לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו-2006

13/08/2006

בעקבות המלחמה בצפון פורסמו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשס''ו-2006.

תקנות אלו קובעות מספר תיקונים להוראות הקבועות בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל''ג-1973 ובכלל זאת להגדרות המונחים ''שווי של נזק עקיף'' ו''ניזוק'' שבתקנה 1 לתקנות האמורות.

תחולת אותם תיקונים מוגבלת, ככלל, לתקופה שמיום 12.7.06 ועד ליום 31.7.06.