לוגו אלכס שפירא ושות׳

החֵל ביום 1.1.2006 ניתן לבצע פריסה של רווח ההון הריאלי במכירת ניירות-ערך נסחרים

07/03/2006

כידוע, בעקבות תיקון 147 והחֵל ביום 1.1.2006 ואילך, רווח הון ריאלי במכירת ניירות-ערך נסחרים בידי יחיד חייב במס בשיעור מירבי של 20% (15% לגבי איגרות-חוב שקליות), אלא אם מדובר בבעל מניות מהותי, שאז שיעור המס הוא 25% (20% לגבי איגרות-חוב שקליות). שיעורי המס האמורים כפופים למספר חריגים המפורטים באתר, כגון: רווח הון במכירת ניירות-ערך שהיו ניירות-ערך זרים וכו'.

מהו הדין אם למוכר אין הכנסות אחרות (נוסף לרווח ההון) או שהכנסותיו האחרות נמוכות? במקרה זה, על המוכר לבחון האם הוא זכאי להחיל את הוראת ההפריסה הקבועה בפקודת מס הכנסה והמאפשרת לחַלק את רווח ההון הריאלי לשנים אחדות. ויודגש: עד לתיקון 147 לא ניתן היה לבצע פריסה של רווח ההון הריאלי במכירת ניירות-ערך נסחרים, וזאת עקב הוראת חוק מפורשת. הוראה זו – שנקבעה בסעיף 105יג(ג) לפקודת מס הכנסה – בוטלה במסגרת תיקון 147 ועל-כן למן התיקון האמור והחֵל ביום 1.1.06 ואילך ניתן לבצע פריסה של רווח ההון הריאלי.

ככלל, המוכר רשאי לבקש לפרוס את רווח ההון הריאלי לאחור, כך שהוא ייחשב כאילו נבע בחלקים שנתיים שווים המסתיימים בשנת-המס שבה נבע רווח ההון (ולענייננו -– שנת-המס 2006). מספר החלקים השנתיים כאמור הוא לכל היותר ארבעה, אלא אם תקופת הבעלות בניירות-הערך – שתחילתה בתחילת שנת-המס לאחַר שנת-המס שבהּ נרכשו ניירות-הערך וסיומה בתום שנת-המס שבה הם נמכרו – קצרה מארבע שנים, שאז מספר החלקים השנתיים יהיה לפי שנות הבעלות בניירות-הערך (כך, למשל, אם ניירות-הערך נרכשו בחודש מרץ 2004 ונמכרו בחודש ינואר 2006, אזי תקופת הבעלות היא בת שנתיים – 2005 ו-2006).

כיצד מבוצעת הפריסה? לגבי כל חלק מרווח ההון הריאלי חל שיעור המס השולי הנִגזר מסך הכנסתו החייבת של הנישום בשנת-המס שעליהּ הוא נפרס בצירוף אותו חלק מרווח ההון ("שיעור המס המשוקלל"), אך לא יותר מהשיעורים המירביים שצוינו לעיל. בנוסף, המוכר זכאי ליתרת נקודות הזיכוי שלא נוצלו בשנות הפריסה.

אין זאת אלא, שפריסת רווח ההון הריאלי במכירת ניירות-ערך נסחרים תקטין את חבות המס הכוללת אם שיעור המס המשוקלל בשנות-המס שבפריסה נמוך משיעור המס שהיה מוטל על רווח ההון הריאלי אלמלא הפריסה, קרי: אילו הוטל המס כולו בשנת המכירה. דוגמה לכך עשויה להוות מכירת ניירות-ערך נסחרים בידי מוכר שאין ולא הייתה לו הכנסה החייבת במס מֵעֵבר לרווח ההון באותה מכירה ואשר רכש את ניירות-הערך בשנת-המס 2004 או לפני כן.

יושם אל לב, כי הוראת הפריסה לא תוקנה במסגרת תיקון 147. כתוצאה מכך, עשויות להיווצר תוצאות מס מעניינות. כך, למשל, בחלק מהמקרים בהם רווח ההון הריאלי חייב במס בשיעור 25%, ביצוע הפריסה עשוי לכאורה להקטין את שיעור המס כאמור ל-20%.