לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות: שינוי זכות קדימוּת של מניות נשוא אופציות שהוקצו לעובדים; ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד על מניות נסחרות בחו"ל

06/01/2015

פורסמו שתי החלטות מיסוי חדשות בתחום אופציות לעובדים ושוק ההון.
להלן תמציתן:
 
החלטת מיסוי 6687/14 - שינוי זכות קדימוּת של אופציות (קישור להחלטה)
עניינה של ההחלטה בחברה פרטית תושבת ישראל אשר הקצתה במהלך השנים אופציות רגילות למניותיה לעובדי החברה הן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודת מס הכנסה והן בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודה.
למשקיעים בחברה הוקצו מניות בכורה בעלוֹת עדיפוּת בקבלת תמורה בעת פירוק ובעת מכירת החברה.
החברה ביקשה לשנות את מנגנון חלוקת העדיפויות ברמת בעלי מניות הבכורה לטובת בעלי המניות הרגילות ובכללן מניות כאמור שתוקצינה בעקבות מימוש האופציות בידי העובדים.
במסגרת ההחלטה נקבע הֶסדר מס ממצה ומפורט שיחול על האופציות לאור שינוי מנגנון חלוקת העדיפויות כאמור.
 
החלטת מיסוי 3697/14 - ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד על מניות הנסחרות בחו"ל (קישור להחלטה)
במסגרת החלטה זו נקבע מנגנון לניכוי מס במקור בעת תשלום דיבידנד בידי חברה תושבת ישראל שמניותיה נסחרות בבורסה מחוץ לישראל.
זאת, בהיעדר מידע בידי החברה לגבי זהוּת בעלי המניות לצורך סיוּוגם לעניין שיעור המס שיש לנַכּוֹת במקור מהדיבידנד המשולם להם.