לוגו אלכס שפירא ושות׳

תיקוני החקיקה הצפויים בחוק ההסדרים לגבי מיסוי מקרקעין: הפחתת מס שבח במכירת קרקעות לבנייה; קציבת הפטוֹר ממס שבח בירושה; פטוֹר על הסכום האינפלציוני ועוד

02/08/2015

משרד האוצר פרסם את חוברת השינויים המבניים המוצעים לשנים 2015–2016 (קישור לחוברת) ובכללם השינויים במיסוי מקרקעין כדלקמן:

  • קביעת הוראת-שעה ל-3 שנים לגבי מכירת קרקעות בידי יחידים, לפיה מכירת קרקעות שנרכשו בתקופה 1.4.1961–5.11.20011 (דהיינו, שהשבח בגינהּ חייב במס לפי שיטת החישוב הליניארי) ושלגביהן קיימת תכנית המתירה בנייה למגורים של 10 דירות לפחות יחול מס שבח מופחת בשיעור של עד 25%, וזאת בתנאים המנויים בהוראה; 

  • קיצור תקופת ההמתנה שבין רכישת דירה לבין מכירת דירה קודמת, הן לעניין מס שבח ולעניין מס רכישה, כך שזו תעמוד של 12 חודשים (במקום 18 חודשים ו-24 חודשים, בהתאמה);

  • קציבת הפטוֹר הקיים ממס שבח עבוּר דירות אותן קיבל המוֹכר בירושה (בהתאם לסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין) והעמדתו על תקופה של שנתיים מיום פטירת המוריש, תוך קביעת הֶסדרים למקרים מיוחדים;

  • תיקון משלים להוראות סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (המקנות פטוֹר ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה) כך שבעל דירת מגורים שיש בבעלותו דירה נוספת שהתקבלה בירושה אשר מכר את דירת המגורים בפטוֹר תוך שימוש בחזקה הקבועה בסעיף 49ג(4) לחוק (דהיינו, החזקה לפיה יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוֹכר על אף שבבעלותו גם הדירה שהתקבלה בירושה) לא יוכל להינות מהפטוֹר הקבוע לדירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב(2), במכירת הדירה שהתקבלה בירושה אם לא מכר אותה בתוך תקופה של שנתיים מיום פטירת המוריש;

  • תיקון סעיף 48א(ג) לחוק מיסוי מקרקעין, כך שייקבע, כי במכירת דירת מגורים מזכה שחישוב המס לגבּיה נעשה לפי שיטת החישוב הליניארי יהיה פטוּר ממס גם הסכום האינפלציוני החייב בגין חֵלק השבח הריאלי הפטוּר ממס (דהיינו, השבח הריאלי שעד ליום 31.12.2013), וזאת רטרואקטיבית מיום 1.1.2014.