לוגו אלכס שפירא ושות׳

חיסיון עו"ד כנגד תפיסת מסמכים על-ידי רשויות המס | רשימת היישובים המוטבים לשנת 2016 | הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים

01/06/2016

חיסיון עו"ד כנגד תפיסת מסמכים על-ידי רשויות המס

כידוע, על-פי סעיף 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], "דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החסיון".

בעניין פלוני נדוֹנה טענת המבקש – עו"ד הנותן שירותים להקמת ורישום חברות בחו"ל – לחיסיון כנגד תפיסתם של מסמכים במשרדו על-ידי רשויות המס, בהליך בהתאם להוראות סעיפים 235א–ד לפקודת מס הכנסה.
לטענת המשיב, פקיד-שומה חולון, החיסיון האמור אינו חל על המסמכים, וזאת משלושה טעמים: האחד, שאין מדובר ב"דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו" כאמור בסעיף 48 לפקודת הראיות, אלא בתוצרים של עבודת עורך-הדין; השני, שלא מדובר ב"שירות מקצועי" (כאמור שם), דהיינו שירות משפטי הניתן על-ידי עורך-הדין; והשלישי, שלא חל חיסיון כנטען על זהותו של לקוחו של עורך-הדין.

בית-המשפט המחוזי בתל-אביב, מפי ס' הנשיא השופט י' שנלר, דחה את הבקשה (קישור להחלטה).

השופט שנלר קבע, כי בהתאם להלכה הפסוקה, לא חל חיסון עו"ד-לקוח על תוצרי עבודת עורך-הדין (הפעולות והמסמכים שנערכו) או על זהוּת לקוחו של עורך-הדין (והמסמכים הקשורים בכך), לרבות בנסיבות המקרה דנא בהן מוסכם על הצדדים כי זהוּת הלקוחות של עורך-הדין היא עיקר המידע המבוקש.
עם זאת, השופט שנלר קבע, כי טענתן הנוספת של רשויות המס לפיה אין להחיל חיסיון עו"ד-לקוח על שירות מקצועי שאינו "שירות משפטי" לא התקבלה בבתי-המשפט.

לאור האמור, דחה השופט שנלר את הבקשה בכל הקשור לגילוי שמות הלקוחות וזיקת לקוח זה או אחר לחברה פלונית אלמונית.


רשימת היישובים המוטבים לשנת 2016

פורסמה הודעת מס הכנסה (רשימת יישובים מוטבים לשנת 2016), התשע"ו-2016 (קישור להודעה).

בגדרהּ של ההודעה, פרסם מנהל רשות המיסים, מר משה אשר, את רשימת היישובים המוטבים לשנת-המס 2016 והניקוד הכולל (המתקבל מחיבור הניקוד החברתי-כלכלי, ניקוד הפריפריאליות וניקוד הסמיכוּת לגבול) של כל יישוב.


הדו"ח השנתי של הממונה על חוק חופש המידע ברשות המיסים

כידוע, על-פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 ("החוק"), אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי 1999, כל אזרח ישראלי או תושב* הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית – ובכלל זאת רשות המיסים – וזאת באמצעות הממונה על החוק ברשות האמורה.

* לעניין זה, "תושב" הינו כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מרשם האוכלוסין וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל.

אתמול פורסם הדו"ח השנתי לשנת 2015 של הממונה על החוק ברשות המיסים (מר שלמה אוחיון, שהינו גם סמנכ"ל בכיר לשירות לקוחות ברשות) (קישור לדו"ח), ובו, בין היתר, דיווח על הבקשות לקבלת מידע שהוגשו לרשות המיסים בשנה האמורה, תוך חלוקתן לבקשות שנענו בחיוב ובשלילה ולבקשות שטרם נענו כמו גם פירוט של העתירות המנהליות שהוגשו על החלטות הממונה.