לוגו אלכס שפירא ושות׳

תזכורת בדבר דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ; הוראת ביצוע בנושא ניתוב ושינויים בדו"חות המס השנתיים; קבילותם של ממצאי פס"ד פלילי בערעור מס אזרחי; דחייה על הסף

13/04/2017

דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ
נבקש להזכירכם, כי יש להשלים את התשלום והדיווח (דיווח מקוצר) בְּשל הכנסות-חוץ עד ליום 30.4.2017.
למַעבר למבזק בנושא זה, לחצו כאן.
 
הוראת ביצוע 3/2017
רשויות המס פרסמו הוראת ביצוע חדשה (קישור להוראה) שעניינה בניתוב שלב א' ושינוים בשידור דו"חות ושומות יחידים וחברות לשנת-המס 2016.
 
כבכל שנה, עניינה של ההוראה בשינויים שחלו בדו"חות המס השנתיים של יחידות וחברות לשנת-המס 2016 בהשוואה לשנות-המס הקודמות, וזאת כנגזר, בין היתר, מתיקוני החקיקה שהתקבלו בשנה האחרונה.
בנוסף, כוללת ההוראה הנחיות בדבר אופן יישום השינויים בניתוב ובשידור הדו"חות כאמור.
 
ההחלטה בעניין אבו מור ואח'
פורסמה החלטת בית-המשפט העליון בעניין אבו מור ואח'.
עניינה של ההחלטה בבקשת רשות ערעור על החלטתו של בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד (השופט ד"ר א' סטולר) לפיה ממצאי פסק-דין שניתן בהליך פלילי נגד המבקשים יהיו קבילים בערעורים שהגישו על שומות מס.
המבקשים הורשעו על-פי הודאתם בעוּבדות כתב האישום המתוקן בשוּרה של עבירוֹת על פקודת מס הכנסה ועל חוק מע"מ. במקביל, הוצאו למבקשים שומות מס הכנסה שעליהן ערערו בהליך נושא הבקשה דנן.
המשיבות, רשות המיסים והיחידה הארצית לשומה וביקורת פשיעה חמורה, ביקשו לקבוע, כי ממצאיו ומסקנותיו של פסק-הדין הפלילי המרשיע את המבקשים יהיו קבילים בערעורים בהתאם לסעף 42א לפקודת הראיות וכי הדיון בערעורים יוגבל לנושאים שלא הוכרעו בהליך הפלילי. המבקשים התנגדו לבקשה וביקשו להתיר להם להביא ראיות לסתור את הודאתם בהליך הפלילי. המבקשים הוסיפו וטענו, כי נשותיהם חייבות בהליך האזרחי ביחד ולחוד עִמם ובהינתן העובדה שלא ניתן להן יומן בהליך הפלילי, יש לצרפן להליך האזרחי; וכי סעיף 42א לפקודת הראיות לא חל על בעל דין בהליך אזרחי שלא היה צד להליך הפלילי.
בית-המשפט המחוזי קיבל, כאמור, את הבקשה. מכאן בקשת רשות הערעור.
 
בית-המשפט העליון, מפי השופטת א' חיות, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).
השופטת חיות קבעה, כי על-פי סעיף 42ג לפקודת הראיות אין לקבל מידו של מורשע, חליפו או מי שחב בחובו הפסוק ראיות לסתור את הממצאים והמסקנות שנקבעו נגדו בפסק-דין חלוט במשפט פלילי, אלא מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין; וכי בדין קבע בית-המשפט המחוזי כי המקרה דנן אינו נכלל בגֶדר המקרים החריגים שבהם יש להתיר הבאת ראיות לסתור כאמור.
עוד קבעה השופטת חיות, כי לצורך תחולתו של סעיף 42א לפקודת הראיות אין משמעות לעובדה שהרשעת המבקשים מבוססת על הודעה בעוּבדות כתב האישום במסגרת הֶסדר טיעון ולא על שמיעת ראיות.
 
פסק-הדין בעניין חברת ונ אבו אלעפיה
פורסם פסק-הדין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין חברת ונ אבו אלעאפיה מאז 1879 (2006) בע"מ.
עניינו של פסק-הדין בבקשת המשיב (פקיד-שומה תל-אביב 4) למחוק או לדחות על הסף את הערעורים שהגישה המערעת על פסילת פנקסיה (בְּשל אי-רישום תקבול) הן מהטעם של היעדר מיצוי הליכים מקדמיים טרם הגשת הערעורים (בהתאם להוראות סעיף 145ב(א)(1) לפקודה) והן בְּשל חלוֹף המועד החוקי להגשתם. זאת, בהתבסס על תקנות 100 ו-101 לתקנות סדר הדין האזרחי, החלות בערעורי מס מכוח תקנה 9(א) לתקנות בית משפט (ערעורים בענייני מס הכנסה), התשל"ט–1978.
 
בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי השופטת י' סרוסי, קיבלה את הבקשה ודחתה את הערעורים על הסף (קישור לפסק-הדין).
השופטת סרוסי קבעה, כי המערערת לא הייתה זכאית לערער על החלטות המשיב לפסוֹל את פנקסיה, וזאת מהטעם שאכן לא מיצתה את ההליך המנהלי בפני המשיב. עוד קבעה השופטת סרוסי, כי המערערת הגישה את בקשתה לקיום שימוע באיחור ניכר, ללא הֶצדק סביר, ולכן בדין דחה המשיב את בקשתה על הסף מבלי שנשמעו טענותיה כנגד כוונתו לפסול את פנקסיה; וכי בנסיבות אלו אין לראות את המערערת כמי שמיצתה את ההליך המינהלי.
באשר לאיחור בהגשת הערעור, קבעה השופטת סרוסי, כי גם בהנחה שהמערערת זכאית לערער על החלטות הפסילה ישירות לבית-המשפט גם ללא מיצוי של ההליך המינהלי בפני המשיב, הרי שהערעורים הוגשו באיחור ניכר מבלי שהוצג טעם מיוחד שיש בו כדי להסביר את האיחור או שיש בו כדי להצדיק מתן אורכה להגשתם. בנסיבות אלו, ולאור העובדה כי בחינת סיכויי הערעור מעלה כי הם אינם גבוהים, יש לדחות את הערעורים על הסף.
 
פסק-הדין בעניין חשן ואח'
פורסם פסק-הדין של ועדת-הערר שליד בית-המשפט המחוזי בחיפה בעניין חשן ואח'.
עניינו של פסק-הדין בקנסות שהושתו על העוררים בגין איחור בהגשת הצהרות למשיב (מנהל מיסוי מקרקעין חדרה) ובגין איחור בתשלום המס.
ועדת-הערר, מפי יו"ר הוועדה השופט ר' סוקול (בהסכמת חברי הוועדה עו"ד ושמאי מקרקעין ד' מרגלית ועו"ד ד' שמואלביץ)דחתה את הערר (קישור לפסק-הדין).