לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסם תיקון נוסף לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים

15/08/2006

פורסמו תקנות נוספות שעניינן בפיצויים המוקנים בגין הנזקים נשוא המלחמה בצפון. המדובר בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) (תיקון), התשס"ו-2006.

התקנות החדשות מתקנות חלק מההוראות שנקבעו לאחרונה בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ו-2006 ("הוראת-השעה").*

* כפי שכבר ציינו במבזק ששלחנו אליכם ביום 2.8.2006, הוראת-השעה כללה מספר תיקונים להוראות הקבועות בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל''ג-1973 ובכלל זאת להגדרות המונחים ''שווי של נזק עקיף'' ו"'ניזוק" שבתקנה 1 לתקנות האמורות. תחולת אותם תיקונים הוגבלה, ככלל, לתקופה שמיום 12.7.06 ועד ליום 31.7.06.