לוגו אלכס שפירא ושות׳

החלטות מיסוי חדשות: חיוב דיירים בדיור מוגן בְּשל תשלום ארנונה לא יכלול מע"מ; פטוֹר ממס שבח במכירת דירה יחידה; חברת בית ועוד

15/11/2014

החטיבה המקצועית שברשות המיסים פרסמה ארבע החלטות מיסוי חדשות.
להלן תמציתן:

  • חברה הרשומה כ"עוסק" לצורכי מע"מ והמפעילה בית דיור מוגן לא תחויב במע"מ בגין סכום הארנונה בו היא מחייבת את הדייירים וזאת לגבי רכיב הארנונה המתייחס לשטח המגורים (אותו רכיב לא ייחשב כחלק ממחיר העִסקה) (החלטת מיסוי 2987/14);

  • במכירת דירה מגורים מזַכה "יחידה" בידי מי שהיה דייר מוגן בדירה זו, תקופת ההחזקה הנדרשת לצורך עמידה בתנאי הוראות סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (החזקה של 18 חודשים לפחות) תכלול גם את תקופת הדיירות המוגנת (החלטת מיסוי 3591/14);

  • מספר שלבים בביצוע הֶסדר בין בעלים פרטיים לבין העירייה תיחשב לחֵלק מהליך אחד של פרצלציה לעניין הזכאות לפטוֹר ממס שבח לעניין איחוד וחלוקה (החלטת מיסוי 4458/14);

  • במכירת "בניין חדש להשכרה" כמשמעותו בפרק שביעי1 לחוק עידוד השקעות הון ("חוק העידוד") בידי חברת בית ייוחס השבח לבעלי המניות ויחויב בשיעור המופחת הקבוע בסעיף 53ג(ב1) לחוק העידוד, אך הפסדים שהיו לבעלי המניות לפני שנת-המס בה ביקשה החברה להיחשב לחברת בית לא יותרו בקיזוז כנגד השבח האמור (החלטת מיסוי 8369/14).