לוגו אלכס שפירא ושות׳

אושרה חקיקת המס: מיסוי רווחים ממשאבי טבע, מיסוי מקרקעין, צמצום הטבות המס להפקדות לחיסכון פנסיוני, התיישנות שומות ועוד

19/11/2015

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההתייעלות ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ו-2015 (קישור לנוסח שאוּשר להנחה על שולחן הכנסת).

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה ראשונה ביום 2.9.2015 ולאחַר שפוצלו ממנה מספר סעיפים היא הוגשה (בצירוף הסתייגויות) לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, וכאמור אושרה.

ההצעה שאושרה כוללת, בין היתר, את התיקונים המוצעים הבאים:

  • מיסוי רווחים ממשאבי טבע (ראו פרק ב' להצעה);

  • תיקונים שונים במיסוי מקרקעין (ראו פרק ג' להצעה) ובכללם:

    • הקלוֹת בתנאי סעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין ובסעיף 54 לחוק מס רכוש לגבי רישום זכות במקרקעין שבתחומי יישוב מיעוטים (יישוב ש-80% לפחות מתושביו אינם יהודים לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה);

    • קביעת הוראת-שעה ל-3 שנים לגבי מכירת קרקעות בידי יחידים, לפיה מכירת קרקעות שנרכשו לפני יום 7.11.2011 (דהיינו, שחלק מהשבח הריאלי בגינהּ חייב במס בשיעור שולי, לפי חישוב ליניארי) ושלגביהן קיימת תכנית המתירה בנייה למגורים של 8 דירות לפחות יחול מס שבח מופחת בשיעור של עד 25%, וזאת בתנאים המנויים בהוראה. 

  • צמצום הטבות המס הניתנות בְּשל הפקדות לחיסכון פנסיוני, כך שהן תחולנה עד לתקרה של פעמיים וחצי השכר הממוצע במשק במקום התקרה הקיימת של ארבע פעמים השכר הממוצע.  

  • הרחבת חובת הדיווח המקוּון במס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין וביטוח לאומי;

  • הארכת תקופת ההתיישנות הרגילה והוצאת שומה חלקית.

בנוסף, אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 207), התשע"ו–2015 (קישור לנוסח שאוּשר להנחה על שולחן הכנסת).

הצעת חוק זו נדונה אף היא בכנסת בקריאה ראשונה ביום 2.9.2015 ולאחַר שפוצלו ממנה מספר סעיפים היא הוגשה (בצירוף הסתייגויות) לקריאה השנייה ולקריאה השלישית, וכאמור אושרה.

ההצעה שאושרה (ואשר הופיעה בנוסחים דומים במסגרת הצעת חוק לתיקון 200 לפקודה ובהצעת חוק ההסדרים) כוללת הוראות המאפשרות חילופי מידע וסיוע בין ישראל לבין מדינה אחרת* שעמה יש אמנה למניעת כפל-מס או הסכם לחילופי מידע.

* יצוין, כי ההוראות מתייחסות למונח "מדינה זרה" בעוד שהמונח הנכון הינו "מדינה".