לוגו אלכס שפירא ושות׳

מתכנן Re-location? שקול לעזוב את ישראל עד 29.1.07

05/01/2007

הגדרת "תושב ישראל" לגבי יחיד משתיתה את מקום מושבו של יחיד על עקרון מרכז החיים. זאת, בהתחשב במספר מבחנים מהותיים: קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים של היחיד, מקום ביתו הקבוע, מקום המגורים שלוֹ ושל בני משפחתו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלוֹ ומקום פעילותו בארגונים, באיגודים ובמוסדות שונים.*

* הגדרת המונח "תושב ישראל" – הן לגבי יחיד והן לגבי תאגיד – הוחלפה במסגרת תיקון 132 לפקודת מס הכנסה. תחילתה של ההגדרה החדשה נקבעה ליום 1.1.2003.

בנוסף, נקבעו בהגדרה שתי חזקות ניתנות לסתירה לפיהן מרכז חייו של היחיד בשנת-המס הוא בישראל: האחת – לגבי יחיד שתקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס מגיעה כדי 183 ימים או יותר;* השנייה – לגבי יחיד שתקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס מגיעה כדי 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת שהִייתו בישראל בשנת-המס ובשנתיים שקָדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

* יצוין, כי שהות העולה על 183 יום בתוך תקופה של 12 חודשים בשתי שנות-מס אינה הופכת בהכרח את הנישום לתושב ישראל, שכּן "שנת מס" כוללת את התקופה שבין 1.1 לבין 31.12. כלומר, אם במהלך התקופה שבין 1.1 לבין 31.12 לא יִשהה הנישום בישראל במשך 183 יום או יותר, לא תחול לגביו אותה חזקה שכּן בכל בשנת-המס שהה בישראל תקופה הקצרה מ-183 יום. כך, למשל, שהות בישראל מיום 15.7 בשנת-המס עד ליום 15.5 בשנת-המס שלאחריה אינה עונה לתנאי אותה חזקה.

לאור האמור, על יחיד תושב ישראל המבקש להגר למדינה זרה והחפץ להיחשב לתושב חוץ בשנת-המס 2007 (השנה הנוכחית) – להקפיד ולעזוב את ישראל עד ליום 29.1.07, אחרת תחול לגביו החזקה השנייה דלעיל (הניתנת לסתירה) שהוא נחשב לתושב ישראל.
נזכיר, כי בכל מקרה על אותו יחיד לבחון את מכלול השלכות המס הגלומות בהגירתו למדינה הזרה ובכלל זאת את שאלת חבותו במס יציאה.*

* ההוראות שעניינן במס יציאה קבועות בסעיף 100א לפקודת מס הכנסה, שנוסף אף הוא בתיקון 132.