לוגו אלכס שפירא ושות׳

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2016 | החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ

21/03/2017

דחיית מועד הגשת הדו"ח השנתי לשנת-המס 2016

רשות המיסים הודיעה (קישור להודעה) על דחיית המועד להגשת הדו"ח השנתי (לשנת-המס 2016) לגבי יחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח מקוּון, וזאת עד ליום 29.5.2017.

נזכיר, כי בעקבות תיקון 161 לפקודה,* נדרש כל יחיד** החייב בהגשת דו"ח שנתי לרשות המיסים – שהייתה לו במהלך שנת-המס נשוא הדו"ח הכנסה מעסק, ממשכורת או מחקלאות – להגיש את הדו"ח באופן מקוּון.

* תיקון 161 חוקק במסגרת פרק ה לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (קישור לתיקון).
** למעט יחיד הפטוּר מחובת הגשת דו"ח מקוּון כאמור מכוח תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דו"ח עצמאי מקוון), התש"ע-2010.

לגבי יחידים החייבים בהגשת דו"ח מקוּון כאמור, הודיעה רשות המיסים, כי מועד הגשת הדו"ח יידחה ליום 29.6.2017.

נציין, כי עניינה של ההודעה ביחידים שאינם מיוצגים על-ידי רואה-חשבון (או יועץ מס). לגבי יחידים שהינם מיוצגים נוהגת רשות המיסים ליתן אַרכּה להגשת הדו"ח בהתאם להסדרים בין הרשות למיַיצגים.

עוד נציין, כי על-פי ההודעה, מועד הגשת הדו"ח לחברות החייבות בהגשת דו"ח מקוּון יידחה ליום 31.7.2017.


החלטות מיסוי חדשות במע"מ

מחלקת מע"מ שבחטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה חמש החלטות מיסוי חדשות בנושא מע"מ:

  • החלטת מיסוי 5396/17 (קישור להחלטה) שעניינה בחבות במע"מ וקיזוז מס תשומות בקשר לקבלת שירותים מתושב-חוץ באמצעות קבלני-משנה ישראליים;

  • החלטת מיסוי 5289/17 (קישור להחלטה) העוסקת בחבות במע"מ במכירת ספרים משומשים בידי עוסק מורשה שרוכש את הספרים מאנשים פרטיים;

  • החלטת מיסוי 7593/17 (קישור להחלטה) שעניינה במתן אישור לחברה הנותנת שירותים לציבור רחב מאוד של לקוחות לשלוח הודעות זיכוי שלא באמצעות דואר רשום כמתחייב מתקנות ניהול פנקסי חשבונות;

  • החלטת מיסוי 5528/17 (קישור להחלטה) שעניינה בשאלה האם המחאת זכויות בשיק שחוּלל על-ידי לקוחות של בתי עסק לחברה שעיסוקה בגביית שיקים כאמור מהווה בגֶדר "עסקה" לעניין חוק מע"מ;

  • החלטת מיסוי 7854/17 (קישור להחלטה) העוסקת בשאלה האם מכירת סברס חייבת במע"מ בשיעור אפס כאמור בסעיף 30(א)(15) לחוק מע"מ.