של עד 25%, וזאת בתנאים המנויים בהוראה. 

  • החלטת מיסוי 3157/17 (קישור להחלטה) העוסקת אף היא בהוראת-השעה ובגדרהּ נקבע, כי ההוראה תחול גם במקרה בו ניתנה ליזם אופציה על-ידי בעלי המניות של חברה המחזיקה בקרקע, לרכוש מהם את הקרקע לאחַר פירוק החברה והעברת הקרקע אליהם; וכי תקופת הבנייה שעל-פי הוראת-השעה תימָנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקתה;

  • החלטת מיסוי 8293/17 (קישור להחלטה) שעניינה בהחלת הוראת ביצוע 20/97 ותוספת מס' 1 להוראה זו – שעניינן בהחלפת דירה שנרכשה מקבלן בדרה אחרת, באותו בניין או באותו פרוייקט בנייה, מבלי שיראו בה עסקת חליפין החייבת במס – על החלפת דירה במסגרת עסקת תמ"א 38/2, וזאת בכפוף לתנאים המנויים בהחלטה.