לוגו אלכס שפירא ושות׳

עדכונים במיסוי בינ"ל | ביטול היטל עובדים זרים לגבי ענף החקלאות | שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב | ארכה אוטומטית לבעלי שליטה בעת מתן ארכה לחברה

14/02/2016

החלטות מיסוי חדשות לגבי עולים חדשים

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות:

החלטת מיסוי 4698/16 (קישור להחלטה
עניינה של ההחלטה ביחיד שהתגורר במדינה זרה עד לשנת 2004 ולאחר מכן ביקר בישראל במשך תקופות שונות כחלק מתוכנית אולפן ולימוד עברית. בשנת 2006 התגייס היחיד כחייל לצה"ל ולאחר שחרורו בתחילת שנת 2009 חזר למדינה הזרה. ואילו בחודש יולי 2009 שב היחיד לישראל במטרה להשתקע בה.

במסגרת ההחלטה נדחתה הבקשה לראות ביחיד תושב ישראל לראשונה הָחל מחודש אוקטובר 2009 ולא להחשיבו לתושב ישראל במועד מוקדם יותר בְּשל תקופות השְהִייה הקודמות שלו לאור תקנה 3(3) לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו–2006.
נקבע, כי תקנה 3(3) לתקנות האמורות אינה חלה (מהנימוקים המנויים בהחלטה) וכי היחיד עשוי להיחשב כתושב ישראל במועד מוקדם יותר ולכל המאוחר בשנת 2005.

החלטת מיסוי 2983/16 (קישור להחלטה
עניינה של ההחלטה בבני-זוג שנולדו במדינת אמנה והינם אזרחי ותושבי מדינה זו.
בחודש ספטמבר 2010 הגיע הבעל לישראל על-מנת להעתיק את מקום המגורים של בני-הזוג ושלושת ילדיהם הקטינים לישראל בהמשך אותה השנה. במועד זה, פנה הנישום למשרד הפנים ולמשרד הקליטה בישראל וקיבל תעודת עולה ותעודת זהות.
למרות זאת, בני-הזוג החליטו שלא להעלות לישראל אלא רק בשנת 2014.

במסגרת ההחלטה נקבע, כי למרוֹת שהבעל קיבל תעודת עולה ממרכז הקליטה בשנת 2010, הרי שלאור העובדה כי הבעל לא העביר את מרכז חייו בפועל לישראל בשנת 2010, הוא לא ייחשב לתושב ישראל לראשונה ממועד קבלת תעודת העולה, ובני-הזוג ייחשבו לתושבי ישראל הָחל מיום 3.8.2014 ובלבד שממועד זה ימשיך להיות מרכז חייהם בישראל.


הצעת חוק לתיקון 221 לפקודת מס הכנסה

פורסמה הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 221), התשע"ו-2016 (קישור להצעה).

בגדרה של הצעת החוק מוצע לקבוע מספר הוראות לצורך יישום הסכם ה-FATCA שנחתם ביוני 2014 בין ממשלת ישראל לממשלת ארה"ב (בו התחייבה ממשלת ישראל להורות לגופים פיננסיים ישראליים החייבים בדיווח לבדוק חשבונות המתנהלים אצלם ולהעביר לרשות המיסים מידע על אודות חשבונות של לקוחות המוחזקים באופן ישיר או עקיף בידי אזרחי ארה"ב ותושביה וכן התחייבה כי רשות המסים תעביר את המידע האמור לרשויות המוסמכות בארה"ב) ולצורך חתימה על הסכמים נוספים לחילופי מידע.


ביטול היטל עובדים זרים בענף החקלאות

פורסם חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (קישור לתיקון).

בגדרו של התיקון נקבע, כי בתקופה שמיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2020 ההיטל על עובדים זרים המועסקים בענף החקלאות יהיה בשיעור 0%. 


שימוש במערכת למדידת שווי שימוש ברכב

פורסמה הודעתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת ברשות המיסים בנושא שימוש בתוכנות של יומן רכב ממוחשב לצורך מדידת שווי שימוש והוצאות רכב (קישור להודעה).

במסגרת ההודעה צוין, בין היתר, כי חברות שתשתמשנה בתוכנות כאמור תטופלנה במסגרת ביקורת ניכויים. 


ארכה אוטומטית לבעלי שליטה בעת מתן ארכה לחברה במשרד השומה

פורסמה הודעתה של רו"ח מיכל שרון, מנהלת תחום בכירה במחלקת שירות ישיר בחטיבת שירות הלקוחות ברשות המיסים (קישור להודעה).

בגדרה של ההודעה צוין, כי פוּתח נוהל עבודה לפיו בעת מתן ארכה פרטנית לחברה במשרד השומה תיקַבע על-ידי מחשב שע"מ ארכה זהה לבעלי הַשליטה (סוג תיק 30, לרבות כאלה המתנהלים במשרדי שומה אחרים) הקשורים לחברה, למעט כאלה שקיים אצלם אחד מהליקויים המנויים בהודעה.