לוגו אלכס שפירא ושות׳

פורסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא מפעל תעשייתי המייצר אריזות למוצרים המהוות "רכיב במוצר אחר"

04/03/2015

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה החלטת מיסוי חדשה בנושא החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 ("החוק") (קישור להחלטה).

עניינה של ההחלטה בחברה תושבת ישראל בעלת מפעל תעשייתי העוסקת בייצור אריזות מיוחדות וייעודיות ("אריזות ייעודיות") וכן אריזות כלליות להובלת והצגת מוצרים וכו' ("אריזות כלליות"), כאשר האריזות מיוצרות בהתאם לבקשת הלקוח ולפי דרישותיו ומשמשות לייצוא מוצריו.

בגדרהּ של ההחלטה נקבע, כי מפעלה של החברה הינו "מפעל תעשייתי" כמשמעותו בסעיף 51 לחוק.

עוד נקבע בהחלטה, כי רק אריזות ייעודיות למוצרים הסופיים של לקוחות החברה אשר מותאמות לכל לקוח על-פי מוצריו הספציפיים והמגיעות לצרכן הסופי יחד עם מוצרי הלקוח תיחשבנה ל"רכיב במוצר אחר" כמשמעות מונח זה בסעיף 18א(ג)(2) לחוק ובתקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז-2007) ("התקנות").

בנוסף, נקבע, כי לצורך יישום הוראות התקנות, החברה תמציא לפקיד-השומה טופסי 902 או אישור מלקוחותיה, בחתימת רואה-חשבון חיצוני של הלקוח, בהתאם לנדרש בתקנות לכל שנה בה החברה דורשת הטבות על-פי הוראות החוק; שאחרת, מכירותיה של החברה תיחשבנה למכירות בישראל.